Normal

Ber om gjennomgang av kommunens bruk av ekspropriasjon

Ordføreren har bedt kontrollutvalget vurdere om kommunen har holdt seg innenfor regelverket når de har ekspropriert flere tomter i kommunen.

Christine Sagen Helgø

Stavanger kommune har blitt heftig kritisert på grunn av deres oppførsel i flere ekspropriasjonssaker. Ordfører Christine Sagen Helgø vil nå ha en gjennomgang av sakene.

Foto: Nyhetsspiller

Stavanger kommune har blitt anklaget for maktmisbruk, røveri og forskjellsbehandling i forbindelse med ekspropriasjon.

– På bakgrunn av debatten som pågår og alle tilbakemeldingene vi har mottatt, ønsker jeg en uavhengig vurdering av om Stavanger kommune har handlet i tråd med mandat for erverv og ekspropriasjon, og opptrådt forretningsmessig korrekt, sier ordfører Christine Sagen Helgø.

Ordføreren skriver i en pressemelding at hun ber kontrollutvalget ved leder Steinar Torgersen om en forvaltningsrevisjon av kommunens utøvelse av erverv og ekspropriasjon, herunder i forbindelse med friområdeprosjektet. Dette gjelder spesielt kommunens ulike roller som forhandlingspart og regulerende myndighet, og forholdet mellom disse.

Kommunens friområdeprosjekt skal sikre grøntområder ved innkjøp, om nødvendig gjennom ny regulering, ekspropriasjon og opparbeidelse. Avtaleløsningene gjennomføres i henhold til politiske vedtak i den enkelte reguleringsplan eller gjennom råd fra forhandlingsutvalget.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

Ekspropriasjonspraksis i formannskapet i Stavanger

AKRIVVIDEO: Ekspropriasjonspraksis i formannskapet.

Tar saken til Stortinget

I går varslet Frp-politiker Ketil Solvik-Olsen at han vil ta ekspropriasjonssakene i Stavanger til Stortinget, skrev RA. Han mener kommunen viser en form for maktmisbruk i disse sakene, noe Stavanger kommune avviser.

– Jeg ønsker en uavhengig gjennomgang av all kommunikasjon i de enkelte saker, både skriftlig og muntlig. Dokumentasjon fra forhandlingene bør også innhentes gjennom intervju av forhandlingspartene, sier Sagen Helgø.

Saken er oversendt leder for kontrollutvalget, som møtes neste fredag 7. juni.

– Alle skal selvsagt behandles på en god måte, både når det gjelder forhandlingene og pris. Kontrollutvalget er vårt verktøy til å utføre egenkontroll. På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten vil vi vurdere hva vi skal foreta videre, sier hun.

Stavanger kommune blir kritisert for ekspropriasjonspraksis

ARKIVVIDEO: Kritikk av ekspropriasjon.