Flere konflikter i Sør-Rogaland og færre i nordfylket

Konfliktrådet i Sør-Rogaland mottok i fjor 523 saker, mens Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland har fått 275 saker. Sør-Rogaland er et av få distrikt i landet med økning i antall konfliktsaker.

Konfliktrådet i Sør-Rogaland mottok 523 saker i fjor, mot 503 saker i 2012. Det betyr at Konfliktrådet i Sør-Rogaland har hatt en saksøkning i motsetning til mange andre konfliktråd i 2013 sammenlignet med året før.

Samlet sett er færre saker sendt til Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland i fjor enn 2012. Statistikken viser en nedgang på 57 saker. Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland følger dermed trenden på landsbasis hvor det også har vært en nedgang i antall saker siste året.

– Avtalene som inngås i konfliktråd dreier som ofte om økonomisk erstatning, arbeid som skal utføres, eller at partene snakker sammen og inngår en forsoningsavtale, skriver konfliktrådsleder i Sør-Rogaland, Anne Lea.

Flere voldssaker i sør og nord

I fjor behandlet konfliktrådet i Sør-Rogaland 83 voldssaker og konfliktrådet i nord behandlet 59 saker om vold. Denne kategorien har økt i begge distrikt. I 2012 var det 39 voldssaker i sør.

– Voldssakene har vært sentralt i flere konfliktråd, og denne sakskategorien har også økt hos oss. Endringer sier nødvendigvis ikke noe om kriminalitetsbildet, da overføring til konfliktråd forutsetter at partene samtykker, sier Lea.

I Sør-Rogaland har konfliktrådet vært involvert i 237 sivilsaker og 286 straffesaker. Det har vært en økning av naskerisaker fra 119 til 146, mens det har vært nedgang i krenkelser og trusler fra 84 til 48 saker.

Den nest største sakskategorien i nord er krenkelse, trusler og mobbing som utgjør 45 saker, det samme som i 2012. På Haugalandet har det vært en nedgang fra 26 naskerisaker i 2012 til 16 i fjor. Saksstatistikken for 2013 fordeler seg på 131 straffesaker og 144 sivilsaker.

– Erfaring viser at personlige møter ofte fører til ansvarliggjøring, forståelse av hverandre og dermed avtale partene imellom. Det å få møte dem som er berørt av en kriminell hendelse og få høre hvilke konsekvenser handlingen har fått, er et sterkt møte for mange, skriver Kersti Griffith Nielsen, leder av konfliktrådet i Haugaland- og Sunnhordland.

22 konfliktråd over hele landet

På landsbasis har det vært en nedgang i antall saker. Konfliktrådene behandlet 7256 saker i 2013 mot 7920 året før. Det er aller flest voldssaker, med hele 1600 saker. Den nest største sakskategorien er krenkelser, trusler og mobbing med 1076 saker.

– Bildet av konfliktrådet som en meglingsinstans for barn og ungdom som tas i naskeri har forandret seg. De siste årene har det vært en sammenhengene nedgang i naskerisaker, en tendens som ser ut til å fortsette, skriver Lea.

869 naskerisaker ble registrert i 2012, mot 704 i 2013.

På landsbasis ble det registrert 615 saker som omhandler nærmiljøkonflikter, hovedsaklig nabokonflikter.