NRK Meny
Normal

Nytt tilbud til unge lovbrytere

Budsjettet til Oslo politidistrikt er økt med 38,2 millioner kroner som skal dekke 20 nye politistillinger, sivile stillinger, styrking av utlendingsforvaltningen, og opprettelse av to politiposter.

Barn i fengsel
Foto: Jonas Rydèn / NRK

Det skal opprettes to nye politiposter i Oslo, det kommer fram av statsbudsjettet.

Ifølge Oslo politidistrikt er det snakk om å gjenåpne politiposten på Oslo S og i tillegg skal politiet få en mobil politipost som kan settes inn i belastede områder.

Det legges også opp til 20 nye årsverk hos politiet i hovedstaden. Oslo-politiet får 135 millioner kroner mer neste år enn i år, men nesten 97 millioner kroner blir spist opp av lønns- og prisvekst.

Sivile stillinger

Det skal også opprettes flere sivile stillinger slik at politifolk kan være ute i operativ tjeneste.

Til bekjempelse av økonomisk kriminalitet foreslås det bevilget 12 millioner kroner til Oslo politidistrikt i 2009 slik at det kan opprettes 3 tverrfaglige etterforskningsteam.

Barnehus i Oslo

Regjeringen ønsker å gi et mer helhetlig og samordnet tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep. Det ble i 2007 opprettet en ny modell for avhør, undersøkelse og behandling - såkalte Barnehus - i Bergen og Hamar.

I 2008 blir det opprettet Barnehus i Kristiansand, Trondheim og Tromsø. Innen utgangen av 2009 vil det i tillegg bli lagt til rette for å opprette Barnehus i Oslo.

Politihøgskolen

Regjeringen vil ha en mer effektiv straffesakskjede og øker derfor opptaket til politiet. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 økes dette til 552 studenter.

Dette er det høyeste opptaket av studenter som har vært ved Politihøgskolen.

Ny spesialenhet for sedelighetssaker

Regjeringen vil starte oppfølgingen av voldtektsutvalgets forslag i NOU 2008: 4 ”Fra ord til handling” om etablering av en ny landsdekkende spesialenhet, SEPOL, ved å i første omgang etablere et miljø bestående av fire etterforskere ved Kripos fra 2. halvår 2009.

Politiets utlendingsenhet styrkes

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med totalt 60 millioner kroner til politiets arbeid på utlendingsfeltet.

I revidert nasjonalbudsjett for 2008 ble det bevilget 40 millioner kroner for å kunne håndtere økte asylankomster, uttransporteringer og behandling av oppholdssaker.

Regjeringen foreslår å videreføre og øke bevilgningen med ytterligere 20 millioner kroner. Politiets utlendingsenhet vil i den forbindelse bli styrket blant annet i arbeidet med registrering av asylsøkere og uttransporteringer.

Nytt tilbud til unge lovbrytere

Fengselsstraff har særlige negative virkninger for barn og unge under 18 år. Vanligvis er det mellom fem og ti barn og unge i norske fengsler.

Justisdepartementet planlegger etablering av et særskilt tilpasset tilbud til de yngste lovbryterne hvor alle andre alternativer til fengsel er undersøkt.

Det arbeides blant annet med å etablere et slikt tilbud i Oslo-området. Det nye tilbudet skal i sin utforming være tilnærmet like en bolig, uten fengselspreg.

Kravet til sikkerhet, de særskilte behovene som denne gruppen har og kravet til fleksibilitet, skal ivaretas gjennom en kombinasjon av bygningsmessige og bemanningsmessige tiltak.

Det må etableres et tett og solid samarbeid med andre offentlige etater, blant annet med lokalt barnevern, skolemyndigheter og helsetjenesten.

Bedre rusomsorg i Bredveit fengsel

En stor andel av kriminalomsorgens målgruppe er personer med rusmiddelproblemer.

Det er behov for å styrke behandlings- og rehabiliteringstilbudet til innsatte og domfelte.

For å gi kvinner et likeverdig tilbud som det som eksisterer for menn ved Oslo fengsel foreslår regjeringen å bevilge 2,5 millioner kroner i 2009 til et stifinnerprosjekt for kvinner ved Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt.

Nødnett

Nødnett er et nytt landsomfattende digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det vil gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker.

Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet).

Utbyggingen av Nødnett er om lag ett år forsinket. Etter ny fremdriftsplan skal nødetatene i første utbyggingstrinn ta Nødnett i operativ bruk i 2009. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for utbyggingen av systemet og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten.

Regjeringen foreslår å bevilge ca. 561 millioner kroner til Nødnett i 2009 for å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn.