Regjeringen satser på Forsvaret på Rygge

Rygge flystasjon får en viktig rolle i framtidens forsvar. Det slår regjeringen fast i langtidsplanen for Forsvaret.

720-skvadronen Bell-helikoptere

KRAFTIG STYRKING: Rygge flystasjon får flere arbeidsplasser og økt aktivitet når Bell-helikopterne fra Bardufoss skal flyttes til Rygge.

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

I 2015 var signalene fra ledelsen i Forsvaret at flystasjonen nærmest skulle legges ned, nå er situasjonen en helt annen.

Regjeringen anbefaler nå å videreføre Luftforsvarets ledelse og Forsvarets elektroniske krigførings-støttesenter på Rygge fremfor å flytte disse til henholdsvis Reitan og Ørland,

Sverre Johan Enghaug

GLEDELIG: Det er tydelig at regjeringen nå satser på Rygge som militær flyplass, sier tillitsvalgt for de sivilt ansatte ved Rygge flystasjon, Sverre Johan Enghaug.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

som tidligere vedtatt.

– Det mest gledelige i langtidsplanen er inntrykket av at regjeringen vil satse mer på Rygge som militær flyplass. Det er tydelig at Rygge blir vurdert som viktig i forsvarssammenheng, sier tillitsvalgt for de sivilt ansatte ved Rygge flystasjon, Sverre Johan Enghaug.

Samler Bell-helikoptre

Flyttingen av 339-skvadron med Bell-helikoptre fra Bardufoss til Rygge er viktig for framtiden ved flystasjonen. Etter planen skal flyttingen skje innen 2019. En forutsetning er at det er etablert tilstrekkelig helikopterkapasitet i Nord-Norge i form av nye helikoptre til Kystvakten og nye redningshelikoptre.

Videre anbefales Luftforsvarets programmeringssenter på Mågerø lokalisert til Rygge i stedet for til Reitan i nærheten av Bodø.

Flere hundre arbeidsplasser

Regjeringen vil effektivisere forvaltningen i Luftforsvaret gjennom at administrasjonen på Rygge får personell- og økonomiansvaret også for avdelingene på Bardufoss, Sola og Gardermoen. Dette innebærer en effektivisering av støttefunksjoner, muliggjort av IKT-løsninger og forvaltningssystemer, som legger til rette for en reduksjon i administrative årsverk på Bardufoss og Gardermoen.

Det har tidligere vært anslått at disse endringene kan innebære at 500 arbeidsplasser flyttes til Rygge.

Kan måtte ta over driften

Regjeringen foreslår ytterligere utnyttelse av Rygge ved å overføre forhåndslager og beredskapsfunksjon for allierte tankfly til Rygge. Flystasjonen er også i fremtiden planlagt brukt som beredskapsbase.

Disse oppgavene forutsetter at rullebanesystemet og drivstoffanlegg videreføres på Rygge. Hvis den sivile flyplassdriften på Rygge opphører, vil Forsvaret selv måtte organisere videre drift på et minimumsnivå. Et foreløpig anslag har avdekket merkostnader i størrelsesorden 40 millioner kroner per år hvis den sivile flyplassdriften opphører.

– Det er trist at driften av den sivile delen av flyplassen ser ut til å bli avsluttet. Selv om sivil og militær drift har vært to separate ting hele tiden, så har vi samarbeidet godt, sier Enghaug.

Store investeringer

For flytting av Bell 412 og Luftforsvarets programmeringssenter til Rygge er det beregnet et investeringsbehov på om lag 50 mill. kroner, i hovedsak knyttet til fornyelse og tilpasning av eksisterende eiendom, bygg og anlegg.

Som en del av etableringen på Værnes anbefaler regjeringen å flytte Luftforsvarets flytaktiske skole fra Rygge til Værnes.