10 millionar ekstra til fattige

Fleirtalet i bystyret i Stavanger auka støtta til dei fattigaste barnefamiliane i byen med 10 millionar kroner. Mindretalet meinte barnetrygda burde haldast utanfor grunnlaget for sosialstøtte. Fleirtalet ville at halvparten burde telja med.