Hopp til innhold

Denne fuglen kan gi bønder pengar

... men for få søker, ifølgje Fylkesmannen.

Svarthalespove

MEIR PENGAR TIL FUGLEBEVARING: For å bevara den utryddingstruga Svarthalespoven vil Fylkesmannen at fleire bønder skal søka på ei ny tilskotsordning.

Foto: Mirko Thiessen / Wikipedia

Svarthalespove

Liten svarthalespove frå ei kjelve på Jæren.

Foto: Anders T. Braa / Fylkesmannen

For å ta vare på den utryddingstrua Svarthalespoven, som legg egga sine i det høge graset på Jæren, vil Fylkesmannen i Rogaland samarbeide med fleire bønder enn dei gjer i dag.

Kan få tilskot

Sjølv om det nå er 9–14 hekkande svarthalespovar på Jæren, reknar ein med at dei fleste vil døy når bøndene byrjar å slå graset for fullt. Anten går dei nye kulla maskinen, eller tar rovdyr dei på snautt gras.

– Me må ha ein større sjanse enn det me har nå til å berga dei nye kulla med Svarthalespove. I år har me kontroll på eit par kull, men det er ikkje nok om me skal sikra bestanden, seier Braa.

Bønder har nå moglegheit til å utsetja slåtten sin til 5. juni, og få att dei tapte pengane frå staten. Viltforvaltar Anders Braa håper fleire bønder hiv seg på den nye tilskotsordninga dei nå har fått i gang.

Bondelaget positive

– Skal denne svært truga fuglearten overleva i Sør-Noreg, er det naudsynt med tiltak og eit godt samarbeid med grasprodusentar i området mellom Reve og Orre i Klepp kommune. Me bør og ha ei brei semje om verdien og plikta me har for å sikra også denne delen av det biologiske mangfaldet. me er eit lite stykke på veg, men håper å få til ennå betre løysingar til neste år.

Leiar i Rogaland bondelag, Ola Andreas Byrkjedal, ser positivt på samarbeidet. Så lenge det skjer på bøndene sine premiss.

– Me kan få til eit samarbeid dersom det er ein god dialog, men det må vera på landbruksnæringa sine premiss, seier Byrkjedal.

Tilpassa drift betyr at grasmarka i hekkeområdet på opp mot 20 dekar skal stå urørt fram til 5. juli. I år blir det utbetalt kr 1650,- pr dekar hekkeområde.