Dømt for rasisme i Høyesterett

En 39 år gammel mann er i Høyesterett dømt for å ha kommet med rasistiske ytringer mot en farget dørvakt i Stavanger.

Det var sommaren 2010 at 39-åringen gikk til verbalt angrep mot dørvakten da han ikke slapp inn på utestedet Backstage på Skagenkaien i Stavanger sentrum.

Flere vitne hørte brant annet at han kalte dørvakten for "neger" og "svarting".

Fra dommen: «Tiltalte var blitt nektet adgang til utestedet fordi han virket beruset. Han endte da i en krangel med dørvakten og kalte vedkommende gjentatte ganger høylydt for ’jævla neger’ og ’jævla svarting’. Han spurte vaktlederen ’hvorfor tillates negre å jobbe i Norge’ og hvor lenge han hadde tenkt å la en neger styre døren til utestedet.»

Utsatt for hat på grunn av hans rase

39-åringen mener selv at dette er beksyttet av ytringsfriheten, men ingen av de tre rettsinnstansene var enige, og dømte han til betinget fengsel i 18 dager.

I tillegg fikk mannen en bot på 15.000 kroner.

Svært få har til nå blitt dømt etter den såkalte rasismeparagrafen, straffelovens paragraf 135a, som kom i 1970:

§ 135a. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn, eller
c) homofile legning, leveform eller orientering.

Få dømmes etter rasismeparagrafen

Mellom 1977 og 2001 ble kun syv personer tiltalt for rasisme etter straffelovens paragraf 135a, rasismeparagrafen, ifølge Lovdata.

Den 19.januar i år ble en 21 år gammel mann fra Ryfylke dømt etter rasismeparagrafen i Stavanger tingrett. Han dømt til betinget fengsel i 45 dager.

«Høyeste rett slo fast at tiltaltes utsagn innebar en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd, slik Høyesterett i 2007 side 1807 avsnitt 33 har oppsummert som et kriterium for straffansvar etter § 135a.»