Fylkesmannen: – LAR-pasienter får ikke forsvarlig helsehjelp

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn av Helse Stavanger og konkludert med at ikke alle pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) får forsvarlig helsehjelp.

Stavanger universitetssjukehus

Fylkesmannen er ikke fornøyd med LAR-tilbudet på Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Fylkesmannen i Rogaland har gjennomført tilsyn i Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon, Avdeling unge voksne og Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Rapporten peker på at ikke alle pasienter i LAR Helse Stavanger HF får forsvarlig helsehjelp. Det ser Helse Stavanger HF alvorlig på.

– Rapporten peker på en rekke forhold der behandlingen og oppfølgingen av LAR-pasientene ikke er god nok. Ledelsen i Helse Stavanger HF ser alvorlig på tilsynets konklusjon og har igangsatt tiltak for å lukke avviket, sier divisjonsdirektør ved Psykiatrisk divisjon, Inger Kari Nerheim i en pressemelding.

Fylkesmannen har gitt helseforetaket frist til 6. januar for å korrigere eventuelle faktiske feil i rapporten.

– Tar rapporten på alvor

– Pasientene skal alltid ha første prioritet og det er beklagelig at dette har kommet så langt og fått utvikle seg over tid. Utfordringene i LAR har på ulike måter vært tatt opp og blitt jobbet med tidligere, og det arbeidet som allerede er i gang får selvsagt ekstra oppmerksomhet og oppfølging i tiden framover, sier Nerheim.

Hun sier at sykehuset er i ferd med å rette opp flere av punktene som er pekt på i fylkesmannens rapport.

– Psykiatrisk divisjon tar den foreløpige rapporten på stort alvor. Det er alvorlig at enkelte pasienter ikke har fått forsvarlig behandling og oppfølging. For Helse Stavanger HF er det viktig at foretakets ansvar for LAR-pasienter er tydelig og at pasientene får oppfylt sin rett til forsvarlig helsehjelp. Dette gjelder både retten til psykiatrisk og somatisk behandling. Divisjonsledelsen vil være tett på arbeidet med å lukke avviket, sier Nerheim.

– Alle rutiner som gjelder pasientbehandling gjennomgås nå og kvalitetssikres, og vi vil få disse forankret i avdelingen så snart som mulig, legger hun til.

Skal sikre forsvarlig behandling så fort som mulig

Hun viser til at jobben som er igangsatt må involvere og engasjere både ledere og medarbeiderne i LAR.

– Medarbeiderne er vår viktigste ressurs i pasientbehandlingen, og i arbeidsmiljøundersøkelser kommer det fram at medarbeiderne i LAR er svært opptatt av å gjøre en god jobb for pasientene. Dette er et viktig utgangspunkt for å rette opp de forholdene som rapporten påpeker. Vi vil bruke fylkesmannens tilsyn på en konstruktiv måte slik at at alle LAR-pasientene så snart som mulig sikres forsvarlig behandling i Psykiatrisk divisjon, sier divisjonsdirektør Inger Kari Nerheim.