18 dager fra pågripelse til dom

Hurtigdomstolen i Oslo tingrett har på ett år avsagt dom mot 264 tiltalte. Ordningen kan bli innført i flere norske byer, ifølge Domstoladministrasjonen.

Tom rettsal

Oslo tingrett mener hurtigdomstolen sørger for kortere saksbehandlingstid, redusert bruk av varetektsfengsling og at flere saker blir avgjort.

Foto: Edin Babic / NRK

Hensikten med den nye domstolen er å redusere tiden fra pågripelse til dom, få ned bruken av varetektsfengsling og sørge for at flest mulig tiltalte får sine saker avgjort. Det er enkle saker, der de faktiske omstendighetene ikke bestrides og det er et enkelt bevisbilde, som har blitt behandlet av hurtigdomstolen.

Ifølge Anne Margrethe Lund, avdelingsleder i Oslo tingrett, har det første året vært vellykket.

Anne Margrethe Lund, Oslo tingrett

Anne Margrethe Lund, avdelingsleder i Oslo tingrett, mener den raske saksbehandlingen fortsatt ivaretar rettssikkerheten.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

– Det har ført til en rask reaksjon på lovbrudd, samtidig som sakene får en forsvarlig behandling, sier Lund.

264 tiltalte har fått sine saker avgjort i hurtigdomstolen. I snitt har det gått 18 dager fra pågripelse til domsavsigelse. 91 prosent av sakene har blitt avgjort i løpet av første varetektsperiode, som ofte er fire uker lang.

Nå forteller Domstoladministrasjonen at ordningen kan bli innført i andre norske byer.

– Det kan være aktuelt med en liknende ordning i for eksempel Bergen, Stavanger og Trondheim, sier kommunikasjonsrådgiver Iwar Arnstad.

Iwar Arnstad

Iwar Arnstad, kommunikasjonsrådgiver i Domstoladministrasjonen, sier det kan bli flere hurtigdomstoler andre steder i landet.

Foto: Privat

Ifølge ham ønsker domstoladministrasjonen å prøve ordningen i Oslo i noe lengre tid før de konkluderer.

– Skal dette innføres flere steder, betinger det imidlertid friske midler, og et tett samarbeid med politi og forsvarere, ifølge Arnstad.

Forsvarerne er positive

Avdelingsleder Lund ved Oslo tingrett forsikrer om at rettssikkerheten blir ivaretatt selv med så rask saksbehandling.

– Absolutt, vi har et tett samarbeid med forsvarerne og Oslo politidistrikt. De tiltalte har forsvarer fra de blir pågrepet. Sakene behandles på samme trygge måte som alle andre straffesaker.

Lederen for Forsvarergruppen i Advokatforeningen, advokat Marius O. Dietrichson, sier de i utgangspunktet er positive til alle tiltak som reduserer tiden fram til en rettskraftig dom.

Forsvarsadvokat Marius Dietrichson på kontoret

Advokat Marius O. Dietrichson, leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, sier gruppen avventer en grundig evaluering av prosjektet.

Foto: Caroline Drefvelin / NRK

– Vår opplevelse er at dette fungerer tilfredsstillende for de sakene som egner seg for denne typen behandling, sier forsvarsadvokaten.

Dietrichson forteller at mange saker ikke egner seg for en så rask behandling, men at de er fornøyde med silingen av hvilke saker som skal føres for hurtigdomstolen.

Hurtigdomstolen har behandlet flest saker som gjelder narkotikalovbrudd. Så følger vinningskriminalitet, brudd på utlendingsloven, og noen saker som gjelder voldskriminalitet og brudd på veitrafikkloven.

Men avventer evaluering

Hvorvidt den kjappe behandlingen går på bekostning av rettssikkerheten er vanskelig å konkludere med ennå, ifølge ham.

– Vi har ennå ikke fått gjennomført noen evaluering av hurtigdomstolen, så vi er nysgjerrige hva en grundigere undersøkelse av ordningen vil vise, sier Dietrichson.

Advokaten sier Forsvarergruppen har etterlyst en tilnærming som dette i andre sammenhenger også. Gruppen mener det finnes rom for andre tiltak som kan redusere saksbehandlingstiden i dagens lovverk.