NRK Meny
Normal

– Politikerne må ta debatten

Revisjonsdirektøren i Rogaland Revisjon, Cicel T. Aarrestad, tilbakeviser kritikken mot rapporten om bybanekontoret.

Undersøking av bybanekontoret

Rogaland revisjon kom med sin granskningsrapport av bybanekontoret tirsdag denne uken.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

I rapporten heter det at: «Det ser ut til at bybanekontoret har etterlevd lov om offentlige anskaffelser på en tilfredsstillende måte.»

Revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad bekrefter imidlertid i dag at en rettslig vurdering av overskridelser av den økonomiske avtalen med Burson-Marsteller på flere millioner kroner, vil kunne komme til en annen konklusjon enn den revisjonsrapporten legger til grunn.

Pengene

Dere sier at overforbruket til PR-byrået var på totalt 1,84 millioner kroner over to år. Samtidig viser aktivitetsrapportene at Burson-Marsteller startet sitt arbeid først 1. oktober 2011 og ble avsluttet i november 2012. Totalt arbeidet PR-byrået i drøyt ett år for bybanekontoret og fakturerte for over 4 millioner eks moms. Hvorfor har dere tatt utgangspunkt i to hele budsjettår når overskridelsen defineres og ikke faktisk den perioden man har jobbet og utført arbeidet – altså ett år?

– Det går klart fram i rapporten om hvilken periode dette dreier seg om. Vi ser i ettertid at vi også i teksten kunne ha presisert at dette bare dreier seg om et drøyt år, sier Aarrestad.

Lovverket

– Hvorfor får ikke en overskridelse på flere millioner kroner konsekvenser i forhold til lov om offentlig anbud og anskaffelse når den øvre rammen for avtalen var på 1,2 millioner på ett år?

– Den totale verdien av rammeavtalen med Burson-Marsteller er beregnet til 2,4 mill kroner over to år. At perioden komprimeres til 12-13 måneder har nok i konkurransesammenhengen en mindre betydning. Viktigere er det at rammen er blitt overskredet, sier Aarrestad.

Hun viser til at med en annen ramme kunne det ha meldt seg andre tilbydere til konkurransen.

Annen konklusjon

– Vi er likevel enig med fagledere for offentlige anskaffelser i Rogaland fylkeskommune, som omtaler dette som «søkt». Ut fra Bybanekontorets grundige begrunnelse på utlysningstidspunktet er det vår vurdering at dette ikke er i strid med Lov om offentlige anskaffelser, sier Aarrestad.

Hun legger imidlertid til:

– Samtidig er vi åpne for at en rettslig prøving vil kunne gi en annen konklusjon.

Ikke kontaktet

– Hvorfor har man ikke intervjuet Cecilie Bjelland eller andre Ap-representanter i forbindelse med medieovervåkning og utarbeidelse av Ap-notat?

– Det har ikke vært kontakt mellom Bybanekontoret og Cecilie Bjelland i denne saken. Hun har dermed ikke grunnlag for å bekrefte eller avkrefte Bybanekontorets versjon. Vår kritikk av Bybanekontorets handlemåte i denne saken er basert på våre vurderinger, sier Aarrestad.

Berre timar før Stavanger Arbeidarparti skulle bestemma seg for bybane eller bussveg, fekk AUF-leiaren ein personleg e-post frå bybanekontoret. Der ville prosjektleiaren gje ho fleire argument før avstemminga. Det har fått mange til å reagere.

VIDEO: Bare timer før Stavanger Arbeidarparti skulle bestemme seg for bybane eller bussvei i høst, fikk AUF-lederen en personlrg e-post fra bybanekontoret. Der ville prosjektlederen gi henne ho flere argumenter før avstemmingen. (Arkiv, 5. desember 2012)

Bybanekontoret

– Er det riktig at kilden til rapportens omtale på dette punktet kun er bybanekontoret og Burson-Marsteller selv?

– Ja – det er riktig, sier Aarrestad

Revisjonen har funnet grunn til å intervjue stortingsrepresentant Eirin Sund om to møter hun har hatt med Burson-Marsteller,

Dårlig skjønn

– På hvilket grunnlag kan Rogaland Revisjon slå fast at ledelsen ved kontoret ikke har gått ut over sine fullmakter når man har brukt offentlige penger på å utarbeide kronikker, medieovervåke Ap-leder, forberede Ap-møte samt bruke store beløp på et frokostseminar en stiftelse arrangerer?

– Vi har vurdert og kritisert de forholdene du her nevner. Det innebærer ikke nødvendigvis at det er brudd på fullmakter. Når en leder utøver dårlig skjønn eller gjør ukloke valg vil dette som regel være brudd på tillit mer enn brudd på fullmakter. Så også i dette i tilfellet, sier Aarrestad.

Strategi

– Hva legger du i – i forhold til de betalte oppdragene som omfatter Arbeiderpartiet – at dette var en del av en kommunikasjonsstrategi som var forankret i styringsgruppene? Mener du denne delen av «informasjonsvirksomheten» var godkjent av styringsgruppene?

– Nei, vi mener ikke at kartleggingen av Cecilie Bjelland var godkjent av styringsgruppene. Tvert imot, sier Aarrestad.

Konklusjon

Hun viser til rapporten s 32: hvor det står: «Vår vurdering er at Bybanekontoret her ikke i tilstrekkelig grad har forstått skillet mellom politikk og administrasjon. Man har ikke forstått at ethvert initiativ i en slik sak – også det forberedende og undersøkende – må utgå fra politiske oppdragsgivere. Kontoret har med andre ord ikke hatt nødvendig politisk forankring i dette initiativet, og vi finner dette kritikkverdig.»

Hovedkonklusjonen i rapporten er likevel at bybanekontoret «i det store og hele har utført sitt oppdrag i tråd med oppdragsgivernes bestilling og med tett oppfølging fra de to styringsgruppene.»

Hun mener rapporten er et godt grunnlag for den debatten politikerne selv må ta etter bybanesaken.

Aarrestad mener revisjonen har lagt vekt på å utarbeide en konsis og nøktern rapport og et godt grunnlag for den debatten politikerne nå må ta.

Kritikken revisjonen i første rekke retter mot bybanekontoret går på omfanget og deler av aktiviteten som ble utført i fjor høst.
Bybanekontoret har ikke forstått skillet mellom politikk og administrasjon, mener Rogaland revisjon.

Aktivitetsrapport fra Burson-Marstellers arbeid for bybanekontoret

Fra aktivitetsrapporten for Burson-Marstellers arbeid for bybanekontoret. På linjene står det: 'Telefonmøte, Ap-notat, veikart fylkestinget', 'Løpende rådgivning, forberedelse Ap-møte, telefonkonferanse, notater' (øverst) og 'Mediesøk Cecilie Bjelland, telefonmøte, oppsum. videre tiltak' (nederst).

Foto: Faksimile

I denne perioden ble Cecilie Bjelland medieovervåket. En prosjektdirektør sendte mail til AUF-leder, det ble avholdt to møter med stortingsrepresentant fra Ap, Eirin Sund, utarbeidet et eget AP notatat og også fakturert for foreberedelse til Ap-møte.

I løpet av en uke rundt medlemsmøtet i Stavanger Arbeiderparti - hvor partiet gikk for bussvei - har Burson-Martsteller fakturet for 75 timers arbeid.

Årsaken

Dette arbeidet er en av hovedårsakene til at flere politikere i mange politiske leire før jul uttrykte bekymring for at et offentlig utredningskontor drev politisk overvåking og påvirkning av et politisk parti.

Revisjonsrapporten etter granskningen av bybanekontoret har fått hard medfart både fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Tidligere samferdselssjef Gunnar Eiterjord er også blant dem som krever en offentlig høring.

Den omfattende pengebruken er det som har vært mest kritisert i forhold til bybanekontorets arbeid.