Kristen privatskole isolerte elever

Ryenberget skole i Oslo prøvde å få slutt på mobbing ved å isolere to elever inne i et klasserom i alle friminutt i flere uker. Nå sier Fylkesmannen at praksisen var ulovlig.

Ryenberget skole

På Ryenberget skole ble to elever holdt inne i alle friminutt på grunn av mobbing. Fylkesmannen mener skolens mobbevedtak var ulovlig.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

To elever ved Ryenberget skole ble før sommeren bortvist fra klassen i alle friminutt, fordi skolen mente de plaget andre elever. Skolen fattet et mobbevedtak i mai, der elevene i fire uker skulle isoleres i et eget klasserom i alle frikvarter under tilsyn av ansatte ved skolen.

– Det som skjedde var at en lærer møtte de aktuelle elevene i friminuttene. De ble bedt om å sitte igjen i klasserommet, og samtalte om det som hadde skjedd. De leste litt i bøker, og så en film som omhandlet mobbing, for å få en refleksjon hvordan en selv kan være sammen med andre, forteller Jørn Heggestad, som er rektor ved Ryenberget skole.

Jørn Heggestad

– Vår intensjon har vært å hjelpe de som er svake. Samtidig som vi ønsker å veilede de som har plaget, sier Jørn Heggestad, rektor ved Ryenberget skole.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Ryenberget skole er en kristen privatskole på Ryen i Oslo. Skolen er en barne- og ungdomsskole, som drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.

Rektoren mener at de umiddelbart opplevde en effekt ved å isolere elever de mente plaget andre.

– Effekten så vi der og da, i og med at elevene ikke var ute. Det er ikke til å legge skjul på at det er i friminuttene og under litt mindre faste rammer at mobbing skjer. Jeg tror at elevene som følte seg plaget så at skolen tok ansvar. De så at vi prøvde å gjøre noe for å bedre situasjonen, forteller Heggestad.

LES OGSÅ: Vil at mobbere skal bytte skole

LES OGSÅ: Beklaget til mobbeoffer på direkten

– Han var svært trist

Foreldrene til en av elevene som ble isolert forteller til NRK at barnet deres reagerte kraftig på ukene uten kontakt med andre elever i friminuttene.

– Han var svært trist. Til slutt nektet han å gå på skolen, fordi han opplevde det som så lite hyggelig å sitte alene i friminuttene. Da han foreslo at han heller kunne gjøre skolearbeid hjemme, forsto jeg alvoret, sier moren.

Foreldrene, som ønsker å være anonyme, synes det var vanskelig å ta tak i problemet fordi de ikke visste hvem og hvordan han hadde mobbet.

– Han er en over snittet skoleflink og sosial gutt, men vi tror ikke han er helt uskyldig. Vi prøvde på egen hånd å finne ut hvem han hadde plaget, men det var ikke så enkelt. Det var en veldig slitsom periode for oss, sier faren.

– Isoleringen var ulovlig

Foreldrene har klaget mobbepraksisen ved Ryenberget skole inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I brevet gir de uttrykk for at det har vært svært belastende for deres barn å bli isolert fra klassekamerater i alle friminutt over flere uker.

De får støtte fra Fylkesmannen, som mener at skolen ikke har lov til å isolere elever som mobber i friminuttene, og at eleven aldri burde ha vært isolert fra andre.

– Skolen hadde ikke hjemmel i lovverket til å fatte dette vedtaket. Hjemmelen til å bortvise på barnetrinnet er bare den samme dagen som hendelsen skjer. Det er ikke grunnlag for isolering i en så lang periode som skolen her gjorde, sier Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

– Alvorlig for de rammede elevene

Grethe Hovde Parr

Grethe Hovde Parr er utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, hun sier at Ryenbergets isolering av elever har vært ulovlig.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Parr forklarer at regelverket er komplisert, og at mange skoler oppfatter at reglene er byråkratiske. Parr sier at regelverket er der for å beskytte elevene.

– Ryenberget skole kan bortvise fra undervisning, men ikke fra friminutt. Det finnes åpninger for at skolen kan ha sanksjoner nedskrevet i ordensreglementet, ved at elev får en straff. Den straffen kan uansett ikke vare mer enn én dag, forklarer Parr.

Vedtaket fra Fylkesmannen får ikke andre konsekvenser for skolen, enn at de må slutte med praksisen.

Hvor alvorlig ser dere på det som har skjedd?

– Skolene må få handle raskt. Det er klart at de ikke kan vente til det blir en klagesak hos Fylkesmannen før de setter i gang med sanksjoner eller straff. Ryenberget skole har nå sagt at de vil fjerne dette fra sitt ordensreglement, men det er selvfølgelig alvorlig for disse elevene som har blitt utsatt for det, sier Parr.

LES OGSÅ: Barnehagebarn vet hva mobbing er

Byttet skole

Foreldrene flyttet til slutt gutten sin over på en annen skole.

– Vi har bedt den nye skolen om å ta kontakt dersom han plager andre elever, men vi har foreløpig ikke fått beskjed om at han har mobbet noen, sier faren.

De tror ikke sønnen har fått varige mén etter tiden i isolasjon.

– Det var en veldig trist periode, men i dag er han en svært glad, skoleflink og lærelysten gutt, sier moren.

– Beklager overfor eleven

Rektor ved Ryenberget skole sier at det var første gang skolen fattet et slikt mobbevedtak.

– Vår intensjon har vært å hjelpe de som er svake, som trenger hjelp fra oss voksne. Samtidig har vi ønsket å veilede de som har plaget, sånn at de kan fungere godt på skolen vår, sier han.

Ønsker dere å beklage overfor elevene som ble isolert?

– Å beklage det kan jeg godt gjøre. Når jeg ser hva Fylkesmannen skriver ser vi at elevene ikke burde vært inne i disse friminuttene hele tiden. Vi må se på våre rutiner, og se hvordan vi kan gjøre det bedre for alle parter i fremtiden, sier rektoren.

Rektoren forteller at de avsluttet praksisen med isoleringen av de to elevene før fire ukers-perioden var over. Mot slutten prøvde de heller å følge opp med flere voksne i skolegården. Denne løsningen satses det mer på nå hos skolen.

– Økt voksentetthet ute i skolegården er nok det enkleste, avslutter Jørn Heggestad.

– For streng mot elevene

– Her er det en skole som har tatt mobbeproblematikken på alvor. Det er veldig viktig at man beskytter de som er mobbeutsatt. Når det er sagt, så har skolen etter min mening brukt feil metode, sier Tore Sveum, som leder foreningen Stopp Mobbingen.

Tore Sveum

Tore Sveum, leder i Stopp Mobbingen, mener intensjonen til skolen har vært god, men at de har vært for streng.

Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

Sveum mener skolen har vært altfor streng med elevene som ble isolerte.

– Det er helt uakseptabelt å stenge elever inne over så lang tid. Da får man motsatt effekt av det man ønsker. Det riktige i denne situasjonen hadde vært å gi de to elevene veiledning i én dag, og så burde de ha blitt fulgt opp tett ute i skolegården av voksne, sier han.

Lederen i foreningen Stopp Mobbingen mener fokuset i mobbesaker bør ligge på å sikre oppfølging over tid av mobbere. Han oppfordrer skolen til å lære av de dårlige erfaringene fra denne saken. Han legger også til at mange skoler i dag sliter med å gripe inn i mobbesaker, og at mye av det skyldes dagens regelverk.

– Denne saken avdekker en stor problemstilling, fordi det er ingen tvil om at skolene trenger bedre og flere verktøy for å kunne løse konkrete mobbesaker. Lovverket i dag, og Fylkesmannens tolkning av det, setter en stor begrensning på skolenes handlingsfrihet i håndteringen av konkrete mobbesaker, sier han.