NRK Meny
Normal

Montelius-saken: Avsa kjennelse før tidsfrist utløp

Saksbehandlingsfeil fra Fredrikstad tingrett i "Montelius-saken" førte til forskjellsbehandling av to krav om dekning av saksomkostninger.

Fredrikstad tingrett

OVERHOLDT IKKE EGEN FRIST. Fredrikstad tingrett avsa kjennelse før svarfristen, da retten tilkente kommuneadvokat i Halden, Veronica Aam, saksomkostninger i forbindelse med den sivile delen av søksmålet fra Asbjørn Montelius.

Foto: Stephan Reis / NRK

I forrige uke ble det kjent at kommuneadvokat i Halden Veronica Aam var tilkjent 57 750,- kroner av Fredrikstad tingrett i forbindelse med "Montelius-saken".

Aam, tidligere fungerende rådmann Eivind Hansen og rådmann Gudrun Haabeth Grindaker var trukket for retten i sivile saker av suspendert byggesaksleder Asbjørn Montelius i tillegg til straffesaker mot de tre samme og Halden kommune.

Aam og Hansen hadde identiske saker, men en saksbehandlinsgfeil førte til at Eivind Hansen foreløpig ikke har fått seg tilkjent saksomkostninger.

Les også:

Eivind Hansen

I SAMME STØRRELSESORDEN. Saksomkostningene advokat Bjørn Bråthen har bedt om å få dekket på vegne av Eivind Hansen (bildet) ligger på et sted mellom 55.000-60.000 kroner.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Var litt tidlig ute her

Det var en privat straffesak Montelius hadde anlagt mot kommunejurist Veronica Aam og tidligere konstituert rådmann Eivind Hanssen.

Da han trakk sakene mot dem ble kostnadene knyttet til bruk av juridisk bistand lagt på Montelius når det gjaldt Aam.

- Når vi trekker søksmålet, så har hun krav på å få sine saksomkostninger dekket. Det er bare logisk, sa advokat Helge Skaaraas - som representerer Asbjørn Montelius, i forbindelse med at Veronica Aam var tilkjent saksomkostninger.

Advokat Audun Lillestølen fremmet krav på vegne av Aam innen fristen, som var satt til den 25. november i år, og det samme gjorde Bjørn Bråthen - som er Eivind Hansens advokat.

- Fredrikstad tingrett var litt tidlig ute og avsa kjennelse for Veronica Aam før tidsfristen gikk ut. Jeg har bemerket dette overfor tingretten, sier Bråthen til NRK.

Les også:

Innrømmer saksbehandlingsfeil

Tingrettsdommer Inge B. Tonholm innrømmer at Fredrikstad tingrett har gjort en feil i forbindelse med å tilkjenne Aam saksomkostninger før fristen i denne saken.

I et brev til advokatene Bjørn Bråthen og Helge Skaaraas heter det blant annet:

"Det må være på det rene at det her har skjedd en saksbehandlingsfeil i det retten har truffet en kjennelse før fristen satt i rettens brev av 5. november 2013 var utløpt.

Retten antar dette skyldes at advokat Bråthens frist ble slettet i tingrettens saksbehandlingssystem samtidig med advokat Lillestølens da prosesskriftet til advokat Lillestølen innkom.

Årsaken er imidlertid uten betydning i det retten har begått en feil ved å avsi kjennelse uten å avvente fristen. Dette er en feil som klart har hatt betydning for resultatet."

De to advokatene Bråthen og Skaaraas er gitt frist til 10. desember i år med å uttale seg ytterligere.

Les også:

- Går ut i fra at dette ordner seg

Spørsmålene de to advokatene og tingretten skal ta stilling til gjelder retting knyttet til Eivind Hansen.

Retten antar at det er straffeprosesslovens regler som her kommer til anvendelse ( straffeprosessloven § 409 første ledd annet punktum).

Retting vil slik retten ser det, gå ut over hva som er bestemt i straffeprosessloven § 45 og § 46.

Tonholm skriver til de to Bråthen og Skaaraas:

"Spørsmålet er om det kan treffes en tilleggsavgjørelse etter straffeprosessloven § 48 i det det jo ikke er truffet noen saksomkostningsavgjørelse forsåvidt gjelder Eivind Borring Hansen i det denne også er uteglemt i slutningen."

§§ 44-46 dreier seg om retting av dommer / kjennelser. § 48 dreier seg om tilleggsavgjørelser retten kan gjøre.

- Jeg går ut fra at dette ordner seg for Eivind Hansen, og at han tilkjennes saksomkostninger, sier Bjørn Bråthen til NRK.

Etter det NRK erfarer er saksomkostningene Eivind Hansen søker om å få dekket, i samme størrelsesorden som for Veronica Aam.

Les også:

Opprettholder straffesak mot rådmann

Asbjørn Montelius reiste rettssakene mot de tre ansatte og kommunen, fordi han mener å ha blitt urettmessig anklaget for korrupsjon.

Han ønsket rettens hjelp til å få renvasket seg for anklagene.

Straffesaken innebærer at Montelius krever at påstandene om at han var korrupt skal erklæres døde og maktesløse.

Mortifikasjonssaken er i høst trukket mot Veronica Aam og Eivind Hansen, men opprettholdes i forhold til rådmann Haabeth Grindaker.

Les også:

Asbjørn Montelius

TRAKK TO SAKER - MÅ BETALE SAKSOMKOSTNINGER. I april i år ble det kjent at Asbjørn Montelius hadde saksøkt rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen, kommuneadvokat Veronica Aam og Halden kommune ved ordfører Thor Edquist. Han har trukket de to sivile sakene mot Aam og Hansen.

Foto: Anne Ognedal

Til tingretten i februar 2014

Den 7. oktober møttes partene i Fredrikstad tingrett, og det ble da besluttet at saken skal opp for retten i februar 2014.

På det forberedende rettsmøtet 7. oktober ble det fra de saksøktes side reist spørsmål ved hvorfor det er tatt ut to saker, i stedet for en sak.

Tingrettsdommer Inge B. Tonholm ga i møtet ekteparet Asbjørn og Elisabeth Montelius to ukers frist til å vurdere om de kan trekke den sivile saken, og i stedet ta erstatningskravet inn i straffesaken.

Det som nå står igjen, foruten straffesaken mot rådmannen, er tre sivile saker om erstatning mot Haabeth Grindaker, Hansen og Aam, samt erstatningssak mot Halden kommune.

Les også:

Suspendert etter gransking

I slutten av oktober ble en rapport fra granskningen av Asbjørn Montelius presentert for formannskapet i Halden.

Granskingen av byggesaksleder Asbjørn Montelius ble vedtatt i mai i år, og kom i stand på bakgrunn av tips til kommunen om mulig korrupsjon.

Rapporten av peker både på formelle feil, rollesammenblanding og involvering i saker med private, økonomiske interesser.

I bakkant av rapporten ble Montelius suspendert med øyeblikkelig virkning fra sin stilling i kommunen.

- Vi har fått en granskingsrapport og anbefalinger fra Hjort AS som vi vurderer, og utover det ønsker jeg ikke å si noe mer enn at dette nå er en personalsak, sa Gudrun Haabeth Grindaker til NRK.

Asbjørn Montelius sier via sin fagforening NITO, at han ikke godtar å bli suspendert.

Les hele graskingsrapporten her

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Rittet stoppet på grunn av seilbåt

    Hele sykkelrittet Ladies Tour of Norway ble stoppet av bruåpning i Fredrikstad. Et brudd med fire syklister lå 21 sekunder foran hovedfeltet da brua ble stengt for å slippe igjennom en seilbåt. – De skal ha fått beskjed om dette, sånn jeg forstår det er det utenfor vårt ansvarsområde så lenge vi har gitt beskjed, sier teknisk rittleder Sondre Sørtveit til HA.

  • Klager på nei til felling av ulv

    Østfold Bondelag klager til Miljødirektoratet på fylkesmannens nei til skadefelling av en ulv. I klagen trekker de fram at 11 sauer ble tatt på innmarksbeite i Halden i jul og tidlig i august kom en ulv seg innenfor rovviltgjerder i Rakkestad og tok en sau. Fylkesleder i Østfold bondelag, Svend Arild Uvaag mener ulven må felles for å forebygge at flere husdyr blir tatt

    Ulv tok sau i Halden
    Foto: Lotte Olsen/NRK