Gir ikke opp Svinesund-tersklene

Kyst- og Fiskeridepartementet vil ha en omfattende miljøundersøkelse for å møte Sveriges motstand mot å fjerne undervannstersklene.

Båt under Svinesundbruene

På undervannsfjellene (tersklene) er det åtte til ni meters dybde fra overflaten, og på begge sider er det 25-30 meters dyp. Norske myndigheter ønsker å kappe toppen av tersklene med et par-tre meter, slik at skip kan passere uten problemer under Svinesundsbruene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kyst- og Fiskeridepartementet har ikke gitt opp å få til en løsning for Svinesundstersklene.

Svenske myndigheter har flere ganger vendt tommelen ned for å kappe toppen av undervannsfjellene som hindrer skipstrafikken inn og ut fra Nexans kabelfabrikk i Halden ved Svinesundsbruene.

Nå skal nye miljøundersøkelser settes igang for kanskje å få svenskene til å endre syn, forteller Kystverkets Roar Johansen.

- Vi utarbeider kravspesifikasjoner. Deretter skal et anbud lyses ut rett ut på nyåret 2011, og vi håper å knytte til oss kompetente fagmiljøer fra begge sider av grensen, sier han til nrk.no

Les også:

Skandi Acergy

Kundene etterspør lengre og mer avanserte kabler fra Nexans som fraktes ut fra anlegget i Halden med spesialskip. For å være konkurransedyktige ønsker bedriften å få gjort farleden inn til Halden dypere, slik at større skip kan komme inn til fabrikken.

Foto: Rainer Prang / NRK

Vil forsøke å møte svensk tvil

Roar Johansen forteller at miljøundersøkelsen, som nå skal igangsettes ikke dreier seg om noen ny konsekvensutredning, som er presentert svenske myndigheter tidligere.

- Vi skal få eskperter til å se på miljøet under vann i Iddefjorden. Det man skal forsøke å få et bilde av er hvordan dyrelivet på tersklene vil se ut før og etter at et tiltak iverksettes, forteller Johansen.

Norge har ønsket å kappe toppen av undervannstersklene, mens Sverige har vært lunkne til forslaget.

Endret fokus

På begynnelsen av 2000-tallet var det faren for at forurensning fra Iddefjorden skulle komme ut langs svenskekysten, som var begrunnelsen fra Sverige for å si nei til endringer på tersklene.

Etter flere tiår med en bilogisk død Iddefjord, som følge av at Norske Skog Saugbrugs forurenset fjorden med sin celluloseproduksjon frem til tidlig på 1990-tallet, var svenskene skeptiske.

Etter hvert har Norge fremlagt så mye fakta om vann- og bunnforholdene innenfor Svinesund, paralellt med at livet i fjorden kom tilbake da celluloseproduksjonen opphørte, at poenget med sig av forurenset masse ikke lenger anses som et sannsynlig problem.

Fokuset fra Sveriges side er nå dyrelivet på tersklene. Norge mener dyrelivet på tersklene vil vende raskt tilbake etter at toppen er fjernet, mens svenskene mener en reetablering av artene vil ta lenger tid.

Les også:

Nexans i Halden

Nexans er verdens ledende selskap innen flere felt knyttet til kabler. Mer enn 500 ansatte jobber ved fabrikken.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kanskje siste forsøk

Svaret svenske myndigheter presenterte Kyst- og Fiskeridepartementet (KFD) i juni i år, var verken mer eller mindre annet enn en kald skulder i forhold til å endre terskelforholdene i grensefjorden.

Allikevel mener mener KFD at det i Sveriges svar ligger en åpning for å finne en mulig vei til å møte de svenske kravene.

Det må dokumenteres at dyrelivet på tersklene ikke tar skade på lang sikt av å fjerne toppen av tersklene.

Et stort og kostbart miljøprosjekt skal utlyses. Roar Johansen ser det som naturlig at når de nye miljøundersøkelsene foreligger vil de svenske myndighetene få ta del i resultatene.

- Så går jeg ut ifra at det sikkert vil bli tatt stilling til om det foreligger nye momenter som kan bringe saken videre, eller om dette resulterer i en endelig stopp for videre planlegging og gjennomføring av tiltak i Iddefjorden, sier Roar Johansen til nrk.no.

Kan gi utflagging

Et svensk nei til å kappe tersklene vil medføre problemer for kabelfabrikken nexans med rundt 500 ansatte i Halden.

Fra Nexans-ledelsen er det sagt rett ut at spørsmålet om tersklene er et av de viktigste for Halden-fabrikkens eksistens.

Store kabelskip kommer ikke inn over tersklene ved Svinesund uten med optimale forhold når det gjelder vannstand, strøm og ved bruk av flere slepebåter.

- Et svensk nei kan føre til at vi ikke kan ta de største kabeloppdragene som markedet etterspør, fordi store skip ikke kan gå inn til Halden, sa kommunikasjonsdirektør i Nexans, Kristin Hessen til NRK, da det svenske svaret fra Regjeringskanseliets Miljødepartementet forelå.

Stor sak i Sverige

- Planene for å sprenge bort tersklene ved innløpet til Iddefjorden i den hensikt å kunne utvide den eksisterende farleden har under årenes løp vakt stor oppmerksomhet i Sverige, skriver statssekretær Elisabeth Falemo i Regjeringskanseliets Miljødepartementet i sitt brev til Kyst- og Fiskeridepartementet i juni i år.

Hun oppsummerer med at saken både lokalt, regionalt, i riksdagen og på regjeringsnivå har vært en viktig sak.

Falemo beskriver en terskel-endring som et radikalt inngrep i en sone vernet etter EUs Natura-2000 - nettverk, og derfor en viktig sak.

- Området vurderes som spesielt følsomt sett fra økologisk ståsted, og er utpekt som et område med særskilt riksinteresse for natur- og kulturforvaltning, skriver Elisabeth Falemo.