NRK Meny
Normal

Detaljeplan mangler detaljer

Fylkesmannen mener Halden kommune leverer mangelfulle planer for utvikling av områdene ved Tista.

Områdene langs Tista i Halden

Fylkesmannen i Østfold har mange innvendinger mot planene for Høvleriet Vest (t.h. i bildet).

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommunes detaljreguleringsplan for området Høvleriet Vest møter innsigelse fra Fylkesmannen i Østfold.

I et brev til kommunen peker Fylkesmannen på fravær av detaljeringsnivå og ulovligheter i planene fra kommunen for området.

I følge retningslinjer fra Miljøverndepartementet har kommunen i utgangspunktet rett til å bestemme hvordan arealene skal nyttes.

Det er også kommunen som har ansvaret for at dette skjer på en faglig og formelt riktig måte, etter lovens bestemmelser og i tråd med nasjonale retningslinjer.

Men kommunene kan ikke unnlate å ta hensyn til overordnede statlige eller regionale interesser i sin planlegging, og kommunen kan ikke se bort fra en innsigelse.

Les også:

Tista, Halden

På begge sider av elva Tista er det påvist betydelig forurensning. Fylkesmannen krever at det lages tiltaksplaner for opprydding i de forurensede massene på land og sedimentene i elva.

Foto: Rainer Prang / NRK

Mangler detaljer i detaljeplan

Halden kommune har lagt ut detaljreguleringsplanen for området Høvleriet Vest til offentlig ettersyn.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging av forretning og kontor i tillegg til boliger på området, samt at en del av arealet skal legges til rette for etablering av barnehage.

Men Fylkesmannen mener planene inneholder inneholder alt for lavt detaljereguleringsnivå til å kunne kalle planen "en detaljereguleringsplan".

"Dersom man ikke vet mer konkret om hva området skal brukes til eller hvordan det skal se ut bør det i stedet vurderes bruk av områderegulering med krav om senere detaljeregulering innenfor delområdene", skriver Fylkesmannen til Halden kommune.

Mangler forutsigbarhet

Fylkesmannen peker også på at planene Halden kommune har fremlagt må gi forutsigbarhet for andre enn utbygger, og at det er viktig at alle parter skal kunne føle forutsigbarhet.

Videre heter det fra Fylkesmannen at planene ser ut til å bryte med rikspolitiske bestemmelser om utvidelse av kjøpesentre på områder som ikke omfattes av godkjent fylkesplan eller fylkesdelsplan.

I retningslinjene heter det at ikke er tillatt å etablere eller utvide kjøpesentre med et samlet bruksareale på mer enn 3 000 kvadratmeter innenfor retningslinjene.

Fylkesmannen krever at Halden kommune er tydelig på hvordan de ser utbyggingen for seg i en reguleringsplan.

Høvleriet, Halden

Statens forurensningstilsyn tok over Halden kommunes forurensningsmyndighet på Høvleritomta etter kommunale gravearbeider i forurenset grunn der i mars 2008. Statens Forurensningstilsyn har også tilsynsmyndigheten med området Tyska og Hollenderen i samme område, mens kommunen selv har hatt tilsynsansvaret for Mølen.

Foto: Rainer Prang / NRK

For gammel dokumentasjon

På begge sider av elva Tista har det pågått industriaktivitet, som har medført sterk forurensning av grunnen.

Både Høvleritiomta, Tyska og Hollenderen, som alle ligger langs Tista, er områder bygget opp av mudder og flis fra sagbrukstiden.

Det har vært drevet kreosotimpregnering og saltimpregnering med krom, kobber og arsen (CCA) ulike steder på områdene.

Fra Fylkesmannen i Østfold pekes det på de store utfordringene som ligger i forurensningssituasjonen i grunn- og elvesedimenter.

Man er ikke fornøyd med at det i de mottatte dokumenter kun vises til noen få eldre undersøkelser av situasjonsforholdene.

Krever tiltaksplan for opprydding

"Vi mener derfor at reguleringsplanen ikke har tilfredsstillende dokumentasjons- og beslutningsgrunnlag når det gjelder foruresningssituajsonen i grunn- og elvesedimentene", skriver Fylkemsannen som vil at de nye planene oppdateres i forhold til nytt regelverk og nye krav.

Det kreves at det lages tiltaksplaner for opprydding i de forurensede massene på land og sedimentene i elva.

Fylkesmannen i Østfold konkluderer med at innvendingene mot manglende konsekvensutredning, manglende avklaring av kjøpesenterbestemmelsen og manglende ivaretakelse for forurensninger munner ut i en innsigelse til planen for Høvleriet Vest.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra Østfold 22:55

    Martin Tangen-Schmidt gir deg nyhetene fra Østfold klokka 22:55.
  • Ba sint mann om å gå

    Politiet har bortvist en sint mann i en butikk på Brødløs i Halden. Mannen var ikke ønsket der etter tidligere hendelser.