- Ikke problematisk, mener Sevland

Ordfører Leif Johan Sevland mener alle hans styreverv ikke representerer noe problem, men sikrer en demokratisk styring.

Han er heller ikke redd for å bli beskyldt for å blande roller og interesser.

Sevland, som har sittet som ordfører i 11 år, har allerede sagt ja til gjenvalg for Høyre. Partiet fikk ved sist kommunevalg en oppslutning på ca 26 %, men sitter med ledervervet i flere kommunale og interkommunale selskap som forvalter samlet verdier i milliardklassen.

- Kommunale og interkommunale selskaper utfører viktige tjenester og forvalter betydelige verdier på vegne av fellesskapet. Det er derfor viktig at det også er en viss folkevalgt kontroll og styring med disse selskapene, sier Sevland.

Har oversikt

Sevland mener det er viktig at folkevalgte er representanter i styrer fordi disse har oversikt over hva som skjer i resten av kommunen og regionen.

- Dette er et godt grunnlag for god samhandling, utvikling og dynamikk. Våre folkevalgte er kompetente og dyktige mennesker som ivaretar vervene sine på en god måte, mener Sevland.

 Kommunale og interkommunale aksjeselskap er egne rettssubjekter og som styrerepresentant har man har et personlig og rettslig ansvar for driften. I praksis betyr det at man den ene dagen representerer selskapet og neste dag kommunen.

Ikke problem

 

Leif Johan Sevland
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

 

- Jeg opplever det ikke som et problem å skille disse rollene, og er bevisst på dette dersom det skulle oppstå interessekonflikter, sier Sevland.

Han viser til at det er klare regler for når en er habil og innhabil i slike saker. Sitter en i styret for en stiftelse er man inhabil når saker skal behandles i kommunen. Det samme gjelder om en sitter i helt eller delvis privateide selskaper.

- Dette er problemstillinger jeg mener vi håndterer på en åpen og ryddig måte etter hvert som de dukker opp. Forøvrig er det jo slik at selskaper som eies helt eller delvis av kommunen tilhører fellesskapet. Som oftest vil det være slik at det som er bra for fellesskapet, også bra for selskapene og omvendt, sier Sevland.

 

Kontroll

- Finnes det noen kontroll med når man opptrer som ordfører og når man opptrer som representant for selskapet?  

- Jeg er som sagt bevisst i forhold til eventuelle rollekonflikter som måtte dukke opp. I tilfeller der rollekonflikter dukker opp er det i utgangspunktet den enkelte representant og kollegiet en sitter i som har ansvaret for å sørge for at en opptrer korrekt. Dersom det skulle oppstå tvil i slike tilfeller vil kommunens kontrollutvalg og revisjon kunne påpeke dette, en rolle jeg mener disse tar meget alvorlig, sier Sevland.

Fare

- Ser du noen fare med at det sitter politikere både i kommunens eget kontrollutvalg og også i representantskapet for kommunes eget revisjonsselskap?

 

- Stavanger har valgt å organisere revisjonen som et interkommunalt selskap. Politikeren kan og skal da sitte i øverste organ i sine egne selskap. Eierskapsoppfølging skjer i representantskap og styret. Rent faglige krav ivaretas av direktør på vanlig måte etter etiske regler og revisjonsstandarder som er internasjonale. Disse benyttes av så vel private som offentlige selskaper. Kvalitetskontroll sikrer at rett arbeid utføres.

Full lønn

- Er det greit at en politiker som hever full lønn i kommunen kan motta flere hundre tusen kroner årlig i styrehonorar i kommunale selskap?

- Styreverv innebærer betydelig ekstra ansvar og arbeidsmengde. Jeg kan derfor i utgangspunktet ikke se at det er galt at en mottar ekstra godtgjørelse beregnet ut fra hvor mye en tar på seg. Vi forholder seg til de til enhver tid gjeldene regler for folkevalgtes lønn, godtgjørelser og honorarer. Disse er nedfelt i reglement om folkevalgtes arbeidsvilkår, sier Sevland.

Alt arbeid

Det er politikerne som selv vedtar sine egne arbeidsvilkår. Disse ble siste gang revidert i 2003 i Stavanger kommune. Her heter det blant annet at godtgjørelsen ordføreren for vervet omfatter alt arbeid han utfører for kommunen.

- Folkevalgte som er i eksterne styreverv utfører i utgangspunktet ikke arbeid for kommunen, men for det enkelte subjekt de er i styret for. Dette selv om de er innvalgt på bakgrunn av sin politikerrolle. Jeg kan for ordens skyld presisere at kommunens reglement regulerer forholdet mellom kommunen og ordføreren, og ikke forholdet mellom ordfører og de enkelte eksterne juridiske subjekter, sier Sevland,

Samtidig understreker han at dersom retningslinjene på dette området skulle være uklare er han åpen for å diskutere presiseringer og endringer .

- Dette blir for øvrig også gjort med jevne mellomrom, sier Sevland.

Rollefordeling

Sevland sitter i totalt 21 styreverv, inkludert to han selv karakteriserer som private. Det innebærer i utgangspunktet 80-90 styremøter i året. I tillegg er han forpliktet til å delta i representasjon, seminar og andre selskapsarrangement.

- Har du noen gang søkt kommunen om fri i form av ferie eller permisjon når du utfører et arbeid i egenskap av styrerepresentant eller styreleder i et kommunalt as? Jeg tenker da eksempelvis på rene ukelange studieturer med mer?

- Nei, det har jeg ikke. Ordførerjobben er ikke en ordinær jobb med fast arbeidstid, jeg er og på jobb fra tidlig morgen til sen kveld - både hverdager og helger. Vi har derfor en fleksibel ordning i forhold til arbeid i egenskap av styrerepresentant/styreleder.

- Jeg har etter det jeg kan huske vært med på én studietur av den typen du nevner i løpet av innværende valgperiode, og det var da vi dro med Forus Næringspark til Kina. I tillegg til at jeg sitter i styret var det på den turen nyttig for Stavanger at ordføreren var med, så her er det en hel del doble effekter som er positive, mener Sevland.

Begrensninger

- Ser du noen begrensninger i hvor mange styreverv en ordfører eller varaordfører kan inneha i kommunale selskap og hvor stort honorar man kan motta i løpet av et år?

- Personlig er jeg svært bevisst i forhold til dette spørsmålet. Jeg har derfor takket nei til en rekke styreverv, først og fremst med tanke på tidsbruken som kreves til slikt arbeid. Er en ordfører må en sørge for å ha nok tid til å utføre jobben tilfredsstillende, noe jeg mener er godt ivaretatt pr. i dag. Dersom praktiseringen av dette skulle være uklar er jeg som sagt åpen for å diskutere presiseringer og endringer som kan ivareta fellesskapet på en enda bedre måte enn i dag, sier Sevland.

Ordføreren mener at det er en fordel for Stavanger kommune å ha ordføreren representert i de styrevervene han i dag innehar.

- Dette mener jeg gir positive effekter med tanke på samhandling, dynamikk og utvikling av regionen, sier Sevland.