Dette får Rogaland i statsbudsjettet

Flere samferdselsprosjekt i fylket får store deler av pengene som tilfaller Rogaland i neste års Statsbudsjett.

Mens de jubler i nord, er det skuffelse i sørfylket - selv om Ryfast får 800 millioner kroner i årets statsbudsjett. Opposisjonspolitikere sør i Rogaland vil ha mer
både til E39 og kollektivsatsing.

I dag presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2013. Etter det NRK erfarer er statens totale utgifter på 1064,9 milliarder kroner.

Samferdsel

Regjeringen vil gi 91 millioner kroner til riksveg 509 Solasplitten. Av dette beløpet forutsettes 68 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Det er satt av midler til sluttføring av ombyggingen av E39 Susortkrysset og til utbedring av E39 ved Helleland jernbanebru.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Hallgeir Langelands reaksjon på statsbudsjettet 2013

VIDEO: Hallgeir Langelands reaksjon på statsbudsjettet 2013. Foto: Ingvald Nordmark/NRK

Det er satt av statlige midler og bompenger til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart på prosjektet E39 Eiganestunnelen.

I budsjettforslaget er det satt av midler til rehabilitering av Byfjord- og Mastrafjordtunnelene på E39.

Demonstrasjon for trygg Riksveg 13

Regjeringen gir penger til rassikring langs riksvei 13. Her fra en demonstrasjon i fjor.

Foto: Zbiniew Czaplicki / NRK
Jærbanen

Jærbanen får nytt signal- og sikringsanlegg.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK
Ryfast

Regjeringen forslår å sette av 800 millioner til Ryfast neste år.

Foto: Grafikk: NRK

Det er satt av 214,6 millioner kroner til prosjektet Riksveg 13 Tysdalsvatnet (Vatne – Øyjaneset). 77 millioner av dette er forskutterte midler fra fylkeskommunen. Gjennomføring av prosjektet vil sikre riksveg 13 forbi det mest rasutsatte punktet, Svoa.

Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at innsparingene skal kunne brukes til å forlenge tunnelen med om lag en kilometer slik at ytterligere ett rasutsatt punkt blir fjernet.

Det er foreslått 800 millioner kroner til Riksveg 13 Ryfast. Av dette beløpet forutsettes 90 millioner kroner i lokale tilskudd og 560 millioner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter to undersjøiske toløps tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune.

80 millioner kroner er foreslått til prosjektet E134 Skjold – Solheim. Prosjektet innebærer en omlegging av E134 forbi Skjold på en strekning på om lag 2,8 kilometer.

Prosjektet omfatter bygging av ei bru, to tunneler, toplanskryss, gang- og sykkelbru over E134, flere busslommer og fire bruer på lokalt vegnett.

Det er satt av 165 millioner kroner til nytt signal- og sikringsanlegg på Jærbanen mellom Sandnes – Stavanger.

31 millioner kroner går til nytt signal- og sikringsanlegg for Ganddal godsterminal. Anlegget anskaffes sammen med nytt signal- og sikringsanlegg for dobbeltsporet Sandnes-Stavanger.

Skole og utdanning

Regjeringen foreslår å bevilge en milliard kroner til Universitetet i Stavanger. Pengene skal blant annet brukes til å få på plass 175 studieplasser, til å satse på de nye grunnskolelærerutdanningene og til å styrke teknologi- og ingeniørmiljøene.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Det blir flere studenter i Stavanger neste år, men bare 150 nye studentboliger i Stavanger og Sandnes. Det er skuffende lite, mener Studentorganisasjonen. Håpet var minst 200 nye studentboliger.

VIDEO: Det blir flere studenter i Stavanger neste år, men bare 150 nye studentboliger i Stavanger og Sandnes. Det er skuffende lite, mener Studentorganisasjonen.

Høgskolen Stord/Haugesund får tilsammen 275,4 millioner kroner i statsbudsjettet. Det gir en økning på 13 studieplasser. Pengene skal også brukes til å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene og til å styrke teknologi- og ingeniørmiljøene ved skolen.

Regjeringen foreslår å bevilge 21,4 millioner kroner til Misjonshøgskolen og 2,9 millioner kroner til Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.

Kultur

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Rogaland Teater med 2,6 millioner kroner til 52,5 millioner kroner i 2013. 1 million kroner av økningen skal dekke finansieringsutgifter knyttet til ny rømningsvei for Intimscenen.

Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 39 millioner kroner til Stavanger konserthus som åpnet 15. september 2012. Symfoniorkestrets tilskudd er foreslått økt med 7 millioner kroner til dekning av drift i nytt hus og økt kunstnerisk aktivitet.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Haugalandmuseene med 0,6 millioner kroner til bygningsvern og drift.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Museum Stavanger med 1 million kroner. Økningen skal blant annet gå til markering av grunnlovsjubileet.

Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 4 millioner kroner til Jærmuseet – Vitenfabrikken.

Regjeringen foreslår at New Nordic Films, filmfestivalen i Haugesund, kommer inn igjen på statsbudsjettet fra 2013. Det foreslås en bevilgning på 0,4 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge 10,7 millioner kroner i driftsstøtte til Norsk Oljemuseum. Driften av virksomheten blir finansiert gjennom en kombinasjon av egne inntekter, avkastning fra sponsorfond, prosjektinntekter og offentlige tilskudd.

Utbygging og støtte

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 34,2 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond.

Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.

Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Rogaland med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

Utdyping av Melandsflua i Husøy havn (Karmøy kommune) og Garpeskjær (Haugesund kommune) starter opp i 2013. Samlet kostnadsramme er 102 millioner kroner, planlagt utbetaling i 2013 er 10 millioner kroner.

Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Rogaland vil omfattes av ordningen i 2013.

Olje og energi

Regjeringen foreslår å bevilge 320,7 millioner kroner til Petoro i 2013. Petoro AS ivaretar, på vegne av staten, interessene til Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). Selskapet har forretnings­kontor i Stavanger.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 460 millioner kroner under Oljedirektoratets (OD) forvaltningsområder i 2013. OD har en sentral rolle i forvaltningen av olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel og er et viktig rådgivende organ for Olje- og energi­departementet. OD utøver forvaltningsmyndighet i forbindelse med tildeling av areal, undersøkelser etter og utvinning av petroleumsforekomster på sokkelen. OD skal være en pådriver for å realisere mest mulig av resurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. OD har hovedkontor i Stavanger.

Flere nyheter fra Rogaland