NRK Meny
Normal

Byutviklingselskap kan bli lagt ned

Halden Byutvikling AS mister oppgaver, tjener ikke penger, og nå vil rådmannen ha selskapets fremtid vurdert.

Havneområdet i Halden

BYUTVIKLINGSSELSKAP KAN BLI LAGT NED. Halden Byutvikling skulle ivarta en hel rekke oppgaver knyttet til tomteområdene nær havna i Halden. Selskapet tjener ikke penger, oppgavene har blitt færre og nå kan selskapet bli lagt ned.

Foto: Rainer Prang / NRK

Selskapet Halden byutvikling (HBU) AS fremtid avhenger av om selskapet fortsatt har forsvarlige og regningssvarende arbeidsoppgaver, skriver rådmannen i sin innstilling til formannskapets møte i Halden kommune den 14. februar i år.

Halden byutvikling AS fikk i 2008 oppdraget med å utarbeide et forprosjekt, der formålet var å anlegge ny kommunal havn på Sauøya sør.

Samtidig så man mulighetene for å tilrettelegge sentrumsnære tomteområder for boligformål så vel på Mølen (dagens havneområde i Halden), som på Hollenderen og Tyska.

Rådmannen mener det foreligger bristende faktiske forutsetninger knyttet til det heleide kommunale eiendomsselskapet.

Les også:

Halden havn, Mølen

HAVN IKKE BOLIG. Egengodkjent reguleringsplan oppheves. Jernbaneverket trakk aldri sin innsigelse vedrørende uttrekkspor på Mølen (bildet), og dermed har i realiteten aldri området vært regulert til boligformål.

Foto: Rainer Prang / NRK

Oppgavene forsvant

Da Halden Byutvikling as ble startet opp, skulle selskapet blant annet ha som arbeidsoppgave å prosjektere ny havn Sauøya, utbygging av driftsbanegård og Mølen, samt også spørsmål knyttet til de to tomtearelene Tyska og Hollenderen.

Den nye havna er besluttet ikke bygd, og dermed fortsetter Mølen som havn i Halden. Området Mølen er politisk vedtatt tilbakeført Halden havn fra HBU.

De to tidligere industriområdene Tomtene Tyska og Hollenderen har så langt vist seg vanskelig å få solgt.

Etter en oppsummering mener rådmannen selskapets arbeidsoppgaver er i ferd med å bortfalle, og rådmannen skriver i sin innstilling at det bør igangsettes en vurdering med hensyn til styrt avvikling av selskapet.

Les også:

Illustrasjonsfoto jernbane

VIL REFORHANDLE ELLER SI OPP AVTALER. Videre arbeid med gjennomføring av avtale mellom kommunen og ROM-eiendom om driftsbanegård utsettes, og rådmannen reiser spørsmålet om avtalen bør sies opp, reforhandles eller avvikles mellom partene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Utsetter trafikknutepunkt

Det har i mange år vært tanker rundt et trafikknutepunkt i Halden sentrum, der jernbane, buss og drosjer kan samles "under samme tak" eller i det minste i samme område.

I et samarebide med ROM Eiendom, som er et selskap eid av NSB, har Halden Byutvikling AS drøftet muligheter for å utvikle områdene ved den såkalte driftsbanegården i Halden til et slikt knutepunkt.

Foruten dette prosjektet skal Halden Byutvikling as sørge for å utvikle og selge de tomtene de disponerer.

Rådmannen anbefaler at videre arbeid med gjennomføring av avtalen med ROM-eiendom om gammel driftsbanegård utsettes.

Rådmannen ber om at en reforhandling av inngåtte avtaler vurderes.

Mister daglig leder

Nå har HBUs daglige leder, Per Egil Pedersen, bekreftet overfor Skiptvet kommune at han ønsker å tiltre rådmannsstillingen i kommunen, og dermed kan det kommunale byutviklingsselskapet stå uten leder i løpet av kort tid.

Pedersen tiltrådte stillingen i HBU den 1. juni i fjor.

- Det er mulig at Per Egil Pedersen tiltrer ny stilling den 1. juni i Skiptvet kommune, sier styreleder i HBU Jan-Erik Erichsen til NRK.no.

Han sa onsdag denne uka at det er for tidlig å si noe om det vil bli jobbet for å finne en erstatter for Pedersen.

Erichsen ønsket heller ikke å si noe om selskapet nå kan bli lagt ned i går.

- Det er for tidlig å kommentere det i dag, sa styreleder i HBU Jan-Erik Erichsen til NRK.no.

Les også:

Rådmannens hovedkonklusjoner:

*Kommunestyrets vedtak i møte 19.11.09, K-sak 2009/102, «egengodkjenning» av reguleringsplan Mølen oppheves pga. den utrukne innsigelsen fra Jernbaneverket.

Reguleringssaken tilbakesendes administrasjonen for ny behandling og fremlegging i Planutvalg og Sentrumsplanutvalg. Tilsvarende gjelder nødvendig oppretting av samme feil i vedtatt og gjeldende kommuneplan.

*Videre arbeid med gjennomføring av avtale med ROM-eiendom om gammel driftsbanegård utsettes inntil spørsmålet om dobbeltspor/Intercity er avklart på nasjonalt plan – heri inngår om denne avtalen bør sies opp, reforhandles eller avvikles mellom partene pga. nye og bristende faktiske forutsetninger.

*Avtaleverket angående overføring av Mølen fra havnekassen til kommunen, og videre fra kommunen til selskapet Halden byutvikling AS godkjent av Halden kommunestyre 17.03.11 endres og avvikles for så vidt gjelder Mølen pga. de inntrådte bristende faktiske forutsetninger, slik at Mølen tas ut av avtaleverket og tilbakeføres havnekassen mot at kjøpesum gjeldsbrev stort kr. 90 mill. for Mølen strykes i forholdet mellom selskapet HBU og Halden kommune.

Kystverket orienteres omgående.

*Halden kommune forplikter seg i forhold til Halden byutvikling AS til ikke å ha tung havnedrift på reguleringskartet for Mølen sitt område B 1.

*Inntil dette vedtakets pkt. 3 er gjennomført inngår Halden kommune/HHV midlertidig avtale om at HHV disponerer Mølen som eier av området, og har ansvaret og risikoen for områdets både faste og løse installasjoner som ikke er eiet av andre.

*Halden byutvikling AS innbys til neste møte i formannskapet hvor selskapet gir en orientering om situasjonen i, og forløpet av den igangsatte salgsprosessen av eiendom på Tyska og Hollender – for lukkede dører.

Dette som grunnlag for en vurdering av om også den igangsatte salgsprosessen for området Tyska/Hollender bør videreføres, avventes eller avbrytes bla. pga Jernbaneverkets nye innspill – også dette evt. i påvente av dobbeltspor/Intercity –avklaring.

*Selskapet Halden byutvikling AS fremtid avhenger av om selskapet fortsatt har forsvarlige og regningssvarende arbeidsoppgaver.

Bristende faktiske forutsetninger redegjort for ovenfor innebærer under alle omstendigheter en vesentlig utsettelse av de fleste av de arbeidsoppgaver selskapet skulle ha – ny havn Sauøya, utbygging av driftsbanegård og Mølen, samt nå også Tyska/Hollenderspørsmålene fra JBV.

Siden selskapets arbeidsoppgaver er i ferd med å bortfalle igangsettes en vurdering mht. styrt avvikling av selskapet.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: