Hopp til innhold

- Bysamer forsømmes

Moderne samer har vært forsømt av forskningen, mener professor Asle Høgmo.

Samenes nasjonaldag i Oslo
Foto: NRK

Han peker på at det i forskningen har vært for ensidig fokus på samer som lever av tradisjonelle næringer og som bor i de såkalte samiske kjerneområdene.

GULDAL:Nana identitehta, nana eallin

Foreldet tenkemåte

Professor Asle Høgmo ved Universitetet i Tromsø (UiT) etterlyser økt søkelys på den moderne samen i levekårsundersøkelser. Han mener at stereotypier styrer hvem som godtas som same og hvem som ikke blir godtatt som same. 

- Dagens samer, de som har mista språket og de som bor byer, har lenge vært forsømt innen forskningen, sier Høgmo. - Det har vært ensidig fokus på èn måte å leve på, være på, bestemt ut fra urfolksdefinisjonen, sier han.

Han mener at forskningen må bli mer ajour med hvem samen er, hvor samen bor og hva det samiske livet består i.

Gråsone-same

Antropolog Astrid Dankertsen ved Senter for samisk helseforskning er enig med Høgmo i at den moderne samen er forsømt av forskningen. Hun er opptatt av at folk også skal begynne å akseptere samer som hun kaller for gråsone-samer, som ikke passer inn i de vanlige definisjoner av hva en same er.

- En "gråsone-same" snakker ikke samisk, joiker ikke og går heller ikke med kofte på Karl Johan, sier Dankertsen. - Det nytter ikke å dytte på folk en samisk identitet som de ikke kjenner seg igjen i, sier hun.

Helse og identitet

Dankertsen mener det er viktig å være klar over at samisk identitet ikke først og fremst består i å ikle seg symboler, men hva slags tilhørighet til det samiske den enkelte selv føler, det at vedkommende selv har akseptert seg selv som same. 

Det påvirker også helsen til den moderne same i hvilken grad andre respekterer hans eller hennes identitet, forklarer Dankertsen:  

- God helse handler om å få aksept for sin identitet, enten du er  reindriftssame, bysame eller gråsone-same, sier hun.

Dankertsen og Høgmo skal neste uke begge forelese under en identitetskonferanse i Tana i regi av Samisk Nærings- og Utredningssenter. Temaet på konferansen er : " Hvem er same og når er jeg same nok?".

Korte nyheter

 • SAS åpner for å hente strandede reisende

  SAS bekrefter overfor NTB at de er villige til å sende tomme fly, samt å gjøre det som må til for å få de strandede turister hjem.

  – Ideelt sett skulle vi sett at det var unntak for hele charterbransjen, slik som det har vært tidligere, og som vi også har foreslått, sier pressesjef Tonje Sund i SAS til NTB.

  Det var tidligere onsdag at pilotforeningene i SAS Pilot Group opplyste at de hadde foreslått overfor SAS å gjøre unntak fra streiken for å hente hjem strandede utenlandsreisende. (NTB)

  SAS Embraer E195
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Boris Johnson lea riejries goh staateministere

  Boris Johnson lea riejries goh partijeåejvie jïh staateministere. Dam Johnson ålkolen staateministeren gåetie daenbiejjien jeehti.

  Dah leah aalkeme orre partijeåejviem gaavnedidh. Johnson edtja staateministere årroeji vuestie dah akte orre paartijeåejvie gaevnieh.

  – Læjhkan jis ij numhtie daelie våjnoes, dah båetije biejjieh tjuavkadabpa, Johnson jeehti.

 • Jiehtieh saemievæssjoehtimmiem dååjrin mahte gaajhkine gæmhpojne

  Övteben hïeljen FA Sápmin nïejte- jïh baerniejuelkietjengkeretjïerte Piteå Summer Games-gaahtjemem vitni.

  Daelie soptsestieh sijjieh saemievæssjoehtimmiem dååjrin jïh birresovvin bååstede Saapman feeredh.

  Piteå Summer Games lea juelkietjengkeregaahtjeme Sveerjesne.

  Njealjehtsgalhkuvisnie FA Sápmi Altatjïerten vööste Bossekop (BUL) spealadin. Daennie gæmhposne dah lin dïjrem åådtjeme bååstede Saapman feeredh.

  – Fuarran saemie, feerede amma bååstede Saepmien gåajkoe, lin lahtestimmieh Endren mietie.

  BUL:en åejviesaavrehtæjja, Paul Olsen, soptseste satne ij leah vuajneme jallh govleme naan tjïertediblemem, men ij maehtieh nyöjhkedh daate lea deahpadamme.

  Ånnetji mænngan Olsen NRK:ine soptsesti, maahta soptsestidh BUL jïh FA Sápmi heannadimmien bïjre soptsesteminie daelie.

  Gosse NRK birrie Piteå Summer Games-gaahtjemen gïehtelimmieåvtehkem, Anna Bogren Dalberg, heannadimmide lahtestidh, dïhte aadtjen dej bïjre govleme.

  – Ijje, mijjieh idtijmh dan bïjre daejrieh, gaatesjen. Easkah gosse e-påastem Avvireste åadtjoejimh dellie aajhtsimh mij heannadamme.