NRK Meny
Normal

Ber fylkesmannen granske friområdebehandling

Grunneiere i Stavanger ber nå fylkesmannen vurdere lovligheten av den behandlingen forhandlingsutvalget har hatt av friområdesaker i kommunen.

Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget er i dag åpnet opp etter kraftig press fra media og enkelte politikere, men har i en årrekke behandlet flere titalls friområdesaker undratt fra offentlighet og med hemmeligstemplede dokumenter som grunnlag.

Foto: Ståle Frafjord / NRK


I et brev til fylkesmannen ber grunneier Olaf Ellingsen fylkesmannen vurdere om vedtak som er fattet og som berører enkelt grunneiere er gyldige dersom de er påvirket av en behandling som har vært i strid med kommuneloven og offentlighetsloven.

Årsaken er at forhandlingsutvalget i Stavanger gjennom en årrekke har behandlet totalt mellom 80 og 90 saker i forbindelse med friområdeprosjektet i Stavanger.

Det store flertallet av disse sakene berører enkeltpersoner og er behandlet for lukkede dører. Notater som er lagt frem for politikerne fra administrasjonen er unntatt fra offentlighet og også referatene er hemmeligstemplet.

Bjarne Ove Lunde, Ove Lunde, ekspropriasjon

Bjarne Ove Lunde og Ove Lunde er noen av mange grunneiere som har reagert kraftig på den behandlingen forhandlingsutvalget har hatt av grunneieres sak med kommunen.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Ukjent for grunneiere


Flere grunneiere har reagert kraftig på dette. De har ikke vært kjent med disse notatene og referatene som omhandler dem selv og har ikke hatt mulighet til å ta til motmæle mot det de i etterkant mener har vært en subjektiv og feil fremstilling av deres konkrete sak.

Grunneierne har pekt på at at denne behandlingen har vært i strid med forvaltningsloven og at praksis med å behandle mange av disse sakene for lukkede dører og med hemmeligstemplede dokumenter har vært i strid både med kommuneloven og forvaltningsloven.

De har langt på vei fått støtte fra juridiske eksperter for følere av disse synspunktene.

Legges ned?

Referat fra forhandlingsutvalget

En rekke fokumenter som er lagt frem i forbimndelse med forhandlingsutvalkgets behandling av friområdesaker har vært hemmeligstemplet.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Det er trolig i dag et flertall for å legge ned hele forhandlingsutvalget, men bystyret besluttet på sist møte å utsette vurderingen av forhandlingsutvalget som organ til etter neste kommunevalg.

Under nåværende ordfører Christine Sagen Helgø er forhandlingsutvalget åpnet opp. Men under hennes forgjenger Leif Johan Sevland ble offentlighet praktisert på en helt annen måte:

NRK Rogaland har fått tilgang til samtlige dokumenter fra forhandlingsutvalget som er behandlet i perioden 2001 til 2014. Gjennomgangen viser at det aller meste av notater og referater som berører friområdeprosjektet var hemmeligstemplet de første 8-10 årene i denne perioden.

Flertall og mindretall

Det går også frem av referatene at man svært ofte skilte mellom et flertall og et mindretall i disse sakene når friområdeproshektet ble behandlet, selv om forhandlingsutvalget ikke har mandat til å stemme over saker
.
I sitt brev til fylkesmannen skriver grunneier Olaf Ellingsen blant annet:

«Fra diverse medieoppslag er vi gjort oppmerksom på at Stavanger kommunes forhandlingsutvalg har hatt en praksis i strid med kommuneloven og offentlighetsprinsippet.»

Kritikk

Tor Plathe

Tidligere kommuneadvokat Tor Plathe mener den praksis forhandlingsutvalget har hatt har vært i strid med lovverket.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Han viser blant annet til uttalelser fra tidligere kommuneadvokat Tot Plathe og tidligere medlem i forhandlingsutvalget Jostein Zazzera som begge har uttalt seg svært kritisk til den praksisen forhandlingsutvalget har fulgt. Ellingsen skriver videre:

«Forhandlingsutvalgets møter er nå blitt åpnet og den uheldige form for styring av politiske prosesser som fant sted vanskeliggjort. Trolig vil det nå også være politisk flertall for å legge ned utvalget. Med dette er faren for nye brudd på korrekt kommunal saksbehandling blitt vesentlig mindre.
Det setter imidlertid intet lys på det som er sakens virkelige kjerne – er de vedtak som ble til påvirket av et slik politisk-administrativt og lovstridig agerende fattet gyldig?»

"Presset frem"

Boganeset

Flere hytter er revet og flere hundre grunneoiere har måttet avgi hele eller deler av sine eiendommer til kommunen i forbindelse med friområdeprosjektet.

Foto: Ståle Frafjord / NRK


Ellingsen viser til at både han og flere andre grunneiere i ettertid er gjort kjent med hemmeligholdte dokumenter fra friområdeprosjektet som har vært styrende for utfallet av plan 1811 ved Boganesstraen. Han viser til at denne fremstillingen ikke er korrekte og åpenbart skulle vært motsagt før en reell politisk behandling.

«For oss ser det klart ut som om den ”enighet” som enkelte politikere fikk presset frem i forkant, i forhandlingsutvalget, siden er blitt førende - også for andre politikeres etterfølgende stemmegivning#, skriver Ellingsen.

Ellingsen spør nå Fylkesmannens forvaltningsavdeling «hvilke tiltak Fylkesmannen har iverksatt eller vil iverksette, på generell basis, for å få vurdert lovligheten av de vedtak som har vært påvirket av forhandlingsutvalgets brudd på kommuneloven og offentlighetsprinsippet.»