NRK Meny
Normal

Grunneiere får ikke forklare seg

Undersøkelsen som skal avdekke om grunneiere i Stavanger er behandlet rettferdig, inneholder få vitnesbyrd fra grunneierne selv.

Bjarne Ove Lunde, Ove Lunde, ekspropriasjon

Bjarne og Ove Lunde fra Hundvåg sto fram med sin historie i fjor. De er to av fem grunneiere fra andre områder enn Stokka og Tasta som er blitt intervjuet av Rogaland Revisjon i forbindelse med granskingen av kommunens ekspropriasjon- og ervervspraksis.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Av totalt 200 eiendommer som er ekspropriert eller kjøpt opp av Stavanger kommune i forbindelse med friområdeprosjektet, har bare ti prosent fått adgang til å forklare seg om sin erfaring med kommunen i forbindelse med erverv og ekspropriasjon av private eiendommer.

Undersøkelsen ble bestilt av ordføreren i Stavanger på forsommeren i fjor etter at flere grunneiere gikk ut i media og fortalte om det de opplevde som forskjellsbehandling, urettferdighet, press og dårlig dialog.

Grunneier og tidligere visepolitimester Gunnvor Molaug reagerer kraftig på at så få grunneiere er kontaktet i forbindelse med ekspropriasjonsgranskingen.

Merkelig

-Jeg ville synes det var naturlig å bli kontaktet. Vår sak var spesiell og mye omtalt og jeg synes dette er merkelig, sier Gunnvor Molaug.

Gunnvor Molaug

Gunnvor Molaug – den gang hun var visepolitimester i Stavanger. I dag er hun pensjonist og reagerer kraftig på at hverken hun eller svært mange grunneiere har blitt kontaktet og intervjuet av Rogaland Revisjon.

Foto: NRK

I 2007 bestemte Høyesterett at hun og familien hadde krav på 15,6 millioner kroner for eiendommen Stavanger kommune ville ha. Tilbudet fra kommunen var i 1,6 millioner. Dommen skapte sjokkbølger langt inn i rådhuset i Stavanger.

-Jeg synes det er veldig spesielt når de har en gjennomgang av disse sakene at de ikke tar kontakt med samtlige grunneiere, sier Molaug.

Fåtall

NRK har de siste par ukene vært kontakt med over seksti grunneiere hvor kommunen har krevd å få overta deler av eiendommene.

Vi har stilt dem flere spørsmål, blant annet om de er blitt kontaktet av dem som skal granske påstandene som var utgangspunkt for ordførerens reaksjon og at Kontrollutvalget ba Rogaland Revisjon granske kommunens håndtering av erverv og ekspropriasjon.
Vår gjennomgang vår viste at bare et fåtall av dem var kontaktet av Rogaland Revisjon.

Olav S. Lunde

Stavanger Skjønnsrett nektet kommunen å ekspropriere eiendommen til Olav S. Lunde for noen år siden. Heller ikke han er kontaktet av Rogaland revisjon.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Tjue eiendommer


I dag bekrefter Rogaland Revisjon at de kun har vært i kontakt med grunneiere fra totalt 20 av 200 eiendommer som kommunen har ervervet deler av de siste ti-tolv årene.
-Vi har dybdeintervjuet totalt 18 grunneiere og telefonintervjuet 10. Noen representerer samme eiendom. Totalt dreier det seg om 20 eiendommer eller gårds- og bruksnummer, sier fagansvarlig forvaltningsrevisor, Bernt Mæland i Rogaland Revisjon.
Mæland bekrefter at 15 av de 20 er fra området Tasta eller Stokka. Det innebærer at kun fem grunneiere av totalt 185 eiendommer som er berørt i andre områder som Gausel, Boganes, Madla, Hafrsfjord, Hundvåg og Hålandsvatnet – ikke er kontaktet.

Reagerer

Det får Leif Arne Moi Nilsen i Frp – som sto bak kravet om granskning – til å reagere.
-Dette henger ikke på greip. Skal man granske noe – som er bestillingen – må man jo snakke med folk som er berørt. Jeg begynner jo å lure på hva denne rapporten egentlig sier og hvilken verdi den har, sier Moi Nilsen.

Leif Arne Moi Nilsen

Leif Arne Moi Nilsen fra Frp reagerer kraftig på at så få grunneiere er kontaktet i forbindelse med granskingen.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

Dokumenter


Bernt Mæland i Rogaland Revisjon forsvarer grunnlagt for undersøkelsen ut ifra den metoden som er brukt. Men han bekrefter samtidig at budsjettet har satt begrensninger for hvor mange grunneiere man har kunnet dybdeintervjue eller ha en samtale med.

Over 700 timer er gått med til undersøkelsen som også omfatter dybdeintervjuer og samtaler med Forhandlingsutvalget, politiske gruppeledere, administrasjon og Miljødirektoratet. En rekke dokumenter er gjennomgått: Sakspapirer i forbindelse med politiske behandlinger, reguleringsplaner, avtaler med grunneiere og rettsdokumenter.

Bredt

Høyres leder i kommunalutvalget for Bymiljø og Utbygging, Egil Olsen, er helt klar på at han har forutsatt at undersøkelsen skulle favne bredt:

-Ja, det har jeg gjort. Spesielt at man undersøker i forskjellige bydeler, enten det dreier seg om Madla, Hundvåg, Stokka, Gausel eller Boganes. Jeg forutsetter at man har intervjuet grunneiere fra de forskjellige områdene som er berørt, sier Olsen.

Men det har man altså ikke gjort, bekrefter Rogaland Revisjon.

Egil Olsen

Egil Olsen fra Høyre mener det er en forutsetning at grunneiere fra alle områder som er berørt av friområdeprosjektet er ivaretatt i forbindelse med undersøkelsen.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Mandat


I mandatet til Rogaland Revisjon heter det:
«Formålet med dette prosjektet er å undersøke kommunens prosesser, saksbehandling og partskommunikasjon forut for vedtak om ekspropriasjon og tilsvarende oppfølging etter at vedtak er fattet.»

Avgrensningen som er gjort er alle ekspropriasjoner de siste ti årene samt andre saker knyttet til friområdeprosjektet.

Man har delt rapporten i to hovedområder: Prissettingen og kontakt og kommunikasjon mellom kommunen og grunneiere.

Dårlig

17 saker har endt i ekspropriasjon i forbindelse med friområdeprosjektet. Det svært mange grunneiere har påpekt er at de inngikk en avtale fordi de ble truet med ekspropriasjon og lavere pris dersom de ikke godtok tilbudet fra kommunen.

I en undersøkelse NRK presenterte tidligere denne ukene svarte mellom 80 og 90 prosent av totalt seksti grunnere at de har opplevd dialogen med kommunen som dårlig og at de ble utsatt for press.

Viktig

I forbindelse med undersøkelsen og svarene NRK mottok fra grunneierne om de var kontaktet av Rogaland revisjon, tok NRK også skriftlig kontakt med flere ledende politikere i Stavanger. Vi stilte dem tre spørsmål hvor det ene var:

-Er det for deg og ditt parti viktig at den undersøkelsen som foretas av Rogaland Revisjon – og som politikerne har bedt om – også inkluderer erfaringene fra grunneierne som er berørt av prosjektet?

Christine Sagen Helgø

Ordfører Christine Sagen Helgø ba om gransking etter flere anklager fra grunneiere om urettferdig og dårlig behandling i forbindelse med kommunens erverv og ekspropriasjon av private eiendommer.

Foto: Stavanger kommune


Bjarne Kvadsheim (Sp): Ja. Grunneigarane vil vera dei viktigste å høyra på i denne saka.
Odd Jo Forsell (Høyre): Ja, vi ønsker at Rogaland Revisjon har samtaler med berørte, noe som også er en del av bestillingen.
Bjørg Tysdal Moe (KrF og varaordfører): For oss er dette også nyttig informasjon
Tore B. Kallevig (Frp): Ja, uten det så er hele granskingen meningsløs. Vi spør ikke bare om lovligheten. Men, også metodene.
Per A. Thorbjørnsen (V): Selvsagt. Rapporten vil miste sin legitimitet om ikke alle berørte parter får komme til orde.
Marcela Molina (SV): Ja, men perspektivet er bredere enn grunneiernes interesser som åpenbart må fortrenges når fellesskapet skal skaffe seg tilgang til arealer.
Arnt Heikki Steinbakk (Ap): Vi forventer vi at et representativt utvalg av grunneierne får et tilbud om en samtale eller intervju med revisjonen.

Ordfører

I pressemeldingen fra ordfører Christine Sagen Helgø som ble sendt ut da undersøkelsen ble bestilt, heter det:

"På bakgrunn av debatten som pågår og alle tilbakemeldingene vi har mottatt, ønsker jeg en uavhengig vurdering av om Stavanger kommune har handlet i tråd med mandat for erverv og ekspropriasjon, og opptrådt forretningsmessig korrekt. Jeg ønsker en uavhengig gjennomgang av all kommunikasjon i de enkelte saker, både skriftlig og muntlig. Dokumentasjon fra forhandlingene bør også innhentes gjennom intervju av forhandlingspartene."

Den ferdige rapporten blir sendt til Kontrollutvalget onsdag i neste uke.