For dyrt å bygge ut E6 i bredden

Til tross for stabil trafikkvekst sier vegvesenet at det er uaktuelt å utvide E6 i Østfold med flere kjørefelt.

Trafikk på E6

Det er allerede kapasitetsproblemer på enkelte strekninger på E6 i Østfold. Illustrasjonsfoto.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Vi oppfatter at det er en ganske klar politisk målsetting om å unngå en sånn situasjon, både gjennom jernbaneutbygging og det å få mer gods over på sjø. I tillegg må vi kunne anta at bypakka som er planlagt i Nedre Glomma også vil få betydning for trafikkveksten, sier avdelingsdirektør Roar Midtbø Jensen i Statens vegvesen Østfold til NRK..

Tall fra Østfold Bompengeselskap viser at trafikken på E6 har økt med nesten seks prosent det siste året, og mellom 20 000 og 40 000 kjøretøy trafikkerer veien gjennom fylket hvert døgn.

– Store konsekvenser for Østfold

Fylkesordfører Ole Haabeth hevder at kapasiteten på veien vil være oppbrukt innen ti til femten år, men han mener en utvidelse av den største gjennomfartsåren i Østfold må være siste utvei.

– E6 ligger som en barriere i landskapet i dag, og den ligger også på noe av den beste matjorda i landet. Å se for seg en kraftig utvidelse her er ikke ønskelig, sier Haabeth til NRK.

Roar Midtbø Jensen

Avdelingsdirektør for vegavdelingen ved Statens vegvesen i Østfold, Roar Midtbø Jensen.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Der får han støtte fra vegvesenets direktør på veiavdelingen i Østfold.

– Det er store kostnader knyttet til det, og det vil ha store konsekvenser for Østfold som samfunn, sier Midtbø Jensen.

– Det er ikke en situasjon vi ville sett på med glede, om man skulle gå inn i en sånn utvikling.

Planlegger tiltak

Ifølge avdelingsdirektøren har firefeltsveier en kapasitet på 50–60 000 kjøretøy per døgn. Han forteller at på enkelte strekninger er det allerede en problematisk trafikkbelastning.

– Typisk trafikkmengde på det meste av strekningen er 20 000 – 25 000. Vi er dermed stort sett langt unna kapasitetsgrensen. På enkelte strekninger, som forbi Sarpsborg og Moss, bidrar lokaltrafikken til at trafikken på E6 blir så høy som rundt 35 000.

Også ved avkjøringene på Grålum og Alvim i Sarpsborg har det en tendens til å danne seg kø i rushtiden. Derfor har vegvesenet allerede planer om å gjøre noe med avkjøringene fra E6.

– Det går på å utvide kapasiteten på avkjøringsrampene, kanskje ha to felt der i stedet for ett. På den måten kan vi unngå den tilbakeblokkeringen vi ser i dag.