Nav og politi fikk kraftig kritikk av tingretten

Firebarnsmorens hus ble solgt på tvangsauksjon for at Nav skulle få dekket sitt krav. Men i retten ble kvinnen blankt frifunnet for trygdesvindel, mens dommeren kritiserte undersøkelsene til både Nav og politiet.

Harald Otterstad

Advokat Harald Otterstad er fornøyd med avgjørelsen til tingretten, men lite fornøyd med at saken endte i retten i det hele tatt.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Jeg kan ikke unnlate å si at jeg ble forbannet da jeg måtte være vitne til den slags myndighetsmisbruk. Saksbehandlingen er aldeles hinsides, tordner forsvarsadvokat Harald Otterstad.

Tirsdag ble hans klient frifunnet i Sarpsborg tingrett for grovt bedrageri.

Kvinnen stod tiltalt for å ha forledet ansatte i Nav til å utbetale snaut 240.000 kroner i overgangsstønad for enslige forsørgere og utvidet barnetrygd.

Nav mente imidlertid at hun hadde unnlatt å opplyse om at hun bodde sammen med barnets far, og dermed ikke hadde rett til pengene.

– Dette er en menneskelig tragedie. Hele familien er preget av dette. Huset måtte gå på tvangssalg for at hun skulle kunne betale tilbake Nav sitt krav – et krav som er helt grunnløst, sier Otterstad.

– Lite objektivt

Nav startet undersøkelser på bakgrunn av en anonym melding. Både kvinnen og barnefaren har anført at de ikke bodde sammen, men at de var kjærester og at han var jevnlig på besøk.

I realiteten bodde han sammen med moren sin 200 meter unna leiligheten til tiltalte.

Dommen fra tingrettsdommer Inger-Marie Landfald retter kritikk mot undersøkelsene.

«Etter rettens syn bærer Navs undersøkelser fra første stund preg av at de har søkt etter bevis som styrker deres utgangshypotese bygget på den anonyme meldingen. Undersøkelsen har i liten grad vært objektiv og bred».

– Opp til politiet

Direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll.

Direktør Sverre Lindahl i Nav kontroll sier de vil vurdere om de skal gjøre justeringer.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Direktør i Nav kontroll, Sverre Lindahl, sier at de vil gå gjennom dommen.

– Vi forholder oss til det domstolen har kommet til, i denne som i andre saker. Vi vil gå gjennom dommen, og se om det ut fra det som anføres er grunnlag for å foreta justeringer i vårt arbeid.

Lindahl påpeker at det er opp til politiet å avgjøre om saken skal føres for retten.

– Nav følger lovene og rutinene, og belyser og vurderer forvaltningssakene objektivt. I saker der vi mener brukeren ikke har gitt korrekte opplysninger, kan vi vurdere å anmelde forholdet. Etter at vi har levert en anmeldelse, er det opp til politiet å vurdere om brukeren har gjort noe straffbart og om saken skal føres for retten.

– Kritikken er berettiget

Også politiets etterforskning blir kritisert i dommen.

«Retten er kritisk både til Navs saksbehandling og politiets etterforskning av saken. Saken har fått betydelige konsekvenser for en hel familie både praktisk, følelsesmessig og økonomisk».

«Tiltalte har anført det samme fra begynnelse til slutt, men har ikke blitt trodd. Verken Nav eller politiet har sett grunn til å undersøke hennes anførsler nærmere eller søke etter opplysninger og bevis som går i tiltaltes favør».

Politiadvokat Kåre Solvoll

Politiinspektør Kåre Solvoll i Øst politidistrikt sier politiet både kunne og burde ha undersøkt saken bedre.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Politiadvokat Borghild Fjeld Gylvik, aktor i saken, valgte til slutt å legge ned påstand om frifinnelse for kvinnen.

– Aktor påstod frifinnelse, etter at det under rettssaken ble klart at det var rimelig tvil vedrørende skyldspørsmålet, sier politiinspektør Kåre Solvoll i Øst politidistrikt.

Han erkjenner at politiet burde ha etterforsket saken bredere.

– Rettens kritikk av politiets etterforskning i denne konkrete sak er berettiget, og påtalemyndigheten tar kritikken til etterretning. Politiet skal i alle saker foreta en bred etterforskning hvor så vel skyld, som uskyld skal belyses. Saker fra Nav eller andre instanser er ikke et unntatt prinsippet om objektiv etterforskning. Ytterligere undersøkelser kunne og burde vært gjort, sier Solvoll.

​ – Fullstendig neglisjert

– Dette er en sjeldent klar dom. Kritikken mot Nav og politiet er så til de grader berettiget. Man har ikke gjort noe som helst som skulle tilsi at den tiltalte fikk mulighet til å forklare seg, og undersøke opplysningene som ble gitt. Hun ble fullstendig neglisjert, sier Harald Otterstad.

Kommer du til å be om erstatning på vegne av din klient?

– Ja, det skal jeg love deg. Hun ble fratatt sine trygdeytelser og hun har tapt store beløp. Her skal Nav gjøre opp for seg på alle måter. Her bør det også bli gitt en oppreising for dette skulle klienten min vært fullstendig spart for.