VIL BEHOLDE BOPLIKT:

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa frarår oppheving av konsesjonsloven og bestemmelsene om boplikt. Hun mener forslaget verken vil bidra til økt rekruttering til landbruket eller til økt matproduksjon. Landbruks- og matdepartementet sendte i høst på høring et forslag om å oppheve konsesjonsloven, og enkelte bestemmelser i odelsloven om boplikt.