Oslos havnebunn er ikke ren

Oslos havnebasseng er ikke så rent som havnevesenet lovet det skulle bli da opprenskningen startet. Folk er lurt trill rundt, mener kritikerne.

Mudderlekter åpner bunnen og slipper ut giftslam
Foto: Privat

– Vi får jo bare bekreftet det vi har sagt hele tiden, at Prosjekt Ren Oslofjord er Norges største miljøbløff.

Det sier Are Dammann i Innbyggeriniativet på Nesodden. Han er en av de fremste kritikerne av prosjektet "Ren Oslofjord".

Prosjektet gikk ut på å grave opp giftslammet fra grunna i havnebassenget og dumpe det på 70 meters dyp utenfor Malmøykalven og derretter dekke det til med rene masser blant annet fra utgravingen av Bjørvikatunnelen.

Løftebrudd

Søknaden fra Oslo havn og tillatelsen fra Statens Forurensningstilsyn forutsatte at hele havnebassenget skulle bli så fritt for miljøgifter at det ikke er skadelig for planter og dyr, såkalt tilstandsklasse 2. Flere steder i Bjørvika, Pipervika og i småbåthavnene er målet ikke nådd.

Les flere saker om: Se også Lurt trill rundt

I et brev til SFT innrømmer Oslo havn at det blir vanskelig å innfri kravet om tilstandsklasse 2 overalt.

Ifølge Are Dammann har Oslo havn og SFT ført både befolkning og politikere bak lyset. Han hevder at Oslo havn og SFT må ha visst at miljømålene var urealistiske. Det begrunner han med erfaringer fra andre opprydningsprosjekter og det faktum at det ikke skortet på advarsler på forhånd.

– Vi er lurt trill rundt til å tro at vi skulle oppnå en reduksjon i spredningen på 95 prosent og en ren sjøbunn med SFT-klasse 2.

Avviser beskyldingen

Styreleder i Oslo havn, Bernt Stilluf Karlsen, avviser at prosjektet er solgt inn på falske premisser.

– Snarere tvert i mot. Jeg sa på alle mine foredrag og presentasjoner at det som kom til å bli hovedproblemet ikke var dypvannsdeponiet, men vanskeligheten med å få opp den millionen kubikkmeter leire uten at det ble grisete i overflaten og at det kom til å bli vanskelig å få opp den sluttdelen.

Karlsen bagatelliserer det faktum at miljømålene ikke er nådd overalt.

– Punkt 1, målene er oppnådd de fleste stedene, og punkt 2, mellom 95 og 99 prosent av forurensningen er fjernet, men endel av overflaten har en tilstandsklasse som vi ikke er fornøyd med.

Vil det være mulig å oppnå tilstandsklasse 2 overalt?

– Ja, jeg tror at over tid så vil vi greie det, sier Karlsen.

Er ikke dekket til

De delene av havnebassenget der sjøbunnen fortsatt er forurenset har én fellesnevner: Giftslammet er gravd opp, men sjøbunnen er ikke tildekket av rene masser. Bernt Stilluf Karlsen sier at tildekkingen har vært vanskelig mange steder og at man avventer en ny tildekkingsmetode som ikke er ferdig prøvd ut.

- Men skal havnebassenget bli helt rent, må tilførselen av ny forurensning stoppes. Det beste man kan gjøre, er å rydde opp mer i elver og vassdrag som renner ut i fjorden, sier Karlsen.

SFT avventer

Også Statens Forurensningstilsyn avviser at de har ført noen bak lyset.

- Vi har stilt strenge miljøkrav, og det er jobben vår. Kravet om at det ikke skal være skadelig for planter og dyr, altså tilstandsklasse 2, står ved lag, sier avdelingsdirektør i SFT, Marit Kjeldby.

- Hva skjer hvis Oslo havn ikke klarer det?

- Vi har bedt om ytterligere opplysninger fra Oslo havn og trenger disse før vi kan konkludere.

Ifølge SFT er miljøkravene strenge, men ikke urealistiske, og gjelder fortsatt.