NRK Meny
Normal

Haldenser kjente ikke til «kvota»

En 54-årig haldenser hevdet at han kunne ha med seg alkohol for inntil 3000 kroner over grensen, det hadde han lest i Tollvesenets brosjyrer.

Tollkontroll på Svinesund

Mannen tolket reglene for tollkvoter på sin egen måte.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Tre ganger i løpet av perioden fra mai 2011 til februar 2012 ble 54-åringen stanset med for mye alkohol i bilen henholdsvis ved Holtet i Halden og ved Bjørkebekk i Aremark.

Ved en anledning hadde han 21 liter vin, 21 liter øl og tre liter brennevin i bilen. Ved en annen anledning var det ni liter vin i bilen, og siste gang var det tre liter vin og åtte liter øl i bilen,

Haldenseren møtte nylig for tingretten i Halden. Påtalemyndigheten mente mannen burde dømmes til å betale en bot på 7.900 kroner og at varene burde beslaglegges.

Henviste til brosjyre fra Tollvesenet

54-åringen mente at han var uskyldig og at han måtte frifinnes. Han henviste til informasjonsbrosjyre fra Toll- og avgiftsdirektoratet der det står:

«Hvis du har vært ute av Norge mindre enn 24 timer, kan du én gang i løpet av 24 timer, ta med deg varer til en samlet verdi av inntil 3.000 kroner toll- og avgiftsfritt. Du kan ikke ta med deg alkohol eller tobakksvarer, med mindre du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt (ikke taxfree) i et EØS-land.»

I retten hevdet mannen at ifølge denne informasjonen kunne han ta med seg alkohol for inntil 3.000 kroner.

– Ingen har maktet å forklare det

Halden tingrett

Halden tingrett.

Foto: Einar Yohsuke Kosaka / NRK

– Jeg har aldri møtt en ansatt i Tollvesenet som har maktet å forklare hvorfor så ikke er tilfelle, sa haldenseren i retten.

Halden tingrett slår fast at reglene om avgiftsfritak for varer opp til 3.000 kroner er omtalt i tollforskriften. Den samme forskriften gir ytterligere begrensninger innen verdigrensene, blant annet for alkoholvarer, i dagligtale betegnet som «kvota».

Tingretten medgir at isolert sett, ut fra ren tolking av teksten mannen siterte, fremstår informasjonen misvisende i forhold til de begrensede alkoholkvotene som lovlig kan bringes inn i landet.

Tydelig hva som gjelder

– Men, i nevnte informasjonsskriv er det videre redegjort for alkoholkvotereglene. Lest i sammenheng er det tydelig hva som er gjeldende rett, står det i dommen fra Halden tingrett.

Retten mener at påtalemyndighetens forslag om en bot på 7.900 kroner ligger på det nivå som tilsvarer bøtepraksisen i slike saker. Imidlertid har saken blir svært gammel.

Tollvesenet anmeldte forholdene sommeren 2011 og i mars 2012. Det er ikke gjennomført politiettforskning utover et avhør av tiltalte. Det ble foretatt etter at foreleggene ble utferdiget.

Slipper bot etter sommel

Først i april i år, over to år etter at saken ble anmeldt av Tollvesenet, sendte politiet saken over til retten.

– Dette betyr at sakene har ligget ubehandlet imellom to år og to år og fire måneder, slår Halden tingrett fast. – Sakene er meget enkle og oversiktlige, og det er nærmest snakk om rene ekspederinger fra påtalemyndighetens side. Etter rettens vurdering innebærer saksbehandlingstiden åpenbart brudd på tiltaltes rett til å få straffesaken avgjort innen rimelig tid, heter det i dommen.

Tiltalte hevdet i retten at han hadde fått opplyst muntlig på Halden politistasjon at sakene var henlagt. Disse utsagnene står uimotsagt, ifølge dommen.

Som en følge av påtalemyndighetens tidsbruk i saken har tingretten bestemt at boten må falle bort. Retten har derfor bestemt av fastsetting av straff utsettes med en prøvetid på to år. Det innebærer at tingretten konstaterer at det foreligger straffskyld, men at det ikke idømmes straff for overtredelsen.

Tingretten konstaterer videre at vilkårene for å inndra de beslaglagte varene er til stede. Retten har bestemt at 24 liter vin, 29,7 liter øl og tre liter brennevin skal inndras. Tingretten synes ikke mannen skal betale saksomkostninger. Slik saken endte, hadde mannen en rimelig grunn til å få prøvd saken for retten.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.