skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Støyspørsmål

Fra en familie som bor i et område hvor det ligger en bedrift midt i boligområdet er det kommet et spørsmål om ikke det eksisterer noen regler for hvor mye og til hvilke tider bedriftens virksomhet kan påføre beboerne rundt en støyplage.

Publisert 08.12.2000 16:00.
Det er dessverre langt igjen til en når et mål om å planlegge alle boligområder, næringsområder, veier, havner, flyplasser og andre støyende virksomheter plassert slik i forhold til hverandre at en unngår konflikter mellom beboernes ønsker om ro på kvelden og stillhet om natta og den støyende aktiviteten. I Oslo-området har en også hatt konflikter mellom støyende cruisebåter (heftige musikkanlegg og skrålende festdeltagere) på fjorden opptil rekreasjons- og boligområder, i de fleste byer og tettsteder hvor skjenkepolitikken er endret i tråd med enkelte gruppers ønsker om et svingende natteliv har en også økende konflikter mellom serverings- og discostedene og beboere i området rundt, og på landsbygda er det stadig konflikter mellom bøndenes behov for å ha korntørker gående døgnet rundt og tilliggende boligområders behov for nattero.

I Oslo er det en egen støyforskrift som setter endel klare begrensninger til virksomhetene ut fra støynivået de påfører omgivelsene til forskjellige tider av døgnet. I landet forøvrig kan det i den enkelte kommune fattes vedtak med de samme krav som er benyttet i Oslo-forskriften, men dette må gjøres som et vedtak med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven i hvert enkelt tilfelle. Vanligvis er det kommunelegen (medisinsk-faglig rådgiver) som forbereder slike saker, men det kan også være saksbehandlere fra teknisk etat eller i en egen enhet som driver med miljørettet helsevern som foretar målinger av støynivåer og vurderer om noen tiltak kan være aktuelle for å redusere plagene. Kontakt kommunens servicekontor for å bli henvist til rette instans, eventuelt direkte til kommunelege, teknisk etat eller en kommunepolitiker som er interessert i slike spørsmål. Hvis du blir avvist av kommunen i første omgang bør du sende et kort brev for å beskrive problemet og hvilke plager du føler du og familien blir påført, og kommunen er pliktig til svare på dette. Blir du på ny avvist eller kommunen ikke vedtar noen tiltak som avhjelper din situasjon, kan du klage til fylkesmannen eller henvende deg til fylkeslegens kontor for å få saken prøvet pånytt.

Det er liten tvil om at støyforurensning utgjør et helseproblem for mange, både ved å forstyrre innsovning og selve søvnen for barn og voksne med nedsatt konsentrasjon påfølgende dag. Studier har vist at barn i områder med forhøyet nattestøy lærer dårligere på skolen, voksne med lengre tids søvnforstyrrelser er mer utsatt for ulykker i trafikk og på jobb foruten at de har de samme problemer med nedsatt læring og konsentrasjonsevne slik at det utgjør et produktivitetstap for næringslivet. Generelt vil all uønsket lyd som irriterer personer bidra til å øke stressnivået med langtidseffekter som høyt blodtrykk og øvrig hjertekarsykdom, foruten negative effekter på både immunforsvar, forplantningsevne, og psyken.

Norsk forening mot støy er en interesseorganisasjon som har som formål å arbeide for å redusere støyplager og har foruten hjemmesider på Internett ( www.stoyforeningen.no ) med masse nyttig informasjon for de som vil orientere seg om regelverk, helseeffekter, aktuelle tiltak også et servicekontor med telefon 22 42 25 38 hvor en får gratis råd. I spesielle saker av generell interesse kan støyforeningen innhente uttalelser fra sitt sakkyndige råd, men i de fleste tilfeller vil hjelpen bestå i å gi råd og veiledning over telefon, sende ut informasjonsmateriell og ut fra sakstypen hjelpe vedkommende til riktig instans for å gjøre noe med problemet. Foreningen gir også innspill til Storting og departementer for å sette fokus på støyproblematikken, men dessverre uten at myndighetene i Norge tar særlig hensyn til dette. F.eks. er det i Nasjonal transportplan knapt nevnt noe om tiltak for å begrense støyplagene fra samferdselssektoren selv om 206.000 har søvnproblemer og 300.000 oppgir at de er svært plaget av støy fra samferdsel i Norge pr. i dag (totalt er rundt 1 million personer i Norge utsatt for utendørs vegtrafikkstøy over 55 dB).

LENKER

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no