Rådmann innrømmer feilinformasjon

Fredrikstad kommune feilinformerte både Skatt Øst og Østfold kommunerevisjon. Nå setter kommunen igang «arbeidsrettslige tilnærminger» mot tre ansatte i teknisk drift.

Rådhuset i Fredrikstad
Foto: Rainer Prang/NRK

Fordi det nå blir snakk om personalsaker, vil kommunen ikke gi noen ytterligere uttalelse knyttet til de arbeidsrettslige aspektene.

Den betente saken har rullet siden 2012 da to ansatte varslet om ulovligheter knyttet til moms. Gjentatte ganger ble det varslet, men varslene ble feid under teppet. Saken har gitt Fredrikstad kommune en skattesmell på 17,5 millioner.

I en pressemelding sier rådmannen seg enig i at tilbakemeldingen til Skatt Øst of kommunerevisjonen kan fremstå som et forsøk på å glatte over en uheldig og mangelfull praksis.

Fremstår som et forsøk på å glatte over

Dette skriver kommunen i pressemeldingen:

Ole Petter Finess

Rådmann i Fredrikstad, Ole Petter Finess

Foto: Anne Ognedal / NRK

«Rådmannen er enig i at kommunens informasjon om fakturabehandling til revisjonen og Skatt øst våren 2015 var delvis feil og upresis. Dette er sterkt beklagelig, og rådmannen er enig i at tilbakemeldingen kan fremstå som et forsøk på å glatte over en uheldig og mangelfull praksis.»

Tidspunkt for avtaleinngåelse

«Kommunen har feilinformert både ØKR og Skatt øst når det gjelder tidspunktene for avtaleinngåelse når det gjelder oppstart av prosjektene. Det er meget kritikkverdig at det fra seksjonsledelsen side ikke ble gjennomført en rask undersøkelse av faktaene i prosjektene, i stedet for å formidle at «det kjenner vi ikke til» til Skatt øst. Rådmannen er enig med ØKR at det kan synes som at tidspunkt for avtaleinngåelse, bevisst er holdt tilbake.»

Journalføring og arkivering

«Rådmannen er enig i at journalføring og arkivering av dokumenter i Regulering og teknisk drift (RTD) har vært for sen i flere tilfeller, men mener at det ikke er sannsynliggjort at det har foregått en bevisst, systematisk manglende journalføringspraksis for å unngå innsynskrav. For sen journalføring og ufullstendig arkivpraksis har, etter rådmannens syn, først og fremst sin årsak i at saksbehandlerne i RTD ikke har fulgt rutinene i en hektisk hverdag. En annen forklaring kan være at saksbehandlerne i RTD ikke har sett viktigheten av å journalføre og arkivere dokumentasjon i prosjektene da det i praksis var utbygger som ble sett på som reell byggherre.»

Kan få konsekvenser for tre ansatte

Videre i pressemeldingen skriver kommunen at det ble holdt tilbake informasjon.

«Det er svært alvorlig at det i forbindelse med tilsvarsarbeidet ovenfor ØKR i mars 2015 ble tilbakeholdt et eksternt advokatnotat for rådmannen, som bl.a. tok for seg forutsetninger for riktig bruk av anleggsbidragsmodellen. Notatet ville vært til verdifull hjelp i rådmannens søken etter fakta i tilsvaret til revisjonen, men ble ikke kjent for ham før september/oktober 2015 i forbindelse med en innsynsbegjæring.

Rådmannen ser samlet sett svært alvorlig på de funn som er avdekket i dette notatet fra ØKR. Funnene er av en slik karakter at det nå har vært nødvendig å igangsatte en arbeidsrettslig tilnærming overfor tre ansatte i TD. Fordi det nå blir snakk om personalsaker, vil kommunen ikke gi noen ytterligere uttalelse knyttet til de arbeidsrettslige aspektene på nåværende tidspunkt.

Det er viktig for rådmannen å understreke at han har ansvaret for administrasjonens handlinger. Rådmannen har tillit til at kommunens mange medarbeidere utfører sine oppgaver best mulig og innenfor gjeldende regelverk. Men når tilliten ikke lenger er til stede, er det også rådmannens ansvar å gjøre det som må til for å rydde opp. Det vil være opp til Bystyret å vurdere om rådmannens håndtering av denne saken er kritikkverdig eller ikke.Rådmannens uttalelse til revisjonsnotatet framkommer av kapittel 7 i notatet som følger saken til kontrollutvalgets møte 7.12.16.»

Les også: Varsler ble diskriminert

Les også: Millionsmell etter skattebom