Nå diskuterer ordførerne Forus-parkering

Ordførerne i Stavanger, Sandnes og Sola tar i formiddag opp den betente saken om parkeringsbestemmelsene på Nord-Jæren.

Kø E 39 Motorveien Forus

Det er full forvirring om hva politikerne vil vedta som tiltak for å begrense biltrafikken på Nord-Jæren. I dag skal politikerne også diskutere bypakken som innebærer en rekke nye bomstasjoner.

Foto: Otto Voldsund / NRK

Ordfører i Sola, Ole Ueland, bekrefter at de tre ordførerne vil diskutere og avtale nærmere framdrift når de treffes i forbindelse med møte i styringsgruppen for Transportplan Jæren i dag.

Det hersker nå full forvirring om hvilke tiltak politikerne vil og kan iverksette på Forus for å begrense biltrafikken etter en rekke politiske utspill de siste dagene i NRK.

I dag møtes de mest sentrale politikerne til møte i styringsgruppen for Transportplan for Jæren.

På det møtet vil forslaget til ny bypakke for Nord-Jæren presentert, et forslag som innebærer en bompengepakke for kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og som bygger på nasjonale mål om nullvekst i biltrafikken.

Bypakken skal gjelde fra 1. januar 2017 og fram til 2032 og innebærer en rekke nye bomstasjoner i regionen – blant annet på Forus.

Ordførere på frierferd i Malaysia

Ordfører Ole Ueland og Christine Sagen Helgø møtes i dag for å diskutere hva som kan gjøres for å bli enige om parkeringsbestemmelser på Forus. Til venstre ordfører i Randaberg, Bjørn Kahrs, som også er med i styringsgruppen for transportplan for Jæren.

Foto: foto: Stavanger kommune

Nye bomstasjoner

Totalt 18,5 milliarder i bompenger skal brukes på ulike prosjekt – tre ganger mer enn det som i dag blir tatt inn med dagens bompengeordning.
70 prosent av disse pengene skal brukes til kollektivtiltak, sykkel og gangveier.

De resterende 30 prosentene skal brukes til finansiere vegbygging.

Styringsgruppen skal allerede på sitt neste møte 12. juni bestemme seg for om de skal sende forslaget til bypakke ut på høring. Planen er at kommunene på Nord-Jæren skal behandle saken i løpet av høsten og at Fylkestinget vedtar pakken på sitt siste møte før jul.

Trolig vil stortingsbehandlingen først skje høsten 2015. Året etter starter byggingen av nye bomstasjoner som skal stå klar for bruk 1. januar 2017.

Begrense trafikken

Bypakken har to hovedmål: Den skal sørge for nullvekst i personbiltrafikken i byområdene på Nord-Jæren, men også god framkommelighet for alle trafikantgrupper med hovedvekt på kollektiv, sykkel, gange og næringstransport.

Samtidig med arbeidet med bypakken skal også politikerne i kommunene Sandnes, Stavanger og Sola behandle forslag til kommunedelplan for parkering på Forus og Lura. Der synes enigheten langt fra like stor om virkemidlene for å begrense biltrafikken.

Styringsgruppen for transportplan

Styringsgruppen for transportplan for Jæren skal i dag diskutere bypakken for Nord-Jæren.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Ulike utspill

NRK har de siste dagene publisert flere saker der sentrale politikere nå ønsker å utsette forslaget til langt tøffere parkeringsbestemmelser på Forus. Bakgrunnen er blant annet press fra næringslivet – med Statoil i spissen.

Også Næringsforeningen for Stavanger-regionen har engasjert seg sterkt for å utsette planene om parkeringsrestriksjoner som tiltak på kort sikt.

Utspillene har skapt forvirring og stor usikkerhet om politikerne vil gå inn for å utsette disse planene og/eller eventuelt gå inn for andre tiltak.

En utsettelse kan få konsekvenser for avtalen som er inngått om belønningsmidler fra staten – penger som skal brukes til å bedre kollektivtilbudet.

Ønsker rushtidsavgift

Gruppeleder i Høyre i Stavanger, John Peter Hernes, har lansert rushtidsavgift som et bedre strakstiltak enn strengere parkeringsbestemmelser og mener man må ta hensyn til næringslivets behov for parkering på Forus.

Det samme mener ordfører Stanley Wirak og varaordfører Pål Morten Borgli i Sandnes som tvert om har tatt til orde for å øke antall parkeringsplasser.

Utspillene førte i går til at ordfører Ole Ueland i Sola tok initiativ til at ordførerne setter seg ned så snart som mulig og forsøker å bli enige om en strategi og bestemmelser som alle eierkommunene på Forus kan enes om.

Stanley Wirak

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak

Foto: Arild Eskeland / NRK

Er det lovlig?


-Vi skal snakkes om det videre arbeidet og fremtidige møter når vi er på møte i forbindelse med Transportplan Jæren i dag, sier Ole Ueland.

Leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, Helge Solum Larsen (uavhengig) sa til NRK i dag at politikerne ikke kan foreta vesentlige endringer i det forslaget som foreligger for ny kommunedelplan for parkering på Forus.

Han mener at dersom flertallet ønsker det, må hele planen skrinlegges og ny plan utarbeides som krever ny høring.