skillePuls TV på nettskilleStemmer fra arkivetskillemobil banner 115 x 55skille_slutt
Kunnskapskanalen 3.1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Kunnskapskanalen
KONTAKT OSS:
Kunnskapskanalen
Pb 1161, Blindern
0318 Oslo

Tlf: 22 84 07 10


 

Hva er Kunnskapskanalen?

Kunnskapskanalen er et tilbud til dem som ønsker inngående kunnskap og faglig stoff fra universitets-, høgskole- og forskningsmiljøer som samarbeider i nettverket.

Publisert 03.10.2002 16:56. Oppdatert 03.03.2006 07:47.
Sendingene foregår for det meste på lørdager i semesteret, med emner fra internasjonal utvikling, sosiale spørsmål, biologi, osv.

Initiativet til Kunnskapskanalen ble tatt fra Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Diakonhjemmets høgskolesenter, Nasjonalgalleriet og Institutt for samfunnsforskning. Senere har Universitetet i Stavanger gått inn i samarbeidet i Kunnskapskanalen. Det samarbeides også med andre kunnskapsproduserende institusjoner. TV-sendinger på riksnettet startet høsten 1997 på NRK2, fra høsten 1998 på NRK1. Kunnskapskanalen blir for det meste sendt på lørdager i ulike semesterperioder.

Formidling, forskning og utvikling

Kunnskapskanalen er et åpent nettverk for universitets- og høgskole-, forsknings-, kultur- og undervisningsinstitusjoner. Initiativet ble tatt en rekke slike institusjoner i 1995. Flere av disse miljøene er tidligere tildelt sendekonsesjoner for kringkasting lokalt, og har drevet satellittsendinger i Norge, Norden og Europa.

Denne virksomheten viste at kunnskapsproduserende miljøer kan utnytte nye medier i formidlingen av forskning og faglig kunnskap til samfunn og brukere, i tråd bl.a. med universitetslovens mål om forskning, undervisning og formidling. Den viste også at disse miljøer kan bidra til et reelt mangfold i medier.

Stortinget så dette som verdifullt, bl.a gjennom vedtak om en egen konsesjonsordning for undervisningsfjernsyn, som ledet til organisering av Kunnskapskanalen.

Samarbeidsprosjekt

Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Diakonhjemmets høgskolesenter, Nasjonalgalleriet og Institutt for samfunnsforskning har tatt initiativ til å videreutvikle nettverket, og samarbeide med NRK.

Det er inngått en samarbeidsavtale om bruk av endel av NRKs sendetid til riksdekkende etter-utdanning, fagformidling og fjernundervisning på ulike nivåer, bl.a. på universitets- og høgskolenivå, til faglig formidling til ulike yrkesgrupper og til kunnskaps- og informasjonssøkende i offentligheten ellers.

Nettverket gjør det mulig å koordinere og øke det faglige tilbudet. Det er åpent for institusjoner på kunnskapssektoren som vil samarbeide om tilbud til kunnskapssøkende. Det styres av et Råd bestående av representanter for de deltakende institusjonene. InterMedia@Universitetet i Oslo har tatt på seg daglig ledelse av Kunnskapskanalen som et eget, eksternt finansiert prosjekt. InterMedia medvirker også i produksjon av enkelte av programmene.

Dette har vi sendt

Kunnskapskanalen har for det meste sendt på NRK1 på lørdager på dag- og ettermiddagstid, og på onsdager i skole- og arbeidstid. En del sendinger har også gått på NRK2.

Sendingene legger vekt på dekke fag- og forskningsspørsmål på en inngående måte, og følge faglige analyser og diskusjonslinjer i en sammenheng, uten å bli brutt opp utenforliggende hensyn. Programmene kan derfor variere i lengde, og har dels vært spesialiserte, f.eks. etterutdanning for lærere i skolen, dels er temaene hentet fra utvikling innenfor fag, samfunn, kultur og teknologi, i Norge og internasjonalt.

Det er et slektskap mellom almenkringkasting, som NRK hele tiden har stått for, og kunnskapsformidling. Institusjonene ønsker også å samarbeide med NRK om programmer innenfor NRKs vanlige sendebelter.

Kunnskapskanalen kan bidra til å utfylle og prøve ut nye måter å formidle på. Tendensene internasjonalt i kunnskapsformidling har bl.a. gått i retning av mer brukerrettede og spesialiserte sendeformer, sammenliknet med tradisjonelle fjernsynsprogrammer. Sendingene på Kunnskapskanalen vil altså variere mellom mer almene og mer faglig spesialiserte sendinger.

Deltakerne i Kunnskapskanalen står faglig for produksjonen på sine områder. Nettverket koordinerer utsendelse til NRK fra ulike institusjoner og steder via teknisk knutepunkt på Blindern. Dermed kan fagmiljøer i ulike landsdeler som utfyller hverandre etterhvert også foreta direkte samsendinger, der kunnskapssøkende kan ha kontakt med fagmiljøene direkte.

Utprøving av nye medier

Kunnskapskanalen ønsker også å kombinere bruk av nye medier i sendinger, bl.a. datakommunikasjon og internett, som ledd i forsknings- og utviklingsarbeid på feltet.

Bl.a. er elektroniske klasserom, som ble utviklet ved Universitetets senter for informasjonsteknologi i Oslo anvendt i overføringer og undervisning fra midten av 1990-talletet.

Andre eksempler på direktesending fra Kunnskapskanalen av endel programstoff på internett er bl.a. den internasjonale, interaktive internettkonsert som ble gjennomført fra studioene på Blindern i samarbeid med Notam og sammenkoblet med Sibelius-akademiet i Helsinki og Høst-festivalen i Warszawa i 1998.

Publikum er interessert i kunnskap!

Data fra publikumsundersøkelser og annet materiale fra virksomheten viser at Kunnskapskanalens sendinger har en betydelig interesse, som minst ligger på linje med vanlige underholdningsprogrammer sendt på andre kanaler på samme tid. Endel nærmere analyser av dette er foretatt i forskningsrapporter er foretatt, som viser at publikum i dagens samfunn har en betydelig sterkere interesse også for programmer utenom tradisjonelle, kommersielle eller tabloidiserte former enn det mange har regnet med.

Det er viktig å gå nøkternt fram, slik at en hele tiden kan prøve ut hvordan tilgangen på kunnskap kan økes. Men i utdanningssamfunnet er tiden inne til å bruke mediene mer aktivt i kunnskapsformidlingen, både på gamle og nye måter.


 
 
10 SISTE KUNNSKAPSKANALEN
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no