Frykter stor giftspredning til skjærgården

Man vet ikke hvor mye gift som vil spre seg til skjærgården når landets største utgraving starter til neste år.

Innseiling Borg havn

Når mudringen starter her, vet man ikke hvor mye gift som vil spre seg fra havbunnen.

Foto: Rainer Prang

Sjøveien inn til Fredrikstad skal utbedres etter flere ulykker, men mudringen skaper utfordringer. Aud Helland, maringeolog hos Rambøll, har undersøkt grunnforholdene.

Topper skalaen

Hun forteller at på Miljødirektoratets skala, hvor en og to er akseptabelt innhold av giftstoffer, befinner leiregrunnen på havbunnen i farleden inn til Fredrikstad både opp mot fire og fem – der fem er det høyeste.

– Her finner vi fortsatt miljøgifter, særlig kobber og TBT, som kommer fra bunnstoff på båter opp mot både fire og fem, forklarer hun.

Hun forteller at nettopp mudringen skaper store utfordringer, fordi det er helt spesielle vannforhold i Glomma.

Les også: Uenige om farled til Borg havn

Som miljørådgiver for Kystverket har Rambøll blant annet utført omfattende analyser av miljøgifter i sjøbunnen i mudringsområdet for å få et godt grunnlag for beregning av et miljøgiftbudsjett ved farledsutdypingen. Metoden for beregning av miljøgiftbudsjett følger Miljødirektoratets veileder (TA-2804/2011) og er en anerkjent metode.

Beregningene viser at spredningen av miljøgifter fra farledsutdypingen (mudring av Røsvikrenna og deponering ved Svaleskjær og Møkkalasset) er mye mindre enn det som spres fra sjøbunnen slik den ligger i dag.

Rester fra gammel industri

Hun understreker at etter tiltaket vil spredningen være mindre enn den er i dag. Spredningen av miljøgifter gjennom tiltaket anses ikke å utgjøre en stor risiko, og etter tiltaket vil forholdene bli bedre enn de er i dag.

Det er høye konsentrasjoner av miljøgifter i overflatesedimentene og det er høye konsentrasjoner i deler av massene som skal håndteres. Den største andelen av masser som skal håndteres er likevel rene, dette er med på å forklare hvorfor spredningen av miljøgifter blir liten.

Modellering utført av Sintef for Kystverket viser at nærsonen til anleggsområdet kan gi høyere partikkelbelastning (merk; partikler, ikke miljøgifter) enn normalt for området.

På havbunnen er det rester av gammel industri og skipsfart som kan vil virvles opp og hvor mye som vil spre seg til nasjonalparken og skjærgården, har man ingen oversikt over fordi det er helt spesielle forhold i området med tanke på flom og strøm.

Frykter spredning

Pål Bugge i Naturvernforbundet i Østfold, er svært kritisk til mudringen. Han vil ha alle massene på land. Han frykter at giftstoffer vil spre seg til skjærgården og til dyreliv.

– Hvis man skal feste lit til de tallene, snakker vi om enorme spredninger, mener han.

Han frykter at miljøgiftene skal gå inn i fisk, hummer og krabber.

Les også: Mørklagt og usikker farled

Dette avviser Aud Helland i Rambøll.

Hun opplyser at Kystverket jobber med å finne egnet metode for mudring og deponering for å holde spredningen av partikler så lav som mulig. I motsetning til miljøgifter er ikke partikler toksiske og de «går ikke inn i fisk, hummer og krabbe» (det vil si de er ikke bioakkumulerende), som Naturvernforbundet ved Bugge frykter.

Må utenlands

Til mudringsjobben, må Kystverket utenlands. Aldri før er det gjennomført et så stort mudringsprosjekt her i landet.

Det betyr at det skal søkes etter samarbeidspartnere utenlands som har ekspertise på håndtering av muddermasse som inneholder gift.

Og fasiten får man ikke før det er på plass, sier prosjektleder i Kystverket, Eivind Edvardsen.