Tjener fett på styreverv

Ordfører i Stavanger, Leif Johan Sevland, har de siste tre årene samlet mottatt over en million kroner i styrehonorar.

Leif Johan Sevland og Åslaug Haga
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Utbetalingen kommer i tillegg til full lønn som ordfører.

Bare i fjor tjente Leif Johan Sevland en normal årslønn på styreverv – de fleste i selskap der Stavanger kommune står som eier eller deleier – direkte eller indirekte. To av selskapene er opprettet av en stiftelse kommunen selv gikk inn og finansierte og to er av privat karakter.

I Oslo kommune kan verken byrådsmedemmer eller bystyremedlemmer inneha styreverv i noen selskap som eies av kommunen. Heller ikke i selskap som har sete i Oslo eller som har økonomiske eller politiske interesser i kommunen.

I Bergen er det også for lengst vedatt strenge regler både i forhold til styreverv og honorar for slike verv.

Fritt frem

Men i Stavanger er det fritt frem. Her finnes det ingen slike regler. I prinsippet kan politikerne ha så mange styreverv de bare vil. Ulike regler i kommunene

Ordfører Leif Johan Sevland besitter dag totalt 21 styreverv. Nær halvparten av dem utbetaler styrehonorar.  Se styrevervene til Sevland her.

Noen av disse selskapene avholder kun 2-3 styremøter i året. Andre opp til 10. Det innebærer at ordføreren i utgangspunktet kan ha opp mot  80-90 styremøter i året i slike selskap, møter som i de fleste tilfeller har en varighet av 2-3 timer. 

Tid

I flere av selskapene sitter ordføreren også som leder, noe som innebærer at han må bruke mye tid på forberedelser både i forkant og etterkant av styremøtene.

I tillegg skal honoraret også dekke en god del av det arbeidet han utfører i form av representasjon, reiser, seminar og lignende for styrene han sitter i og selskapene han representerer.

Det bekrefter flere av topplederne i de selskapene NRK Rogaland har vært i kontakt med.

Nøyaktig hvor mye tid som går med til å arbeide direkte for selskapene i forhold til tiden Sevland bruker på ordførergjerningen, vet ingen.

Næringsrelatert

Ordføreren i Stavanger har i dag en lønn på kr 736 000 kroner. Sevland står i 2005 oppført med en nettoinntekt på hele 1 246 000 kroner.   Selskapene der ordføreren mottar honorar

Mellom 350 000 og 400 000 av disse er rene styrehonorar.  Se ordførerens lønn

Sevland mottok med andre ord i 2005 en halv ordførerlønn i honorar i egenskap av en rekke styreverv. De aller fleste av disse vervene er i næringsrelaterte aksjeselskap og flere av dem har han innehatt i flere år.

Selskapene forvalter enorme verdier i milliardklassen og regulerer både næringsutvikling, tomtesalg og universitetstilskudd i Stavanger-regionen.

Ikke oppnevnt 

For en uke siden - en time før NRK Rogaland møtte Leif Johan Levland til et lenge avtalt intervju om sine styreverv - endret Stavanger kommune oversikten kommunen har lagt ut om ordførerenes styreverv på kommunens nettsider.

I lang tid har det stått at ordføreren”representerer Stavanger kommune i en rekke styrer”. Ordet ”representerer” er nå fjernet og oversikten er oppdatert med flere verv, deriblant to av privat karakter.

Det er bystyret – med ordføreren og gruppelederne i spissen – som avgjør hvem som skal oppnevnes til styreverv i et kommunale selskap. I flere av de vervene Sevland besitter er han ikke oppnevnt av kommunen. Det gjelder blant annet Risavika Eiendom AS, Kunnskapsparken Eiendom AS og Kunnskapsparken Utvikling AS.

Dette er selskap som enten er opprettet av en stiftelse eller et interkommunalt selskap.

I disse selskapene har Stavanger kommune ingen innflytelse eller kontroll. Det bekrefter rådmannen i Stavanger, Ole Hetland, overfor NRK Rogaland.

.