Hopp til innhold

Flere tusen rettssaker må utsettes

Domstoladministrasjonen frykter store etterslep når minst 3000 rettssaker i Norge må stanses de neste ukene. Oslo tingrett vurderer å gjennomføre saker med videolink.

Rettssal i Oslo Tinghus

Bare et fåtall rettssaker vil bli gjennomført i Norge framover.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Vi har allerede i dag for mange saker som ligger for lenge, noe Riksrevisjonen kritiserte oss for i en rapport i fjor høst. Det er svært uheldig at vi nå får ytterligere opphopning som følge av omfattende utsettelser framover, sier Yngve Brox, seksjonssjef kommunikasjon i Domstoladministrasjonen.

Yngve Brox

Yngve Brox, domstolsadministrasjonen

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Domstolene i Norge vil nå redusere virksomheten så mye som mulig for å bidra til å dempe smittespredningen.

Dette betyr at de aller fleste rettssakene må utsettes. Alle berørte parter vil få beskjed om dette.

Alle forliksrådene vil også holde stengt.

I første rekke gjelder tiltakene de neste to ukene, men dette kan bli forlenget.

1500 saker i uka kan ryke

Hvert år gjennomføres det mellom 80.000 og 90.000 rettssaker i norske domstoler.

Dersom 80 prosent av sakene må utsettes, utgjør dette rundt 1500 saker per uke.

Unntaket er saker som ikke kan vente, som for eksempel varetektsfengslinger og hastevedtak i barnevernet.

Rettssaker som allerede er i gang vil man forsøke å gjennomføre.

Jensen-saken går videre

Eirik Jensen-saken fortsetter som normalt i Borgarting lagmannsrett, men med smitteforebyggende tiltak.

Eirik Jensen før han skal forklare seg i Borgarting lagmannsrett

Eirik Jensen-saken blir ikke rammet.

Foto: Ola Hana

I Limesaken tar Borgarting en pause i ankeforhandlingen i to uker. Der har en av de tolv tiltalte havnet i smittekarantene.

«Det vil bli vurdert hvilke tiltak det eventuelt er nødvendig å iverksette med tanke på en forsvarlig gjennomføring av den resterende del av ankeforhandlingen», skriver domstolen på nettsiden sin om Limesaken.

I Høyesterett vil de muntlige forhandlingene opphøre, men skriftlige behandlinger i ankeutvalget går som normalt.

For lang saksbehandlingstid

Det er en presset etat som nå får ytterligere, store utfordringer.

Ifølge rapporten fra Riksrevisjonen fra oktober i fjor var det 20 tingretter som i 2018 ikke nådde Stortingets mål om å behandle meddomsrettssaker innen tre uker, og 17 tingretter som ikke nådde målet på seks måneder for tvistesakene.

Det er 60 domstoler i første instans i Norge, ifølge Domstol.no.

Ingen av lagmannsrettene nådde Stortingets mål for gjennomsnittlig saksbehandlingstid i straffesakene i hele perioden som ble undersøkt, det vil si 2010–2018.

– Vi er i ferd med å få på plass tiltak for å hente oss inn. Derfor kommer utsettelsene svært ubeleilig, sier Yngve Brox.

Tidlig fase

– Kan det være mulig å gjennomføre rettssaker på videolink hvor aktører sitter spredt i ulike rom?

– Det jobbes med alternative løsninger, men det er for tidlig å si hva som er praktisk mulig, og hva som tillates ut fra lovverket, sier Brox.

NRK har spurt Riksadvokaten om det kan bli aktuelt å anbefale påtaleunnlatelse i mindre straffesaker dersom utsettelsene blir langvarige. Vi har også spurt om lange utsettelser kan få betydning for strafferabatter.

Kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas svarer følgende i en e-post:

«Vi har fått varsel om at saker utsettes, men konsekvensene av utsettelsene er det for tidlig å si noe om».

Slik prioriterer Oslo tingrett

Oslo tingrett har fredag ettermiddag utarbeidet en detaljert plan for hvordan domstolen skal prioritere i tiden som kommer.

Målet er at færrest mulig skal komme til tinghuset på grunn av faren for smitte.

Oslo Tinghus

Oslo tingrett stenges for publikum de neste ukene, og bare høyt prioriterte rettssaker vil bli gjennomført.

Foto: NRK

Tingretten ser derfor på muligheter for å gjennomføre rettsmøter ved fjernmøteteknologi, eller ved hel eller delvis skriftlig behandling.

Bare saker som er prioritert, kan behandles ved fysisk oppmøte i retten.

Dette gjelder først og fremst varetektsfengslinger, tilståelsessaker hvor siktede fremstilles fra fengsel, barnebortføringssaker, administrative vedtak om tvang mot personer (psykisk helsevern og barnevern i helse- og sosialsektoren), foreldretvister hvor det haster med midlertidig avgjørelse og enkelte saker om midlertidig sikring.

Tingretten kan også vurdere å gjennomføre saker hvor det er «behov for relativt rask avgjørelse som følge av samfunnssikkerhet, lov og orden eller personlig integritet og velferd».

Forståelse i Advokatforeningen

Marius O. Dietrichson leder forsvarergruppen i Advokatforeningen. Han har stor forståelse for tiltakene som nå iverksettes.

– Det er ingen tvil om at dette vil bli dramatisk for en rekke advokater som nå vil få et betydelig inntektsbortfall, men vi må alle ta ansvar for å begrense smitte.

Dietrichson mener domstolene nå må tenke nytt for å kunne avvikle så mange rettssaker som mulig, og for å slippe at køen med saker vokser seg større.

– Vi må sette oss ned over helgen og drøfte hvordan vi kan få gjennomført så mange saker som mulig ved hjelp av fjernmøter og videoteknologi. Så lenge rettssikkerheten blir godt ivaretatt må vi nå være åpne for alternative løsninger, mener han.