NRK Meny
Normal

Nektes Munch-innsyn

Forsvarer Sverre Næss vil anke lagmannsrettens kjennelse om å nekte forsvarerne innsyn i hvordan Skrik og Madonna kom til rette.

Morten Hojem Ervik og Sverre Næss
Foto: Scanpix

Aktor Morten Hojem Ervik tviler på at anken utsetter rettssaken.

Han er fornøyd med kjennelsen som kommer etter to runder med innsynskamp.

Det er første gang politiet har fått gjennomslag for kravet om å nekte forsvarerne innsyn i dokumentene rundt tilbakeføringen av Munch-maleriene Skrik og Madonna.

Under forrige runde gikk saken helt til Høyesterett. Den gang argumenterte politiet med at opplysningene ikke var relevante for saken. Forsvarerne fikk medhold både i tingretten, lagmannsretten og Høyesterett om at de skulle få innsyn i dokumentene.

- Tilfreds med gjennomslag

Politiet bestemte da å holde tilbake dokumentene på et annet rettsgrunnlag, nemlig at innsyn kunne sette liv og helse til politiets informanter i fare.

Forsvarerne fikk nok en gang medhold for sine argumenter om innsyn da saken kom for tingretten, men Borgarting lagmannsrett ga i dag politiet medhold i at dokumentene kan hemmeligholdes.

- Vi er tilfreds med å få gjennomslag for dette synet. At forsvarerne anker denne kjennelsen til Høyesterett er en rett de har og kan benytte i norsk rettsvesen, sier Hojem Ervik til NTB.

- Jeg er dypt uenig

Forsvarer til en av de siktede, Sverre Ness, sier til NRK Østlandssendingen at de påkjærer kjennelsen.

- Jeg er dypt uenig med lagmannsretten. De skriver at det ikke medfører vesentlige betenkeligheter at forsvarerne ikke får se dokumentene.

- Det er jo avgjort av både lagmannsretten og Høyesterett at dette betyr noe i forsvaret, og lagmannsretten kan ikke gjøre om på Høyesteretts avgjørelse, sier en tydelig oppbrakt forsvarsadvokat Sverre Næss til NRK.

- Denne kjennelsen vil bli påkjært til Høyesterett, både på saksbehandling og lovgrunnlaget. Jeg mener åpenbart at avgjørelsen er i strid med den Europeiske menneskerettskonvensjonen, som står over våre norske lover, sier Næss.

Frykter media

Lagmannsretten skriver i kjennelsen at de er enig med påtalemyndigheten i at det, på grunn av den pressedekning som har vært, skal lite til før opplysningene blir offentlig kjent. De mener det kan føre til stor risiko for de involverte parter.

Nøyaktig hvorfor dokumentene utgjør en så stor fare vil ikke lagmannsretten si noe om. De presiserer at de har utformet premissene i kjennelsen slik at dokumentenes innhold ikke skal kunne utledes fra kjennelsen.

- Det har da vært vanskelig for lagmannsretten å gi mer konkrete og uttømmende begrunnelser for sin avgjørelse uten å røpe innholdet av dokumentene, skriver dommerne.

Vant i alle instanser

I forrige runde i retten kom både tingretten, lagmannsretten og høyesterett fram til at forsvarerne måtte få innsyn i dokumentene.

Høyesteretts kjæremålsutvalg slo fast at forsvarerne har krav på innsyn i en rekke dokumenter som påtalemyndigheten har holdt tilbake for forsvarerne.

Dokumentene skal blant gi en forklaring på hvordan de uerstattelige maleriene Skrik og Madonna kom til rette i fjor høst.

Ny runde med ny paragraf

Men med hjemmel i straffeprosesslovens paragraf 242a, med henvisning til at politiets informanter kan komme i livsfare, ba statsadvokat Morten Hojem Ervik om en ny vurdering av dokumentene.

8. januar slo Oslo tingrett på nytt fast at forsvarerne måtte få innsyn.

Men nå gir Borgarting lagmannsrett aktor Ervik full seier:

  1. De siktede og deres forsvarere nektes innsyn i dokumentene knyttet til tilbakeføringen av maleriene.
  2. De tjenestemenn i politi og påtalemyndighet som kjenner til omstendighetene rundt tilbakeføringen av bildene skal ikke forklare seg om dette.
  3. De siktede og deres forsvarere nektes innsyn i den del av påtalemyndighetens kjæremål som er sladdet av retten, samt i grunnlagsmaterialet.

Krever rettsaken utsatt

Ankesaken er berammet til å starte i Borgarting lagmannsrett 20. februar.

Borgarting lagmannsrett har gitt et foreløpig nei til forsvarernes begjæring om å få utsatt rettssaken som etter planen skal starte kommende tirsdag.

Næss fastholder at rettssaken må utsettes til Høyesterett har behandlet anken om innsyn. Det er et syn som statsadvokaten ikke deler.

- Det er ingenting i veien for at rettssaken kan gå parallelt med at Høyesterett behandler anken om innsyn, sier Morten Hojem Ervik.