NRK Meny
Normal

- Dårlige rutiner ved Malmøykalven

SFT krever at Oslo Havn skjerper rutinene for måling av spredning fra dypvannsdeponiet på Malmøykalven.

Giftdeponering ved Malmøykalven
Foto: Åsmund Haslie/NRK

Etter å ha kontrollert arbeidet med giftdeponering ved Malmøykalven, fant Statens forurensingstilsyn mangler ved målingen av partikler i vannet rundt dypvannsdeponiet.

- Må rettes opp snarest

SFT kontrollerte Oslo Havn i oktober for påse at de etterlever krav og rutiner og at de følger opp den omfattende miljøovervåkningen som er pålagt i forbindelse med arbeidene knyttet til dypvannsdeponiet.

SFT tror de mangelfulle rutinene vil ha liten miljømessig betydning, men understreker viktigheten av at Oslo Havn skjerper rutinene.

- De plikter snarest å rette opp forholdene, skriver SFT i en pressemelding.

Se video: Oslo havn avviser spredning av giftslam

Omfattende opprydning

Sjøbunnen i Indre Oslofjord er tilført miljøgifter fra ulike kilder gjennom mange år, og disse har hittil utgjort en kilde til spredning av forurensning.

Det pågår nå en omfattende opprydding som innebærer at forurenset sjøbunn noen steder mudres og deretter deponeres i et dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Andre steder dekkes sjøbunnen til med rene masser.

SFT har satt strenge krav til arbeidene med mudring, deponering og tildekking med rene masser.

Tillatt spredning

- Det er tillatt med en viss spredning av forurensning under oppryddingen, særlig knyttet til mudringen, men dette vil ikke medføre nevneverdig påvirkning på miljøet i fjorden. Dette er prisen vi betaler for på sikt å få en ren fjord, skriver SFT.

Politiet etterforsker påstandene om ulovlig dumping av slam og stein ved dypvannsdeponiet. SFT kontrollerte derfor ikke disse påstandene.

Dumping av stein

Oslo Havn har satt i gang flere tiltak for å hindre at det skjer ulovlig dumping av stein/masser utenom nedføringsrøret til dypvannsdeponiet. SFT s kontroll bekreftet at disse tiltakene er gjennomført.

SFT påla i september Oslo Havn å redegjøre for om det er foregått ulovlig dumping av slam ved dypvannsdeponiet ved Malmøykalven og eventuelt i hvilket omfang.

Oslo Havn greide ikke å overholde fristen fordi at politiet har beslaglagt sentrale dokumenter. Redegjørelsen vil foreligge så snart det er praktisk mulig etter at politiet har frigitt dokumentene.

Tips om forurensning

SFT ble om ettermiddagen fredag 26. oktober tipset om at det skulle befinne seg oljefilm, gassbobler og slam i sjøoverflaten ved nedføringsenheten for massene utenfor Malmøykalven.

SFT dro umiddelbart ut til dypvannsdeponiet for å sjekke påstandene. Secora, som er Oslo Havns entreprenør for deponeringen, var med under kontrollen.

Nedpumpingen av sedimenter til deponiet var stanset da SFT var på inspeksjon. Vannet var klart og det var ikke synlig sedimenter/slam i sjøen. Det var ingen gassbobler rundt nedføringsrøret.

Venter på analyse

Secora bekreftet at det kan komme luftbobler rundt nedføringsrøret når deponering foregår. Dette skyldes luft som følger med ved nedpumping, og som derfor stiger opp og vises som luftbobler på sjøen ved nedføringsrøret.

SFT mener oljeskimmeret på sjøen den dagen ikke hadde miljømessige konsekvenser, og ikke er mer enn man må påregne knyttet til maskiner som blir brukt i arbeidet.

SFT tok vannprøver av overflatevannet rundt nedføringsrøret. Analyseresultatet er ikke klart ennå.

Lave verdier

Ved nedføringsrøret gjennomføres det kontinuerlig målinger av partikler i vannet (turbiditet) i hele vannsøylen fra overflaten til sjøbunnen. Målingene skal vise at forurenset slam blir ført ned i deponiet og ikke kommer på avveie.

Måleresultatene fra 26. oktober viste lave verdier for turbiditeten, og var innenfor kravene i tillatelsen. Tilsvarende målinger i ytterkant av deponiet viser svært liten partikkelspredning godt under SFTs krav til grenseverdier.