Slik kan Oslos nye gigantsykehus bli

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS) vil bygge et nytt moderne sykehus. I dag la de frem planene.

Bjørn Erikstein

Administrerende direktør ved OUS Bjørn Erikstein.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK
Steinar Solberg

Overlege og tillitsvalgt ved OUS Steinar Solberg.

Foto: Hallgeir Bråstad / NRK

I over ett år har ledelsen ved OUS arbeidet med hvordan sykehuset i hovedstaden kan se ut i fremtiden. I dag la de frem flere alternativer med utgangspunkt i der Rikshospitalet og Ullevål sykehus ligger i dag.

Av de fem forskjellige løsningene har administrerende direktør Bjørn Erikstein en favoritt. Han vil legge ring 3 i tunnel og samle all sykehusdrift på Rikshospitalet.

– Det er denne løsningen som gir de største mulighetene for alle parter.

Erikstein sier at denne løsningen gjør det mulig både for sykehuset og universitetet å nyttegjøre seg av arealet.

Men gigantsykehuset kan tidligst stå ferdig i 2030.

– Man må regne på dette og finne ut hvor mye det koster, og hvor mye penger man kan stille til rådighet hvert år.

Fem løsninger

De forskjellige løsningene varierer. To av løsningene går ut på å samle all sykehusdrift på Rikshospitalet, en løsning går ut på å legge all drift på Ullevål sykehus, og de to siste løsningene går ut på å fortsatt ha drift både på Ullevål og Rikshospitalet, men at det bygges mye nytt.

Koster 35-40 milliarder

Men det vil koste å bygge nytt.

– Det vil koste fra 35 til 40 milliarder kroner. Men det inkluderer oppgraderinger av dagens bygg, og eventuelle veiløsninger, sier Erikstein.

OUS har i dag av en del vedlikeholdskrevende bygninger som er uegnede for dagens bruk, i tillegg er fagmiljøene spredt i byen. Ledelsen mener dette gjør sykehushverdagen tungvint og fordyrende. Og det er bakgrunnen for utredning av nye bygg, et prosjekt som er blir kalt Campus Oslo.

Erikstein er ikke redd for at det vil koste for mye.

– Hvis vi kan samle alt på ett sted så kan vi selge eiendommer vi har i dag, så prislappen i forhold til å oppgradere de byggene vi har i dag er egentlig ikke dramatisk høy.

Men finansieringen er ikke i orden, og konkurrerer med andre sykehusprosjekt i Helse sørøst. De fem alternative planene sendes ut på høring 1.juli.

Møter kritikk

En av overlegene ved OUS, Steinar Solberg kritiserer sykehusledelsen i Nettavisen i dag. Han mener prosjektet Campus Oslo bare er en avledningsmanøver, og at det er et forsøk på å tildekke det han mener er en mislykket omorganisering av sykehusene i Oslo.

– OUS er et gigantsykehus som er uhåndterbart. Fremfor å løse problemene med omorganisering velger man å lage en langtidsplan, som er tidligst 20 år inn i fremtiden, sier Solberg til NRK.

Han mener sykehusledelsen bør erkjenne de problemene som finnes i dag, før de gjør noe som helst.

– Det hjelper ikke å ha en plan som er langt inn i fremtiden, når de vi har store driftsproblemer i det daglige.

Solberg mener et sykehus med over 20 000 ansatte er for mye. Han mener at fordelene ved sammenslåingen også uteblir.

– Campus Oslo skal bli et gigantsykehus rundt Rikshospitalet. Men ulempen er at man verken har tomter eller penger til å gjennomføre dette. Dette viser bare hvordan planleggingen av dette har vært mangelfull og feilaktig.

Bør gjenopprette Aker sykehus

Solberg peker først og fremst på plassmangel som et problem. Han mener Aker sykehus bør gjenopprettes som lokalsykehus.

– Et nytt bygg vil løse plassmangelen, men det kan vi først dra nytte av om tidligst 20 år. Vi har problemer i det daglige allerede nå, og de må løses. Ved for eksempel å gjenopprette Aker sykehus som lokalsykehus og med lokal ledelse på de eksisterende sykehusene.

Erikstein sier til avisen at han er kjent med kritikken fra Solberg. Men at sykehuset må løse problemene med omorganisering og gammel bygningsmasse på en best mulig måte.

– I tillegg til å sørge for nødvendig oppgradering av dagens bygg og infrastruktur for øvrig, er det også mitt ansvar å planlegge for fremtiden, sier Erikstein.

Han sier sykehuset allerede er i gang med å se på hvordan dagens organisasjonsmodell kan forbedres.

– Dette arbeidet har vi annonsert oppstart på til høsten samtidig som vi i idefasen ser på gode organisasjonsmodeller for fremtiden. Dette arbeidet gjør vi selvsagt sammen med representanter for de ansatte for å fange opp de viktigste behovene for godt faglig samarbeid og tilstedeværende ledelse.

Solberg er også tillitsvalgt ved sykehuset, og har nylig skrevet en kritisk kronikk om sykehussammenslåingen i Tidsskriftet for den norske legeforeningen.