Hopp til innhold

Dette er valget i Sandnes

Her finner du en oversikt over stridstemaene i Sandnes-politikken.

Valglogo

Bør Sandnes bør bli del av en storkommune på Nord-Jæren?

Kommunesammenslåing blir en aktuell problemstilling i perioden som kommer. For Sandnes kan det stå mellom flere alternativ, men ett kan være å slå seg sammen med Stavanger, Randaberg og Sola.

Bør butikkene som ønsker det kunne holde åpent på vanlige søndager, dersom Stortinget tillater det?

Regjeringen vil at butikker skal ha adgang til å holde søndagsåpent dersom kommunen tillater det. Lovendringen får trolig flertall på Stortinget. Det blir så opp til lokalpolitikerne å avgjøre om deres kommune skal ha søndagsåpent.

Bør Sandnes ta imot flere flyktninger?

Sandnes kommune tar imot rundt 70 flyktninger i året, men de mange flyktningene fra Syria gjør at flere mener at Sandnes bør ta imot enda flere enn det. Motargumenter er at det kostbart, og at det er vanskelig å skaffe nok boliger til en rimelig pris.

Bør Sandnes innføre eiendomsskatt på boliger?

Eiendomsskatt på hus og hytter vil gi kommunen større inntekter, som kan brukes til å styrke tjenestetilbudet i kommunen. Motargumenter er at innbyggerne betaler nok skatt fra før, og at kommunen derfor bør skaffe disse inntektene på andre måter.

Bør private drive flere av de kommunale tjenestene i Sandnes?

Tilhengerne av konkurranseutsetting mener private kan drive mange tjenester bedre og billigere enn kommunen gjør i dag. Det er ikke motstanderne enig i, og de er også redde for å miste styringen over disse tjenestene.

Bør eldre få gratis trygghetsalarm?

Eldre i Sandnes må i dag betale selv for trygghetsalarm. Dersom kommunen tar kostnaden, kan flere få slik alarm og bo hjemme lenger. Motargumentet er at dette blir for dyrt for kommunen.

Har Sandnes kommune råd til å styrke biblioteket nå?

Bør kommunen gå inn for en egen bompengefinansiering av Gandsfjord bru, for å få bygd den?

Sandnes kommune har kjempa for bru over Gandsfjorden for å legge til rette for boligbygging i Sandnes øst. Men brua er ikke blant prosjektene som skal få penger fra den kommende bomringen på Nord-Jæren.