- Samferdsel må få alle bilavgiftene

Demokratene vil fjerne bomringen, men lover også å kjempe for en ny organisering av barnevernet.

Kjell Steen er Demokratenes førstekandidat i Rogaland. Han mener bomringen fører til mindre utbygging av kollektivtransport, og mener også at klimaet vil nyt godt av at bilene ikke trenger å slippe ut ekstra klimagasser ved bomstasjonene.

Steen velger seg likevel barnevernet som den saken han vil kjempe hardest for å endre de neste fire årene.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Fjerne alle bommer, altså et bomfritt fylke. Det åpner for stor utbygging av kollektivtrafikken. Det er nemlig fylkekommunen som administrerer bommene og bevillingene til kollektivtrafikken. Bominntektene avhenger av privatbilisme. En svikt i denne kjøringen gir mindre inntekter og budsjettsvikt, og dermed vil ikke fylket satse på kollektivtrafikk, som også all erfaring viser.

- Ingen kan tjene to herrer, derfor blir det null, helst nedbygging av kollektivtrafikken, for at bommene skal få sin inntekt. En avvikling av bommene vil gi en helt ny giv.

- Dessuten unngår vi alt utslipp ved stopp i bommene, og alle trafikkuhell (som det er mange av). Det siste har medført til at forsikringspremie for biluhell har steget i Rogaland.

- Også grønne sertifikater innen energisktoren er viktig. Vårt næringsliv og forbrukere taper kraftig i sammenligning med naboland som vi deler kraftmarkedet med. Engangsavgiftene på utslippsfrie kjøretøy (elbiler) må dessuten reduseres kraftig, og vi må få høyhastighetstog som er karbonnøytralt og fri for andre utslipp - ved bruk av ren energi.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- Bilavgiftene går rett inn i statskassa, og kun deler av den brukes til samferdsel. Vi mener at alle disse avgiftene skal brukes til samferdsel. Dessverre har dette fylket hatt ubrukelige stortingsrepresentanter og mangel talsmenn og -kvinner for vårt fylke. De liker best å stå på pinne for sine overordnede østlandsfolk. Derfor ble Rogaland fylke ikke til godesett med samferdselsmidler i en årrekke. En stor skam.

- Bompenger ble redingen for disse nikkedukkene, et skalkeskjul, men det blir ikke bompenger OG statlig tilskudd. ”Vi deler ikke ut i pose og sekk”, forklarte samferdselsminister Jostein Fjærvoll på Stortingets talerstol i sin tid.

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Det er klart at enkelte kommuner i fylket er altfor små i antall innbyggere. Det hele bør sees i en felles plan for hele fylket. Ikke en plan der enkelte kommuner spekulerer i å få større areal, uten å se fylket i sin helhet.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Nei, overhodet ikke. Igjen har vi med nikkedukker å gjøre, plassert i styret for helseomsorgen for å tjene sentrale vedtak. Vi hadde et par styrer for noen år siden som gjorde et meget bra arbeid, til helseminister Brustads fortvilelse. Et godt arbeid i fylket avslører sentral inkompetanse.

- Disse styrene ble fjernet av samme helseminister og erstattet med servile lydige. Et siste håpløst vedtak fra nikkedukkene er at slå hånden av ”Sykehuset i våre hender”. En innsamling som har gitt vårt sykehus mulighet til å anskaffe skikkelig utstyr i mange år. Det passet ikke sentralt.

- Vi må ha bedre omsorgstilbud i kommunene og distriktene, blant annet tilbud om rehabilitering, rutiner for avlastning, flere brukerundersøkelser som influerer på tilbud og større pasientrettigheter.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Et fritt og selvstendig parti. En ny giv. Vårt parti, Demokratene støtter opp om de grunnleggende demokratiske verdier, som likhet for loven, humanitet, integritetsvern, vern av svake parter, rettssikkerhet

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Avsløre nok en stor skandale - barnevernets angrep på uskyldige barn, som nå har fått utfolde seg i ly av begrepet ”barnevern” - som egentlig skal være positivt.
Se på rettsakslisten for landets tingretter - barnevernsak på barnevernsak. En melkeku for landets psykologer, som det er over 5000 av her i landet, hvor de fleste er honorert av landets kommuner.

- Betalt psykolog (A) som sakkyndig for barnevernet i rettsaken og betalt psykolog (B) som jurymedlem (en av tre). I neste sak skifter A og B roller – da opptrer B for barnevernet og A er juryen!

- For å få vekk denne tilfeldige behandlingen, med stadig nye ofre for fatale feilvurderinger, går jeg inn for at det nedsettes en medisinsk domstol eller klagenemnd med juridisk og bred medisinsk kompetanse.

- Kommunal barneverntjeneste må fratas sin makt. Det foregår barnemishandling i dag, og grove brudd på de sentrale demokratiske verdier i samfunnet. Barnevern skal først og fremst være forebyggende og skape gode og trygge oppvekstvilkår, ikke frykt og skremselspropaganda. Barnevernet skal tilby hjelp, ikke bruke samfunnets ressurser på å betale rettsystem og psykologer, for å sette alle krefter i gang for å fjerne barna fra sin biologiske familie.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Politikk er det muliges kunst, sagt av Tysklands store kansler Otto von Bismarck. Jeg satser på å få innflytelse og få gjennomført vår politikk.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Tiden vil vise hvem som er den første til å rekke ut hånden. Men Demokratene går ikke på akkord med seg selv. Og et samarbeid forutsetter at begge (alle) parter stiller likt.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- Det blir ikke samarbeid med partier som ikke vil samarbeide.