Venstre vil ha lyntog og flere sykkelveier

Rogaland Venstre vil ha lyntog over Haukeli, og skal satse videre på utbygging av sykkelveier i Rogaland. Det vedtok de på årsmøtet i dag.

Fotomontasje lyntog

Rogaland Venstre mener lyntog kan konkurrere med fly som transportmåte.

Foto: Norsk Bane/DB Wärter

På Rogaland Venstres årsmøte i dag ble det vedtatt at de skulle satse på utbygging av jernbanespor som er tilpasset lyntog. I en pressemelding sier de at Venstre skal prioritere planer om høyhastighetsnettverk, og dermed en lyntogbane fra Oslo til Haugesund i Nasjonal Transportplan som skal vedtas i Stortinget i 2017.

I uttalelsen de vedtok sier de blant annet:

«Måla i «Parisavtalen» vil krevje auka satsing på transportformer som gir redusert klimautslepp. I Europa vert det meste av jernbanenettet planlagt og utbygd slik at det kan nyttast av høghastigheitstog. (...)

På Haugalandet ser ein nå at hamnene våre vert bygd ut, og vil få ei sterk rolle i mottak av gods. Det gir ein miljøgevinst å flytte gods frå veg til sjøs. Men miljøgevinsten kan bli enda større om ein flytter gods over på bane. Eit høghastigheitsnett vil gi auka marknader for våre næringsverksemder som har produkt som krev rask leveranse.

Me treng i framtida raskare og betre kommunikasjonar både lokalt og regionalt. Lyntog vil betre miljøet, og redusera utsleppa. Lyntog vil redusere reisetida kraftig, og bli ein reel konkurrent til fly. For Vestlandsregionen vil og eit slikt nett føre til auka attraktivitet ved at vi får eit større bo-, arbeids- og kompetanseområde.»

De sier det er viktig å satse på klimavennlige tiltak, derfor har de også vedtatt å prioritere utbygging av sykkelfelt i sin satsing. Rogaland Venstre sier de vil at staten skal ta en større del av regningen når sykkelfeltene skal bygges ut.

I uttalelsen som ble vedtatt om dette temaet sier de blant annet:

«Rogaland Venstre vil det skal være enkelt å ta grønne valg, og å reise med sykkel er et av de grønneste valgene du kan ta. Derfor vil Venstre legge til rette for at flere kan bruke sykkel til og fra jobb, skole og studiested. Venstre vil arbeide for å fornye normene for gang og sykkelstier i boligfeltene og langs hovedtransportveiene slik at det i disse arealene. kan lages fysiske skiller mellom gående og syklende i boområdene og mellom bilister og syklister på hovedveiene Det må settes av tilstrekkelige arealer for en trygg og sikker utforming av gang og sykkelstiene som motivere folk til å sykle og gå.»