NRK Meny
Normal

Dette betyr statsbudsjettet for Rogaland

Hva får Rogaland fra regjeringen? Og hvilke prosjekter i fylket er utelatt fra statsbudsjettet? Her er oversikten.

Grafikk Rogaland fylke med ikoner. Oljeplatform, sykehus, motorvei

Bussvei, sjukehus i Haugesund og flomsikring i Dalane er noe av det regjeringen vil bevilge penger til i Rogaland.

Foto: NRK

Utdanning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Stavanger (UiS) med 2,1 millioner kroner, slik at UiS kan opprette 50 nye plasser innan faget IKT.

Høgskolen på Vestlandet, som inkluderer Haugesund, får pengar til å opprette 40 IKT-plasser.

Næring/innovasjon

Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 3,8 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Rogaland fylke.

Arbeid

Regjeringen kutter i satsingen på tiltak mot langstidsledige.

I revidert budsjett for 2017 ble det satt av 52 millioner kroner til særskilt satsing på tiltak mot langtidsledighet fordi antallet langtidsledige hadde økt det siste året.

Regjeringen viderefører tiltaket med særskilt satsing, men vil kutte beløpet til 37,2 millioner i budsjettforslaget for 2018 .

Helse

Haugesund sjukehus får lov til å låne 1,35 milliarder kroner til utbygging av nytt sjukehus og modernisering av det gamle. Sjukehuset får også 50 millioner kroner i nye penger i regjeringens forslag.

Skisse av nytt Haugesund Sjukehus

Skisse av nytt Haugesund Sjukehus

Foto: Helse Fonna

Regjeringen foreslår å øremerke fire millioner kroner av tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten til områdesatsingen i Stavanger kommune.

Flom

Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Rogaland vil bli prioritert i 2018, herunder pågående flomsikring i Eigersund kommune og prosjektering av flomsikring i Lund kommune og Sokndal kommune.

Miljø

Staten har i 2017 inngått en intensjonsavtale med Stavanger kommune om et langsiktig samarbeid om områdesatsing i deler av Storhaug bydel. Samlet foreslår regjeringen en bevilgning på 13 millioner kroner, hvorav seks millioner over kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett i 2018.

Klima

Regjeringen foreslår 400 millioner kroner til etableringen av fornybarforndet i Stavanger. 200 millioner av dette skal gå til kapital i selskapet Fornybar AS. De andre halvparten skal selskapet bruke til å forplikte investeringer.

Forsvar

Regjeringa setter av om lag 30 millioner kroner til ENØK-tiltak i Madlaleiren og til påbygg på administrasjonsbygg for ledelsen av HV-08 i Vatneleiren. Det er også planer om å bruke om lag 20 millioner på å bygge eit nytt våpenlager i Madlaleiren.

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Rogaland innebærer dette:

Rogafast

Bygginga av Rogfast skal starte til våren neste år, skriver samferdselsdepartementet i statsbudsjettet. Staten bevilger 100 millioner kroner til Rogfast i 2018.

Rogfast sett fra kryss ved Knarholmen og sørover.

Rogfast sett fra kryss ved Knarholmen og sørover.

Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen / Cowi as

E39 Hove–Sandved
Prosjektet er i første etappe i utbyggingen av strekningen Ålgård–Sandved. Anleggsarbeidene startet i mars 2015, og prosjektet ble åpnet for trafikk i juni 2017. Regjeringen foreslår 125 millioner kroner i 2018, som vil bli benyttet til restfinansiering av prosjektet.

Mindre tiltak:
– Fullføre byggingen av kryss mellom E39 og fv. 14 ved Lund (Lund kommune)
– Fullføre etableringen av veilys på rv. 42 mellom Krossmoen og Slettebø (Eigersund kommune)
– Legge til rette for landstrøm på ferjekaiene Mortavika (Rennesøy kommune) og Arsvågen (Bokn kommune) på E39
– Bygge om Hanasand ferjekai (Rennesøy kommune) som reserveferjekai for sambandet E39 Mortavika (Rennesøy kommune) – Arsvågen (Bokn kommune)
– Fullføre utbedringen av Byfjordtunnelen på E39 (under Byfjorden mellom Harestad i Randaberg kommune og øya Sokn i Rennesøy kommune)
– Videreføre byggingen av gang- og sykkelveg langs E134 på strekningen Ølen-Ølensvåg (Vindafjord kommune)
– Utbedre Hjelmeland og Nesvik ferjekaier (Hjelmeland kommune) på rv. 13
– Sette opp nytt veilys på rv. 13 på strekningen Kvam – Bjørheimsbygd (Strand kommune)

Kollektivtransport, sykkel og gange

I byvekstavtalen for Nord-Jæren har staten forpliktet seg til å dekke 50 prosent av prosjektkostnadene for Bussveien på Nord-Jæren. Lokale myndigheter er ansvarlige for den resterende delen av finansieringen. I 2018 foreslår regjeringen 300 millioner kroner i statlig bidrag til kollektivløsningen.

Bussbane Stavanger

Slik kan bussveien på strekningen mellom Stavanger sentrum og Sunde bli seende ut.

Foto: Rogaland Fylkeskommune / visCo CG

Regjeringen foreslår også 100 millioner kroner i belønningsmidler til Nord-Jæren som en del av byvekstavtalen.

Dette er ikke med

Penger til videre utbygging av dobbelspor på Jærbanen fra Sandnes og sørover.

Penger til nybygg ved Arkeologisk Museum i Stavanger. Planene er for lengst klare for nytt formidlingsbygg og nye magasiner i tilknytning til dagens museum på Våland.

Regjeringa kutter støtten til folkehøgskolene med til sammen 45 millioner kroner, og Lundheim folkehøgskole i Lund ligger an til å miste om lag 900.000 kroner. Det betyr rundt to stillingar hos oss, sier rektor Ole Petter Hansson til Dalane Tidende.