NRK endrer pensjonen

NRK og fagforeningene har etter forhandlinger blitt enige om å gå til innskuddsbasert pensjon. NRK innfører ny pensjonsordning fra 1. januar 2016.

Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Foto: Per Ole Hagen/NRK

Den innskuddsbaserte pensjonsordningen blir NRKs tjenestepensjon, og kommer i tillegg til pensjon fra folketrygden og AFP (avtalefestet pensjon).

- Jeg er glad for at vi sammen med fagforeningene har kommet frem til en ny god pensjonsordning for NRKs medarbeidere, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Han forteller videre at uforutsigbare og økte kostnader, endrede regnskapsregler og lovendringer har svekket dagens ordning og gjort en endring nødvendig.

NRK og fagforeningene har brukt felles pensjonsrådgivere fra Steenberg & Plahte AS og aktuarfirmaet Gabler AS gjennom prosessen.

- Det har vært viktig for alle fagforeningene å komme fram til en enighet som både ivaretar morgendagens og dagens ansatte, samt alders- og uførepensjonistene. Det mener vi har greid gjennom innretningen og innholdet i endret alderspensjonsordning, i tillegg til de kompensasjonene som er forhandlet frem, sier Sidsel Avlund, leder av Journalistlaget i NRK, på vegne av de tre fagforeningene som har representert de ansatte under forhandlingene, NTL NRK, Tverrfagligforening og NRKJ.

Enigheten medfører at dagens ytelsespensjonsordning avvikles og at alle som omfattes av den dermed får utstedt en fripolise; dvs. en egen pensjonsforsikring på pensjonen som allerede er opptjent. Unntatt er sykmeldte og delvis uføre som blir igjen på dagens ordning. Innskuddssatsene i endret ordning blir sju prosent for pensjonsgivende lønn fra 0 G – 7,1 G og 20 prosent fra 7,1 G – 12 G.

NRKs pensjonsordning har i alle år hatt et medlemsinnskudd. Dette har sitt opphav fra tiden i Statens pensjonskasse, hvor NRK hadde sin pensjonsordning fram til 1992. Egenandel i innskuddsordningen blir 1,5 prosent mot 2,5 prosent i dagens ytelsesordning.

- Det har vært viktig for alle parter å få en god fremtidig pensjonsordning, samtidig som NRKs behov for en forutsigbar ordning ivaretas. Det har også vært en grunnleggende målsetting at dagens ansatte skal beregningsmessig komme like godt ut som tidligere ved overgang til ny alderspensjonsordning, sier Eriksen. Han legger til at pensjonskostnadene fortsatt blir store, ikke minst når man medregner kompensasjonsordningen for dagens ansatte.

Fakta:
Partene er enige om at det fra 01.01.2016 etableres en innskuddspensjonsordning med følgende innskuddssatser:

- 7 prosent innskudd av pensjonsgivende lønn inntil 7,1 G (p.t. kr. 627.427)

- 20 prosent innskudd av pensjonsgivende lønn mellom 7,1 G og 12 G (p.t. kr. 627.427 - kr.1.060.440).

Med pensjonsgivende lønn menes fast lønn og tillegg etter gjeldende avtale.G er folketrygdens grunnbeløp og utgjør p.t. kr. 88.370,-.

Folketrygdens pensjonssparing stanser i ny opptjeningsmodell ved lønn på 7,1 G.