Johs Lunde slått personlig konkurs

Johannes Lunde ble i dag slått personlig konkurs i Stavanger tingrett.

Video Lunde møtte selv i retten

Johannes Lunde og selskapene i John Lunde-konsernet har i lengre tid hatt økonomiske problemer.

Foto: Nyhetsspiller

Johannes Lunde ble i slutten av mars begjært personlig konkurs av den spanskeide banken Santander Consumer Bank. Banken stilte da et krav på å få 1.1 millioner kroner tilbakebetalt fra forretningsmannen.

I kjennelsen som ble avsagt 15.april slår dommeren fast at Johannes Lunde ikke er i stand til å betale gjelden sin til banken.

Advokat Per Trygve Sekse er oppnevnt som bostyrer etter at Johannes Lunde nå har blitt personlig konkurs.

– Kjennelsen betyr at alle eiendeler som Lunde har blir beslaglagt til fordel for kreditorene. Han mister disposisjonsretten, eller rådighet sine egne verdier. det betyr at kreditorene går inn i hans sted i forhold til eiendeler, sier Sekse.

– Vi anker ikke

Kjennelsen kan ankes til lagmannsretten. En eventuell anke må framsettes direkte for Stavanger Tingrett innen en måned.

– Vi vurderer nå om vi skal anke saken innen fristen på en måned, sier Lundes advokat Bjørn Kvernberg.

– Vi ser frem til å samarbeide med advokat Per Sekse som bobestyrer. Han vil nå rydde i gjeld og krav, og vi regner med at Lunde kommer bra ut når saken er ferdig, sier Lundes andre advokat John Christian Elden .

Forventer krav på 285 millioner

– Det er forventet krav på totalt 285 millioner i boet. Nå gjenstår det å se hvor mye som blir anmeldt, og det kan fort bli anderledes tall, sier Sekse.

Også Klepp Sparebank har levert inn et krav til Johannes Lunde på nesten 65 millioner kroner.

Båre representanter fra Klepp Sparebank og Santander var tilstede i rettsmøtet torsdag. Da ble det enighet om å vente med kravet fra Klepp Sparebank til kravet fra Santander var ferdig behandlet.

Fristen for flere anmeldelser mot Johannes Lunde er 16.mai og første skiftesamling vil bli avholdt 31.mai.

Uenige om betalingsmulighet

– Det er ikke noen grunn til å tro at Johannes Lunde kan infri disse kravene. det er små dekningsutsikter for kreditorene, sier bostyrer Per Sekse.

Selv om Johannes Lunde sitter på store verdier endres situasjonen av at flere av dem er pantsatt, mener han.

– De samlede verdiene i boet er anslått til ca 65 millioner. Det er hvertfall fire eiendommer, flere båter, aksjeposter og løsøre. Situasjonen er at det vesentlige av disse verdiene er pantsatt, sier Sekse.

Lundes advokat Bjørn Kvernberg ønsker ikke å utelukke at Lunde kan dekke kravene over tid.

– En personlig konkurs betyr jo at personen fortsatt lever og kan skape verdier. Man må se på det som foreligger og samtidig se fremover. Nå er det først og fremst samarbeidet med bobestyrer som teller, sier han.

LES OGSÅ:

Bank har begjært Johannes Lunde personlig konkurs | Johannes Lunde investerer videre | 15 båteigarar kan mista båtane sine - lova kan ha blitt broten | Må kjøpa den tre år gamle båten sin ein gong til | Over 1000 krav i Lunde-konkursen | Konkursrammet Lunde kritisk til bostyret | Johannes Lunde: – Det er sikkert noen som tror jeg har noe penger i skuffen. Men det har jeg ikke. | - Jeg er en fighter | Ville ikke godta regnskapet | Johs Lunde nekta kreditt i fleire månader

Fra kjennelsen:

”Retten finner det ikke tvilsomt at skyldneren har stanset sine betalinger. For det første fordi han er ute av stand til å dekke forfalt krav fra Santander Consumer Bank AS. Dertil kommer at han i nevnte oversikt har anført at behov for finansiering til ”livsopphold, juridisk bistand med videre”.

Dette indikerer at likviditetstilgangen er svært begrenset og det fremgår av utkast til selvangivelsen for inntektsåret 2010 at hans rentebærende gjeld er pr årsskiftet kr 64 millioner. Hans inntekt pr måned på kr 50.000 brutto fra ansettelsesforholdet i Johs Lunde Invest AS gir i denne sammenheng ingen kapasitet som står i forhold til forpliktelsen. Heller ikke anførselen om at i selskaper som han er deltaker i vil kunne komme til å foredle verdier, vil gi tilgang på likviditet innenfor den tidsramme som her kreves.

Retten peker på at pantekreditor måtte dekke forsikringspremie på en kostbar båt som riktignok befant seg innendørs i Bergen, men dette tilkjennegir at skyldnerens likviditetssituasjon er mer enn anstrengt. De aktiva som skyldneren har herredømme over, er ikke innenfor kategorien lett omsettelige og det kan således med god grunn reises tvil om det finnes merverdi som Johannes Lunde mener vil finnes utover panteheftelsene.

Hans henvisning til hjelp fra venner og nærstående forretningsforbindelser er ikke belagt med noe faktisk dokumentasjon. At flere banker angivelig skal ha stanset pågangen mot ham og de pantsatte aktiva er av Johannes Lunde utlagt slik at det ikke akkumuleres rente. Heller ikke på dette punkt gis det dokumentasjon for at så skulle være tilfelle. Lundes illikviditet er således ikke forbigående.

Retten har etter dette kommet til at vilkårene for å åpne konkurs hos Johannes Lunde etter konkursloven § 62 er til stede.”