Fylkesmannen omgjør vedtak; Haldenser fritas for gigantgebyr

Refs fra Sivilombudsmannen førte til at Fylkesmannen i Østfold gikk tilbake på eget vedtak.

Roger Johansen

FULL SEIER. Roger Johansen får tilbakebetalt hele gebyret på nærmnere 400.000 kroner fra Halden kommune, og skal også ha dekket saksomkostninger. (Faksimile Kommunal Rapport 2011)

Foto: Faksimile Kommunal Rapport

Roger Johansen ville etablere et hyttefelt i Mørvika i Halden, som ligger ved havet ut mot Singlefjorden.

Foruten at planen hans har gjennomgått omfattende revidering underveis i Halden kommune og er åtte år forsinket, ble han også ilagt et gebyr på hele 389.901,- kroner for behandlingen av hans private reguleringsforslag.

Men Halden kommune overholdt ikke egne svarfrister underveis, og Johansen ønsket fritak for hele gebyret, slik ordlyden i kommunens regler åpner for.

Dette ønsket verken kommunen eller Fylkemannen i Østfold som ankeinstans at han skulle få, men etter refs fra Sivilombudsmannen går nå fylkesmannen tilbake på eget vedtak.

Les mer:

Full seier

- Vi viser til Sivilombudsmannens uttalelse datert 16.10.13 i sak om tilbakebetaling av gebyr for behandling av planforslag på grunn av fristoversittelse.

Sivilombudsmannen har bedt Fylkesmannen vurdere saken på nytt, da det knytter seg begrunnet tvil til flere forhold ved Fylkesmannens vurdering, skriver direktør Katrine Bjørnstad ved fylkesmannens juridiske avdeling til Roger Johansens advokat Helge Skaaraas.

Fylkesmannen omgjør eget vedtak av 23.02.12 og det nye vedtaket lyder:

"Kommunens vedtak i sak 2008/3668 den 03.03.11 omgjøres.
I medhold av plan- og bygningsloven 1985 § 109 med tilhørende forskrift gis
100 % gebyrfritak på grunn av fristoverskridelse på ca. 27 uker.

Kommunen plikter å tilbakebetale kr 311 921,- i tillegg til tidligere tilbakebetalt kr. 77 980,-, totalt kr. 389.901,-."

Les også:

Feil rettsanvendelse

Klagen til Sivilombudsmannen omhandlet saksbehandling både i Halden kommune og hos Fylkesmannen i Østfold (Miljøvernavdelingen).

Etter Halden kommunes egne regler har kommunen egentlig en frist på 12 uker fra planforslaget er mottatt til vedtak om offentlig ettersyn er fattet.

Overskrides saksbehandlingsfristen, skal gebyret ifølge plan- og bygningsloven, reduseres med 10 prosent hver uke i ti uker.

Johansen fikk et gebyravslag på 20 prosent, som han ikke godtok som endelig løsning. Så grep Sivilombudsmannen inn, og ga ham full støtte.

- På denne bakgrunn har vi kommet til at vårt vedtak av 23.02.12 er basert på feil
rettsanvendelse. Vi finner, etter en ny vurdering av saken, at forslagsstiller må gis 100 prosent gebyrfritak ut fra overskridelsens størrelse, skriver Bjørnstad.

Fylkesmannen omgjør eget tidligere vedtak og gjør også oppmerksom på retten til å kreve dekning av vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.

Hytte Mørvik, Halden

ÅTTE ÅRS KAMP OG 15 PLANENDRINGER. Roger Johansens forslag til reguleringsplan for Mørvika-utbyggingen omfattet først 78 hytter, da saken startet i mai 2005.

Foto: Viken Eiendom

Plan endret 15 ganger

Planen for Mørvika-utbyggingen har vært omstridt fordi den involverer hyttebygging i strandsonen, i et område som er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen - men som ikke er regulert, skrev Kommunal Rapport om saken i 2011.

Roger Johansens forslag til reguleringsplan for Mørvika-utbyggingen omfattet først 78 hytter, da saken startet i mai 2005. Antallet er nå nede i 33 og andre tiltak er tatt ut av planen.

Etter pålegg fra kommunen har Johansen innhentet landskapsanalyse og trafikkanalyse fra profesjonelle konsulenter.

- Planen er revidert 15 ganger. Det skyldes at prosessen har vært lang, og at kommunen har skiftet saksbehandler to ganger. Ved hvert skifte har det kommet nye synspunkter og vurderinger.

Noen ganger har vi omtrent måttet starte forfra, fortalte reguleringsarkitekt Erlend Eng Kristiansen til Kommunal Rapport, da saken hadde pågått i seks år (2011).

- Grotesk saksbehandling

Daværende opposisjon i kommunestyret (2009) reagerte sterkt på saksbehandlingen, og beskyldte kommunen for å trenere saken.

Den 24. februar 2009 vedtok teknisk hovedutvalgs flertall (Ap og KrF) å legge reguleringsplanen ut på offentlig høring.

Mindretallet (Sp og Frp) protesterte, fordi de mente saken på langt nær var ferdig behandlet fra administrasjonens side.

I løpet av høringen kom det inn 34 uttalelser, inkludert innsigelser fra Fylkesmannen.

Medlem av teknisk hovedutvalg Kari Buer (Sp) kalte i 2009 saksgangen for grotesk.

- Det er så mye fram og tilbake i kulissene. Det må finnes et hensyn som ikke kan sies høyt. Det ser ut som trenering. Det skjer en klar forskjellsbehandling av private og kommunale reguleringsplaner, sa hun.