Dette får Oslo i krisepakken:

Les listen over tiltak i Oslo.

Kristin Halvorsen presenterte krisepakken i dag
Foto: NRK

Tilsammen får kommunene 6,4 milliarder kroner mer på budsjettene.

For Oslo vil pakken utgjøre 613 millioner kroner.

Detaljerte tall for kommuner i Akershus, kan du se HER

Mest til vedlikehold

I tillegg kommer kompensasjon for skattesvikt og flere statlige satsinger.
Dette beløpet utgjør for Oslo sin del 122 millioner kroner.

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en merverdiavgiftskompensasjon for Oslo på om lag 95 millioner kroner.

Oslo får om lag 477 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd og 120,7 millioner kroner i økte frie inntekter. Det blir også gitt 15,4 millioner kroner i økt lærlingtilskudd.

Samlet utgjør dette om lag 613 millioner kroner.

Kristin Halvorsen presenterer ny krisepakke

Finansminister Kristin Halvorsen presenterte krisepakken i dag.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

I tillegg kommer en rekke statlige tiltak i Oslo:

Vedlikehold


• Vedlikehold av Oslo tinghus for 4 millioner kroner.

• Vedlikehold av Gimlekomplekset for 2 millioner kroner.

• Diverse prosjekter knyttet til regjeringskvartalet for 36,8 millioner kroner.

• Vedlikehold av Sinsenveien 76 for 8 millioner kroner.

• Vedlikehold av Politihuset i Oslo for 2,5 millioner kroner.

• Vedlikehold av bygg til Rytterkorpset/ ridende politi for 21,2 millioner kroner.

• Vedlikehold av Nasjonalgalleriet for 2,5 millioner kroner.

• Vedlikehold av Politihøgskolen i Oslo for 20 millioner kroner.

• Diverse prosjekter knyttet til Villa Grande for 11,5 millioner kroner.

• Vedlikehold av Bygdø kongsgård for 5 millioner kroner.

• Vedlikehold av øvrig bygningsmasse på Bygdøy for 20 millioner kroner.

• Vedlikehold av Statens arbeidsmiljøinstitutt for 9,2 millioner kroner.

• Diverse prosjekter knyttet til Oslo fengsel for 30 millioner kroner.

• Start på bygging av nytt aktivitetsbygg i Oslo fengsel 20 millioner kroner.

• Diverse prosjekter knyttet til Bredtvedt fengsel for 7 millioner kroner.

• Ombygging av Riksarkivet for 2 millioner kroner.

• Ombygging av Arkitekthøgskolen i Oslo 0,5 million kroner.

• Bygging av bygg for sykepleierutdanningen til Høgskolen i Oslo for 15 millioner kroner.

• Prosjektering av utstillingsveksthus for Universitetet i Oslo for 8 millioner kroner.

• Renovering og ombygging av UiO, 50 millioner kroner.

• Wergelandsenteret og HL-senteret (prosjektering), 4,5 millioner kroner.

• Nytt bygg med datarom ved Meteorologisk institutt, 40 millioner kroner.

• Regjeringen foreslår å etablere fem stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til Universitetet i Oslo.

• Studentboliger - 27 enheter som tilsagn.

• Istandsetting og vedlikehold av fredete og verneverdige bygninger og anlegg i Oslo kommune: ”Osten”, Berthel O. Steen, Parkveien og reparasjoner på Krutthuset i Maridalen.

• Opprydding av næringsområder og forbedring av tilgjengeligheten til T-bane- og jernbanestasjoner og grøntstrukturen. Fullføring av sammenhengende tur- og sykkelvei fra Vestli/Stovner til Oslo sentrum


• Regjeringen foreslår å bevilge 29,6 millioner kroner til sikringstiltak på murene på Akershus festning samt 7 millioner kroner til utvendig rehabilitering av bygning 10, 2 millioner kroner til utvendig rehabilitering av bygning 14 og 1,4 millioner kroner til utvendig rehabilitering av bygning 4. Regjeringen foreslår å bevilge 3,8 millioner kroner til sikringstiltak tak/gesims på Akershus Slott og 5 millioner kroner til utvendig rehabilitering av sydfløy Akershus slott.

Veg og jernbane


• Innenfor den foreslåtte økingen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet i Oslo er det avsatt 26 millioner kroner.

• Regjeringen foreslår å sette av 6 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på E6 ved Ulven – Bygrensa.

Trygghet

• Oslo politidistrikt får 100 nye sivile stillinger. Denne styrkingen vil blant annet føre til at om lag 60 årsverk som i dag brukes til transport og vakthold ved Oslo tinghus, kan overføres til operativ polititjeneste.

• Regjeringen har tidligere besluttet å opprette/forsterke politiposter på Holmlia, Oslo S og Furuset. Nå blir det i tillegg etablert to mobile politiposter og en politipost i Oslo vest.

• I statsbudsjettet for 2009 foreslo regjeringen å legge til rette for opprettelsen av et Barnehus i Oslo innen utgangen av 2009. Som en del av den samlede satsningen på politiet i Oslo vil det nå bli mulig å fremskynde opprettelsen av barnehuset.

• Oslo fengsel er med sine 392 plasser Norges største, men har så langt ikke hatt noe aktivitetsbygg, noe som nå er standard ved alle større fengsler. Derfor vil regjeringen bevilge 20 millioner kroner til byggestart for et aktivitetsbygg ved Oslo fengsel i 2009. Når det står ferdig i 2010 vil det blant annet inneholde en flerbrukshall og treningsrom.

Kompetanse


• Ombygging av Arkitekthøgskolen i Oslo 0,5 million kroner.

• Bygging av bygg for sykepleierutdanningen til Høgskolen i Oslo for 15 millioner kroner.

• Prosjektering av utstillingsveksthus for Universitetet i Oslo for 8 millioner kroner.