NRK Meny
Normal

Med argusøyne på tomteutbygging

Både Naturvernforbundet og Strømstad kommune følger nøye med når forurensede industritomter i Halden bygges ut ved Iddefjorden.

Havneområdet i Halden

FØLGES TETT. Når utbyggerne av Tyska og Hollenderen stikker spaden i jorda, vil de fulgt tett av myndigheter og naturvernere.

Foto: Rainer Prang / NRK

I fjor ble tomteområdene Tyska og Hollenderen solgt av det helkommunale eiendomsselskapet Halden Byutvikling as til Norske Helsehus as.

Meningen er at det skal bygges en ny bydel i områdene som ligger ved Iddefjorden bestående av flere hundre boliger og servicebygg.

Men i jordsmonnet er det gift, og både forurensningsmyndighetene, Naturvernforbundet og svenske myndigheter vil følge nøye med på hvordan tomteutviklingen gjennomføres.

Les også:

Tyska og Hollenderen, Halden

KRAFTIG FORURENSET OG GJERDET INN. Tall fra 2011 viser at det vil koste 9-10 millioner å få renset massene på Tyska og Hollenderen. Hva det vil koste å sanere grunnen, fjerne masser og legge til ny masse, finnes det ikke offisielle tall for.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Frykter billigste renseløsning

På de gamle industritomtene Tyska og Hollenderen har det vært drevet forurensende industrivirksomhet som kreosotimpregnering (tjære) og saltimpregnering med krom, kobber og arsen (CCA).

Spesielt er det påvist høye konsentrasjoner av metaller i jord og grunnvann i området rundt CCA-impregneringsverket på Hollenderen. Deler av områdene er så forurenset at de er gjerdet inn.

– Naturvernforbundet i Østfold ser i utgangspunktet positivt på at det blir ryddet opp i forurenset grunn. Utfordringen i denne saken synes å være beliggenheten, med nærhet til Iddefjorden.

Det er åpenbart at motivet for å gjøre noe i dette området er økonomisk. Det er derfor fare for at oppryddningsarbeidet bare sees på som en kostnad.

Dette har lett for å medføre at alle de «billigste» løsningene velges, uavhengig av hvor «trygge» de er, sier Øyvind Enger i Naturvernforbundet i Østfold til NRK.

Må ikke forurense fjorden

Halden kommune har egengodkjent reguleringsplanen for de aktuelle landområdene ved Tista.

Etter at daværende Statens Forurensningstilsyn (SFT) stoppet et gravearbeid på forurenset grunn på Mølen i 2008, ble kommunen avkrevd en tiltaksplan for områdene langs elva Tista der blant annet Tyska og Hollenderen ligger.

SFT - som senere ble hetende Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) har rettet strenge krav til sanerings- og byggearbeidene på landområdene ved Tista.

KLIF-kravene omfatter blant annet rutiner for håndtering av diffuse og akutte utslipp. Kravet innebærer at det skal være etablert ordninger for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet.

Mens sanerings- og gravearbeidene foregår, er det forutsatt at det ikke kommer tilsig av forurenset masse og gift til Iddefjorden eller elva Tista.

Les også:

Ny bydel ved Tista i Halden

NY BYDEL. På Tyska og Hollenderen kan Halden få en sentrumsnær bydel med 350 boliger, omsorgsplasser og servicebygg i vakre omgivelser.

Foto: Halden Byutvikling AS

Byggestart 2015

Fra rådmannen i Halden heter det at hvis utbyggerne kommer med en komplett byggesøknad våren 2015, vil saneringsarbeidet kunne starte allerede samme høst.

– Ja, under forutsetning av at det foreligger komplett søknad, herunder godkjent tiltaksplan knyttet til håndteringen av de forurensede massene, godkjent utredning knyttet til geoteknikk og godkjent regulering.

Det er en forutsetning at tiltaket er i samsvar med reguleringen, sier rådmannen i Halden kommune, Gudrun Haabeth Grindaker.

Hun mener byggesaken ikke er det mest kompliserte i sammenhengen, men at byggetekniske utfordringer mest knyttet til estetikk kan by på en del utfordringer.

– Jeg vil regne med at det er reguleringsprosessen som er mest krevende. Mange forhold vil bli avklart i konsekvensutredningen som vil foreligge i reguleringsprosessen, sier hun til NRK.

350 boliger i ny bydel

Nylig ga Halden kommunes hovedutvalg for helse og omsorg klarsignal for at rådmannen jobber med å få vurdert om det kan bli bygget 60 omsorgsboliger knyttet til det som skal hete "Fredrikshald Brygge" på Tyska.

Av de opprinnelige planene var det på Hollenderen regulert et areale for boligformål på 13,2 daa og er beregnet for 150 boenheter i tett, lav bebyggelse.

Området mellom Hollenderen og Tyska er regulert til parkområde, mens Tyska er delt i to områder, som til sammen utgjør 16,5 daa regulert til boligareal. Her er det beregnet plass til 200 boenheter.

Les også:

– Bør vurdere å skrinlegge

Naturvernforbundet er ikke beroliget av rådmannens svar.

– Et sentralt spørsmål er om det i det hele tatt er mulig å gjennomføre dette prosjektet uten å påføre det omkringliggende miljøet store skader. Burde det i så fall skrinlegges? er spørsmålet Øyvind Enger i Naturvernforbundet reiser.

Han er usikker på hvilket grunnlag de forskjellige beslutningene i saken er fattet.

– Har det for eksempel vært gjennomført vurderinger av sikkerheten i dette prosjektet av uavhengige instanser, sier han.

Naturvernforbundet i Østfold mener at dersom prosjektet skal gjennomføres, så må man ha lagt alle fakta på bordet knyttet til om det kan bli påført skade på miljøet og Iddefjorden i særdeleshet.

– Vi får håpe at Miljødirektoratet har ryggrad nok til å stille de kravene til overvåkning, beredskap og metoder som er nødvendig for å gjennomføre dette prosjektet på en miljømessig forsvarlig måte, sier han.

Les også:

Tomteområder i Halden

GRENSEFJORD. Tomtesaneringen vil bli fulgt nøye fra Strømstad kommune, varsler miljøvernsjefen i den svenske kommunen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Følges fra Sverige

Iddefjorden er en grensefjord mellom Norge og Sverige.

Fjorden er en av to terskelfjorder i Sverige og har vernestatus innen EU i programmet "Natura 2000".

Et stykke ut på 1970-tallet var Iddefjorden så forurenset av avrenning av kloakk og masser fra Saugbrugsforeningens virksomhet, at den ble erklært biologisk død.

Etter at Norske Skog Saugbrugs kuttet ut sin celluloseproduksjon tidlig på 90-tallet kviknet fjorden til.

Men det er fortsatt stor skepsis i Sverige til å gjøre fysiske endringer i eller langs fjorden som påvirker miljøet, noe som blant annet hemmer norske ønsker om å få fjernet undervannstersklene ved Svinesundsbruene.

Liten dybde på stedet fører til at de aller største kabelskipene ikke kan gå inn til Nexans fabrikk i Halden.

Rådmannen i Halden sier svenskene vil bli involvert underveis i reguleringsprosessen, og på svensk side følger man med på det som nå skjer ved Tista.

– Vi blander oss ikke inn i byggesaken, men muligens i forbindelse med saneringen av de forurensede massene det skal bygges ut på, sier Michael Olsson, forvaltningssjef i Strømstad kommunes Miljö- och byggförvaltning til NRK.

– Stoler på norske myndigheter

Michael Olsson sier han tror det er fullt mulig å gjennomføre en rensing av landområdene Tyska og Hollenderen, men han sier det må gjøres på riktig måte.

Olsson mener at det å fjerne giftig masse uansett er bra for de fjordnære tomtene ved Tistas utløp.

Han har stor tillit til norske miljømyndigheter, og regner med at saneringsarbeidet på Tyska og Hollenderen vil foregå i forsvarlige former.

– For oss er det viktig å beskytte Iddefjorden, og vi kommer til å avgi en uttalelse hvis vi blir bedt om det. Jeg har stor tillit til norske miljømyndigheter, og det virker som om det allerede er klart at det vil bli stilt strenge krav til saneringsarbeidet, sier Michael Olsson.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Uavgjort for Sarpsborg 08

    Lillestrøm og Sarpsborg 08 delte poengene på Åråsen i ettermiddag. Kampen endte 2-2.

  • Tøff motstand for Kvik Halden

    Kvik Halden spilte uavgjort 1-1 mot Grebbestad i en treningskamp lørdag ettermiddag. Grebbestad rykket i fjor opp til Divisjon 1 Söndra, som tilsvarer 2. divisjon i Norge.