Byutvikling kartlegges

I Østfold ble det i fjor omdisponert mer dyrket mark enn noe annet sted i landet til annet formål enn landbruk. Nå skal Sarpsborg kommune medvirke i et unikt prosjekt om byutvikling.

Illustrasjonsfoto

Østfold er det fylket i landet som bygger ned mest matjord, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Foto: Rainer Prang / NRK

Bioforsk ønsker gjennom prosjektet å bedre kunnskapen om bærekraftig bruk av av arealressursene nær urbane områder.

Ifjor ble 1400 dekar dyrket eller dyrkbar jord i Østfold omdisponert til annet formål enn landbruk.

Som en av to kommuner i landet, skal byutviklingen i Sarpsborg nå kartlegges.

Les også:
Østfold bygger ned mest matjord
Miljøbyplaner provoserer
Folkemøte om Hafslundjordene
Vil ikke ødelegge matjord

Illustrasjonsfoto

Prosjektet Sarpsborg kommune knyttes opp mot vil faglig se på kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og måle disse mot endringene i arealbruken.

Foto: Rainer Prang / NRK

Stor nedbygging av dyrkbar jord

I Norge utgjør arealet med dyrket jord bare tre prosent. Hvert år må likevel flere tusen dekar vike for boligbygging, motorveier eller næringsutvikling.

I fjor ble 14 945 dekar dyrket eller dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk på landsbasis. Andelen dyrket jord er vel halvparten med 7 900 dekar - en liten reduksjon fra året før.

Østfold er det fylket i landet som bygger ned mest matjord i 2008, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Sarpsborg og Sandnes

- Arealbruk er et konfliktområde med mange ulike interesser. I vårt prosjekt er målet å bedre kunnskapen om bærekraftig bruk av arealressurser nær urbane områder, sier Gustav Fystro i Bioforsk Øst på Bioforsk sine nettsider,

En bredt sammensatt gruppe forskere skal nå jobbe med prosjektet "Endringer i arealbruk nær urbane områder - trusler for matproduksjon og landskapskvaliteter".

Målet er å bedre kunnskapen om bærekraftig bruk av slike arealer.

Sarpsborg kommune

Med resultater fra Sarpsborg og Sandnes kommuner vil forskerne forsøke å finne strategier som kan legges til grunn for planleggere, landbruksmyndigheter, ulike interessegrupper eller politikere.

Foto: Rainer Prang / NRK

I første omgang skal byutviklingen i kommunene Sarpsborg i Østfold og Sandnes i Rogaland kartlegges.

Presskommuner

Undersøkelser i de to presskommunene skal gi svar på hvilke prosesser og krefter som virker under arealkonflikter, og hva som har vært konsekvensene av de endringene som har skjedd.

Løsninger på infrastruktur, næringsliv, bolig, rekreasjon og rekken av servicefunksjoner skal måles opp mot tap av matproduksjon, kulturlandskap og biologisk mangfold.

Med resultater fra de to kommunene vil forskerne forsøke å finne strategier som kan legges til grunn for planleggere, landbruksmyndigheter, ulike interessegrupper eller politikere.

Bærekraft og helhet

- Vi skal kartlegge de to kommunene ganske grundig. Med kart, flyfoto og data vil vi finne hva som har endret seg siden 1950-tallet, og vi ser på hva som er dagens arealkonflikter, sier Gustav Fystro på Bioforsk sine nettsider.

Sandnes er en jordbrukskommune med veldig trykk på byutvikling, mens Sarpsborg ligger i aksen Göteborg - Oslo med stort fokus på næringsutvikling, transport, infrastruktur.

Fystro mener det blir viktig å forstå prosessene som ligger bak, og at dette blir gjort gjennom en tverrfaglig tilnærming.

Derfor er det knyttet forskere med ulik bakgrunn til prosjektet, også internasjonalt, med deltakelse fra Nederland, Østerrike og Sverige.

Faglig skal kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner måles mot endringene i arealbruken.