Personvernerklæring – advokatene i NRKs juridiske avdeling

Personvernerklæringen beskriver hvordan Norsk rikskringkasting AS’ (NRK) advokater i juridisk avdeling (AJUR) behandler personopplysninger om AJURs klienter, NRKs samarbeidspartnere og motparter.

NRK/AJUR er behandlingsansvarlig og behandler personopplysningene i henhold til personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven og tilhørende forskrifter, samt domstollovens regler om advokatvirksomhet.

Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Behandling av personopplysninger i forbindelse med advokatoppdrag

AJUR behandler personopplysninger i tilknytning til det enkelte advokatoppdrag i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre advokatoppdraget og for kunnskapsforvaltning i AJURs interne arbeid. Opplysningene kan omfatte informasjon om klienter, motparter og andre med tilknytning til oppdraget, og vil kunne omfatte sensitive personopplysninger.

Behandlingen av opplysninger om klienter, motparter og vitner har hjemmel i GDPR artikkel 6 nr. 1 litra f, hvor hensynet til den registrertes personvern må veies opp mot hensynet til behandlingen av opplysningene i den enkelte sak. Advokatenes strenge lovbestemte taushetsplikt reduserer de eventuelle personvernulempene som behandlingene kan medføre, slik at hensynet til å kunne gjennomføre behandlingen blir avgjørende. Behandlingen av sensitive personopplysninger er hjemlet i GDPR artikkel 9 nr. 2 litra f, hvor behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Opplysningene utleveres kun til domstoler, motparter og offentlige organeri den utstrekning dette er nødvendig for å utføre advokatoppdraget.

Behandling av personopplysninger om samarbeidspartnere

AJUR behandler personopplysninger om NRKs samarbeidspartnere, slik som navn på kontaktperson, e-post, telefon og adresse, i den utstrekning dette er nødvendig for å administrere avtaleforholdet og for å oppfylle avtalen. Slik behandling har hjemmel i GDPR artikkel 6 nr. 1 litra f.

Rett til innsyn og til å kreve retting av mangelfulle personopplysninger

Enhver som ber om det har rett til å få vite hva slags behandling av personopplysninger NRK foretar, jf. GDPR artikkel 15.

Den registrerte kan også be om innsyn i hvilke opplysninger om den registrerte som behandles og sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten, jf. GDPR artikkel 34.

Den registrerte kan i tillegg be om at personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, skal rettes, jf. GDPR artikkel 16.

Disse rettighetene er begrenset av advokaters lovpålagte taushetsplikt, jf. personopplysningsloven § 13 første ledd litra d.

Sletting

Personopplysningene slettes når det ikke lenger er saklig grunn til å oppbevare dem, jf. GDPR artikkel 17.

Personopplysninger lagres i minst 10 år, men lenger lagringstid kan være påkrevet dersom NRKs interesser tilsier det, jf. GDPR artikkel 17 nr. 3 litra e.

Overføring av personopplysninger og bruk av databehandlere

NRK/AJUR vil ikke overføre personopplysninger til tredjepart uten at det er informert om dette og uten at det er nødvendig for å utføre det enkelte advokatoppdraget. Overføring kan også skje til tredjestater (utenfor EU/EØS) i henhold til Privacy Shield eller ved bruk av EUs standardavtale for overføring.

NRK/AJUR benytter seg av databehandlere for å behandle personopplysninger i tilknytning til leveranse av it-tjenester til NRK/AJUR. Det inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i slike tilfeller.

Kontakt

Du kan når som helst kontakte NRK via post (postboks 8500 Majorstuen, 0340 Oslo) eller via Kontakt angående behandling av dine personopplysninger.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med det som fremgår her eller personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen (GDPR), så har du anledning til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på deres nettsider: www.datatilsynet.no.