Spøker for snarlig nytt teaterbygg - Sametinget brøt loven

Under høstens valgkamp lovet presidentkandidat Egil Olli husleiegaranti for et nytt nasjonalt samisk teaterbygg. Nå kan det hende han må bite de ordene i seg da sametingets innleide jurist Trine Friberg Skaun i et notat mener Sametinget kan ha brutt loven om offentlig anskaffelse, da de bevilget 300.000 kroner på forprosjektering av dette bygget, av en total kostnad på 1 million kroner.

Skisse av det nye teaterbygget til Beaivvaš
Foto: Beaivváš Sámi Našunálateáhter / Jappe Nielsen

Av Johan Mathis Gaup

- Da kommunen og Sametinget bevilget tilsammen 600.000 kroner til en privat investor for forprosjektering av et slikt bygg som skal bygges til en offentlig finansiert aktør, så brøt man deler av loven om offentlig avskaffelse, konkluderer advokat Friberg Skaun fra Myhre & co advokatfirma AS.

Brudd på loven

Friberg Skaun skriver i et notat utformet for Sametinget at deler av dette kan være et klart lovbrudd.

På grunn av at omsøkte midler er på over 500.000 kroner til en offentlig finansiert instans, så skulle dette vært ute på anbud. Slik det er blitt, så gir man fortrinn til kun en aktør, skriver hun.

I saksbehandlingen til det kommunale foretaket Goahttebeallji går det frem at det søkes om midler til dette og at eier av tegningene skal være dem selv. Av den bakgrunn er det at Myhre og co advokatfirmas rapport for Sametinget konkluderer med at pengebruken er i strid med loven om offentlige anskaffelser.

Beklager

Rune Fjellheim

- Vi ønsker en KOFAs granskning velkommen, og beklager det om vi har handlet feil i forhold til loven om offentlige anskaffelser, sier sametingsdirektør Rune Sverre Fjelleheim til NRK Samiradio.

Foto: Johan Mathis Gaup

Det er Sametinget ved direktør Rune Fjellheim som har bestilt utredningen for blant annet belyse deres rolle i denne finansieringen. Han tar nå selvkritikk.

– Siden det utførte arbeidet skulle eies av en offentlig finansiert aktør, skulle dette vært ute på anbud, slik at alle aktører kunne konkurrert om dette. Dette, og at vi skulle gjort Kautokeino kommune klar over dette, skulle vi selvsagt vurdert før vi utbetalte midlene, og dette er en feil og veldig beklagelig. Nå ser vi gjerne at KOFAs vurderer denne saken i forhold til lovligheten, sier han til rapportens konklusjon.

Kautokeinos ordfører Klemet Erland Hætta er ikke av samme oppfatning.


- Vi mener vi ikke har brutt loven, da vi mener vi bare har bare bevilget 300.000 kroner til prosjektet som det i første omgang ble søkt om, og dette er under lovens krav for å sette slikt ut på anbud, sier han til den samiske avisen Avvir.


Følgene av denne feilen er foreløpig usikre da saken er ganske kompleks, men saken kan bli klaget inn for klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Følgen av dette kan bli bøter på 15% av totalentreprisen, sier seniorrådgiver Erland Pedersen til Avvir.


Bygget må ut på anbud

Rune Fjellheim er ikke sikker på at Sametinget nå kan garantere for husleieinntekter.


–Det lar seg vanskelig gjøre i forhold til regelverket og investorgruppas plan.

–Hvorfor ikke?

–Vår utredning viser at en slik prosess vil være konkurransevridende og dermed rammes den av loven om offentlig anskaffelse.

– Hva ligger i det?

–Det betyr at vi har utredet at selve byggeprosjektet skal ut på anbud om staten skal finansiere husleia, og det beror på at et teaterbygg ikke er noe man bare kan gå ut på markedet og finne, noe som gjør det til et spesielt prosjekt.

Spøker for Gullik Hansen

Haukur Gunnarson

Blir det bygg eller blir det bygg? Magnhild Mathisen, Gullik Hansen og Haukur Gunnarson må smøre seg med tålmodighet til departementet bestemmer seg for den videre prosessen, mens det ser ut for at loven om offentlige anskaffelser skaper problemer for bygging som planlagt på kort sikt.

Foto: Johan Mathis Gaup

Han mener det ikke finnes noen snarveier i denne saken.

–Nå skal vi i en dialog med departementet om saken, og drøfte husleiegarantien, før en vurderer neste steg, som likegodt kan bli at statsbygg går inn i saken og lyser dette ut på anbud.

–Også nye tegninger?

–Alt. Også ny arkitektkonkurranse.

NRK Samiradio har ikke fått tak i hverken Egil Olli som er på kurs idag, eller KOFAS Erland Pedersen for ytterligere kommentarer.