Hopp til innhold

To Ryfast-løsninger

Statens vegvesen har valgt to løsninger for Ryfast mellom Hundvåg og E39 som de vil jobbe videre med. Forslagene sendes nå til Stavanger kommune.

 

Alternativ A3

  

Alternativ A3

Det første alternativet er A3-løsningen som har vært med fra tidligere og som bygger på vedtatt reguleringsplan for Eiganes sør.

Her tar Hundvågtunnelen av fra planlagt Eiganestunnel ved krysset mellom Madlaveien og Motorveien og kommer opp på Hundvåg med kryss ved Skeie.

Hovedbegrunnelsen for å ta med alternativ A3 er at dette forholder seg til vedtatt plan for Eiganes sør / Eiganestunnelen og fordi det har lavere anleggskostnad enn D-alternativene.

 

Alternativ D3

 

Alternativ D3

Det andre alternativet er D3, som er en videreutvikling av den løsningen som i mulighetsstudien ble kalt Schancheholen differensiert.

 I D3 tar Hundvågtunnelen av fra E39 ved Schancheholen og knytter seg til Hundvåg med sydvendte ramper ved Buøy / Hundvågkrossen og med dagsone / full kryss nord på Hundvåg.

Forskjellen fra tidligere varianter av dette alternativet, er at det er to krysstilknytninger på Hundvåg / Buøy og at åpningen mellom Hundvågtunnelen og Solbakktunnelen er flyttet nordover på Hundvåg.

Videreutviklingen av D-alternativet (D3) har flere fordeler knyttet til trafikkavlastning og miljø sammenlignet med det opprinnelige alternativet.

En løsning med to kryss medfører at det blir mindre trafikk i Hundvågkrossen og Hundvåg ring samtidig som man får ledet større del av trafikken i Hundvågtunnelen.

Det videreutviklede D3-alternativet er også bedre med hensyn til trafikal fleksibilitet og omkjøring. Inngrepet i anleggsperioden ved Buøy/Hundvågkrossen er vesentlig mindre, mens det permanente inngrepet er litt større. Med de forutsetninger som er lagt til grunn er kostnadsforskjellene relativt små.