skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Bedriftslegen og mobbing

Hva kan bedriftshelsetjenesten gjøre med mobbing på arbeidsplassen?

Publisert 07.10.2002 11:57.
En bedriftshelsetjeneste (BHT) kan bli koblet inn i slike problemstillinger på flere måter, og ofte er utgangspunktet avgjørende for hvor store muligheter det er til å gjøre noe. "Ønskesituasjonen" er når det er en leder som tar kontakt med BHT og ber om råd og bistand.

I slike tilfeller vil det ofte være en leder som også vil være motivert til å gjennomføre tiltak.

Kommer ofte sent

Dessverre er det oftest slik at problemer presenteres av den ansatte sjøl. På skoler, sosialkontor og lignende offentlige kontorer eller virksomheter med publikumsservice (bank, flyplass o.l.) er
det også et tiltagende problem med trakassering av ansatte i
førstelinjetjenesten fra elever, brukere og kunder.

Når et slikt problem blir tatt opp i en direkte henvendelse til BHT fra den det gjelder, har det vanligvis gått lang tid og den det gjelder har opparbeidet en enormt dårlig selvfølelse og ofte fått store psykiske vansker. Det er jo ikke så lett å fortelle andre at man begynner å føle seg mindre verdt, og det er vanskelig å la være å tro at det er en selv som ikke strekker til når leder, kolleger eller kunder behandler en på en dårlig måte.

Siste skanse

En slik henvendelse vil derfor ofte være en slags siste mulighet for å se om det er noe man kan
gjøre. Men faktisk er det da ofte gått så lang tid at vedkommende egentlig ønsker seg over i en annen bedrift, attføring eller uførepensjonering.

Det sier seg sjøl at det er vanskelig å tro at en kan
få til en varig bedring i selve arbeidsmiljøet, når arbeidstakeren selv har gitt opp og er lite motivert.

Viktig med rutinemessige samtaler

De fleste bedriftshelsetjenester har en eller annen rutine for å gjennomføre samtaler med ansatte i bedriftene, delvis i forbindelse med helsekontroller og delvis avdelingsvis når bedriften ønsker en systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet.

Når slike samtaler med helsepersonell i bedriftshelsetjenesten kan gjennomføres i en sikker og
konfidensiell atmosfære, kan det være mulig å få fram problemer den enkelte føler, FØR situasjonen er blitt "håpløs".

I bedrifter hvor de ansatte føler at BHT ikke har en fri og uavhengig stilling overfor ledelsen, kan det være vanskeligere å få ut slike opplysninger.

Verneombud eller tillitsmann

Den siste innfallsporten til mobbeproblemet er når verneombud eller
tillitsvalgte tar opp problemet med BHT etter egne kartlegginger, eller at ansatte først har tatt opp problemet med dem.

Dessverre er det mange saker som aldri kommer den veien, fordi den som er mobbet føler at den eller de tillitsvalgte kan være en del av problemet. Når en sterk vernetjeneste eller fagforening blir involvert på den trakassertes side, er det større mulighet til å få gjort noe med problemene.

Hva kan BHT gjøre?

Det første er å sette av tid til å gjennomføre en god samtale hvor den som føler seg mobbet eller trakassert får anledning til å snakke ut.

Når det er den ansatte som tar opp problemet, er det også den ansatte som setter rammene for i hvilken grad han eller hun ønsker at samtalen skal være fortrolig, eller om det gis samtykke til at BHT tar fatt i problemet overfor
bedriften. Samtalen må prøve å avdekke hvilke faktiske forhold som ligger bak den ansattes følelse av å være mobbet. Det bør også noteres hvilke forsøk den ansatte har gjort for å ta opp problemene, og om det har medført sykefravær eller sykdom/symptomer.

Gjennom både første og eventuelle seinere samtaler er det viktig hele tiden å fokusere på at det ikke er den ansatte det er noe galt med, det er arbeidsmiljøet som er sykt. For å kunne gjøre noe med det, er det viktig at den ansatte som framfører sine plager blir hjulpet til å se sammenhengen
mellom egne problemer og det som kan ramme seinere kolleger like mye hvis ikke noe gjøres.

Store mørketall

Alle leger som er i kontakt med pasienter som mistenkes å ha arbeidsrelatert sykdom plikter å fylle ut melding til Arbeidstilsynet om dette. En frykter at over 90 % av alle faktiske mobbetilfeller blir holdt
utenfor statistikken. For å befeste inntrykket av at mobbingen er et arbeidsmiljøproblem og ikke et individuelt helseproblem for den som blir mobbet, er det viktig at det skrives en slik melding til Arbeidstilsynet.

Løsninger

Når arbeidstakeren har gitt samtykke, eller leder eller tillitsvalgte har tatt opp problemet, er det vanlig at BHT bidrar til å gjennomføre passende
tiltak. En kartlegging av arbeidsmiljøet som inkluderer det psykososiale arbeidsmiljøet vil kunne avsløre dårlige ledere og øvrige samarbeidsrelasjoner.

Hvilke tiltak som bør gjennomføres for å bedre situasjonen
vil variere med hva man avdekker som årsak, men tiltak som ofte er aktuelle er kurs og opplæring for ledere til bedre å kunne utføre sine lederoppgaver, oppsett av regler for kommunikasjon og mellom-menneskelige relasjoner ellers
i avdelingene og fokus på å bry seg når en overhører eller observerer forhold som en burde skjønne kan ha en negativ virkning på en kollega.

Det hender man ikke finner en løsning uten at den aktuelle leder fjernes, fordi vedkommende ikke er egnet til å ha ansvar for andres arbeidsmiljø, og det hender at konflikter mellom enkeltpersoner er så fastlåste at man ikke får
løst opp situasjonen uten at noen flytter på seg til annen avdeling eller bedrift.

Hjelpetelefon


For de som ikke når fram verken overfor leder, kolleger, tillitsvalgte, egen lege, BHT eller andre i sitt nettverk, kan det anbefales å bruke "Telefon
for arbeidslivet" som ble opprettet i april iår.

Telefonnummeret er 815 44 544.

Telefonen er betjent tirsdager og torsdager kl. 09.00 - 15.00 og onsdager kl. 13.00 - 19.00. De som ringer kan velge å være anonyme, og man kan velge om man vil at melding skal sendes til arbeidstilsynet eller om man bare vil ha gode råd. Arbeidstilsynet og Mental Helse Norge står bak tiltaket.


 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no