Personvernerklæring – advokatene i NRKs juridiske avdeling

Personvernerklæringen beskriver hvordan Norsk rikskringkasting AS’ (NRK) advokater i juridisk avdeling (AJUR) behandler personopplysninger om AJURs klienter, NRKs samarbeidspartnere og motparter.

NRK/JUR er behandlingsansvarlig og behandler personopplysningene i henhold til personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven og tilhørende forskrifter, samt domstollovens regler om advokatvirksomhet.

Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

1. Hvem JUR behandler personopplysninger om

Denne personvernerklæringen gjelder vår behandling av personopplysninger om kontaktpersoner i NRK, kontaktpersoner hos NRKs leverandører og andre samarbeids-partnere og personer som er involvert i eller omtalt i sakene som JUR håndterer.

2. Hvordan JUR behandler personopplysningene

Vi behandler personopplysninger på flere måter. Nedenfor gir vi en oversikt over hvilke formål som vi typisk behandler personopplysninger for, hvilke personopplysninger som vanligvis lagres og det rettslige grunnlaget for dette.

Behandling av personopplysninger i forbindelse med advokatoppdrag

JUR behandler personopplysninger i tilknytning til det enkelte advokatoppdrag i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre oppdraget. Opplysningene kan omfatte informasjon om klienter, motparter og andre med tilknytning til oppdraget, og vil også kunne omfatte sensitive personopplysninger.

Personopplysninger som JUR behandler vil typisk være navn, adresser, epostadresser, telefonnummer og annen kontaktinformasjon hos klienten, motparter og andre som er involverte i oppdraget, samt andre personopplysninger som kan være relevante for oppdraget. Slike opplysninger kan fremkomme i dokumenter og korrespondanse (som brev, e-poster, notater, avtaler, referater og prosesskriv) som vi utarbeider eller mottar i forbindelse med oppdraget.

Behandlingen av opplysninger om klienter, motparter og vitner [har hjemmel i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvor hensynet til den registrertes personvern må veies opp mot hensynet til behandlingen av opplysningene i den enkelte sak. Advokatenes strenge lovbestemte taushetsplikt reduserer de eventuelle personvernulempene som behandlingene kan medføre, slik at hensynet til å kunne gjennomføre behandlingen blir avgjørende.

Behandlingen av sensitive personopplysninger er hjemlet i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f, hvor behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Opplysningene utleveres kun til domstoler, motparter og offentlige organer i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre advokatoppdraget.

Kunnskapsforvaltning

For å forbedre og forenkle våre tjenester for NRK hender det vi utarbeider maler for ulike oppgaver basert på juridiske råd som vi har gitt tidligere. Ved utarbeidelse av maler vil vi anonymisere personopplysningene.

For å dele og videreutvikle kunnskap i JUR ser vi også hen til tidligere saker når vi gir juridiske råd til NRK. Slik behandling av personopplysninger er berettiget utfra en interesseavveiing i henhold til GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Arkivering av saksdokumenter

Vi oppbevarer sakens dokumenter og korrespondanse etter at oppdraget er avsluttet. Arkivering av dokumenter gjøres fordi det er forventet av NRK og fordi det er et krav om oppbevaring av advokatarkiv for å sikre dokumentasjon i sakene som behandles. Det kan dukke opp behov for å hente frem informasjon fra tidligere saker, for eksempel dersom det fremmes krav mot NRK eller i forbindelse med etterfølgende rettssaker hvor NRK har behov for dokumentasjon. Slik behandling har hjemmel i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f og eventuelt art. 9 nr. 2 bokstav f.

Behandling av personopplysninger om samarbeidspartnere

JUR behandler personopplysninger om NRKs samarbeidspartnere, slik som navn på kontaktpersoner, adresser, epostadresser, telefonnummer og annen kontaktinformasjon, i den utstrekning dette er nødvendig for å administrere avtaleforholdet og for å oppfylle avtalen. Slik behandling har hjemmel i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

3. Hvor lenge vi lagrer personopplysningene

Personopplysninger lagres i minst 10 år, men lenger lagringstid kan være påkrevet dersom NRKs interesser tilsier det, jf. GDPR artikkel 17 nr. 3 bokstav e.

Personopplysningene slettes når det ikke lenger er saklig grunn til å oppbevare dem, jf. GDPR artikkel 17.

4. Din rett til innsyn og til å kreve retting av mangelfulle personopplysninger

Enhver som ber om det har rett til å få vite hva slags behandling av personopplysninger NRK foretar, jf. GDPR artikkel 15.

Du kan også be om innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg, og sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten, jf. GDPR artikkel 34. Fordi advokater er underlagt lovbestemt taushetsplikt kan vi imidlertid ikke gi deg innsyn i saksopplysninger, jf. personopplysningslovens § 13 første ledd bokstav d.

Du kan i tillegg be om at personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, skal rettes, jf. GDPR artikkel 16. Vi vil imidlertid ikke rette opplysninger og vurderinger som du mener er feil, men som vi eller vår klient mener er riktige.

Du kan også be oss slette personopplysninger som vi har registrert om deg. Men vi vil ikke slette opplysninger dersom vi har et behov for fortsatt lagring av opplysningene av hensyn til NRKs interesser, se pkt. 3.

5. Overføring av personopplysninger og bruk av databehandlere

NRK/JUR vil ikke overføre personopplysninger til tredjepart uten at det er informert om dette i personvernerklæringen og uten at det er nødvendig for å utføre det enkelte advokatoppdraget. Overføring kan også skje til tredjestater (utenfor EU/EØS) i henhold til Privacy Shield eller ved bruk av EUs standardavtale for overføring.

NRK/JUR benytter seg av databehandlere for å behandle personopplysninger i tilknytning til leveranse av it-tjenester til NRK/JUR. Våre leverandører av IT-tjenester og deres underleverandører vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom det er nødvendig for at de skal kunne levere sine tjenester til oss. Det inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i slike tilfeller, og databehandleravtalen mellom NRK og leverandørene har krav om at leverandørene ikke bruker opplysningene til egne formål.

6. Endringer i personvernerklæringen

Vi oppdaterer personvernerklæringen ved behov. Den siste versjonen av personvernerklæringen vil alltid finnes på denne nettsiden.

7. Kontakt

Du kan til enhver tid kontakte NRK dersom du har spørsmål eller henvendelser knyttet til NRKs/JURs behandling av dine personopplysninger. Behandlingsansvarlig er Norsk rikskringkasting AS, org. nr. 976 390 512. For kontaktinformasjon se Kontakt.

8. Klage til Datatilsynet

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med det som fremgår her eller personvernlovgivningen, ber vi om at du kontakter oss via Kontakt. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet på deres nettsider.