Rogaland kan «miste» 1100 gårdseiendommer

Regjeringas forslag til ny konsesjons- og boplikt kan føre til at plikten til å bo og drive gård faller bort fra nesten 1100 landbrukseiendommer i Rogaland.

Gjødselsspreding

800 landbrukseiendommer kan miste boplikt, mens 272 kan miste konsesjonsplikt dersom Landbruks- og matdepartementets forslag til lovendringer blir vedtatt.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Landbruksminister Jon Georg Dale ønsker å heve arealgrensa for konsesjon, boplikt og odel fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.

Det er Nationen som lørdag skriver om talla som Fylkesmannen i Rogaland har regna ut. Det er Landbruks- og matdepartementet som denne uka sendte ut forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven på høring.

Landbruksminister Jon Georg Dale

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Foto: Mads Nygård / NRK

Gårdsbruk kan bli til hytter

Ifølge Fylkesmannen i Rogaland betyr økninga at konsesjons- eller boplikten faller bort for til sammen nesten 1100 landbrukseiendommer i fylket.

Dersom lovendringene blir vedtatt, mister 272 landbrukseiendommer konsesjonsplikten, og eierne kan bestemmer hva eiendommen skal brukes til.

Ei slik endring kan utgjøre en nedgang på om lag tre prosent i antall landbrukseiendommer med boplikt, og den prosentvise nedgangen vil være størst i Kvitsøy, Randaberg, Stavanger og Sandnes.

Endringer i boplikt kan berøre enda flere eiendommer. Økes dyrka mark-grensa fra 25 til 35 dekar, forsvinner boplikt fra 800 eiendommer. Norges Bonde- og Småbrukerlag har tidligere uttrykt bekymring for at gårdsbruk blir til hytter hvis så skjer.

Bondelaget er bekymra

– Dette er dramatisk og svært urovekkende. Vi ønsker jo at landbruksarealer skal brukes til å produsere mat, sier leder for Bondelaget i Rogaland, Ola Andreas Byrkjedal.

Per i dag er det mange bønder i landet som leier eller forpakter arealer fra mindre gårdsbruk. Ved generasjonsskifte hender det at eiendommer bli lagt ut for salg, og ved ny lov kan det bli vanskelig for bønder å konkurrere om gården i et marked der pengene rår.

Ola Andreas Byrkjedal

Bondelagsleder i Rogaland, Ola Andreas Byrkjedal.

Foto: Magnus Stokka

Han frykter at en eventuell lovendring fører til at gode jordbruksareal i fylket blir til landsted.

– Det er mange med penger i denne regionen som kan by opp eiendommer. Jeg frykter at store arealer bli presset ut av næringen. Bønder vil i mange tilfeller ikke ha sjanse til å kjøpe eiendommen, sier Byrkjedal.

Bondelagslederen tror ikke de store endringene vil komme med det første, men at vi etter fem til ti år vil se konsekvensene.

– Det er nok aller helst i områder rundt Ryfylke-bassenget vi vil registrere endringer først. Det er mange som kan tenke seg landsted i dette området, sier Byrkjedal.

Vil frigjøre ressurser i det offentlige

I Rogaland vil lovbestemt boplikt falle bort fra åtte prosent av landbrukseiendommene. Endringa vil være størst i øy- og distriktskommunene.

I høringsbrevet skriver departementet at endringene vil føre til «færre konsesjonssøknader og delingssøknader. Private parter vil bruke mindre tid på søknader, og det frigjøres ressurser i offentlig forvaltning».

Høringsfristen er satt til 26. september.